Μορφή αναζήτησης

Luk 3:11

11Lika nipa gu-ngurrjinga burrwa, “Ny-yinga ny-jata minyja n-dimanga abirri-jirrapa molma mun-gunegiya mirikal, wu mun-nerranga an-gata gala mu-rrima. Rrapa ny-yinga ny-jata minypa balaja n-dimanga, ny-yirda barra ny-yu mun-nerranga an-gata gala mu-rrima.”