Μορφή αναζήτησης

Marcos 9

1Y ri Jesús xubꞌij chuqaꞌ chake: Kin qetzij nibꞌij chiwa chi ekꞌo jujun ri ekꞌo chireꞌ ri ma ngeken yan ta e, hasta kꞌa ndikitzꞌet na kan ri ru-reino ri Dios+ nduqaqa rikꞌin nimalej ruchuqꞌaꞌ.

Nditzꞌetetej ri nimalej ruqꞌij ri Jesús

(Mt. 17:1-13; Lc. 9:28-36)

2Atoq qꞌaxneq chik waqiꞌ qꞌij, ri Jesús xerukꞌuaj ri Pedro, ri Santiago y ri Juan, xbꞌa e chuwech jun nim juyuꞌ. Chiriꞌ ri Jesús xjalatej qa ruwech chikiwech. 3Ri rutziaq ngeyikꞌilan, y kin puchupuj+ xkibꞌen qa ke nixta jun chꞌajoy tzieq chochꞌulew nditiker ndubꞌen keriꞌ chare jun tzieq. 4Y ja atoq riꞌ xkiqꞌalajrisaj kiꞌ chikiwech ri discípulos ri Elías y ri Moisés, ngetzijon rikꞌin ri Jesús. 5Ri Pedro xchꞌaꞌa apu y kereꞌ xubꞌij chare ri Jesús: Tijonel, ¡utz chi rojkꞌo chireꞌ! Tiqabꞌanaꞌ oxiꞌ chꞌuteq achoch chare ruqꞌaꞌ teq cheꞌ, jun awichin rat, jun chin Moisés y jun chin Elías.

6Keriꞌ xubꞌij ri Pedro, porque ma ndiril ta achike ndubꞌij, roma xa chi eꞌoxiꞌ discípulos kixibꞌin kiꞌ. 7Ja atoq riꞌ xqꞌalajin pe jun nube+ y xekꞌis chupan, y pa nube xakꞌaxex jun chꞌabꞌel ri kereꞌ xubꞌij: Jareꞌ ri Nukꞌajol, y riyin tzꞌan niwojoꞌ.+ Ja rijaꞌ ri tinimaj rutzij, xchajeꞌ. 8Ri discípulos kꞌulan ngetzuyaj, pero kꞌateꞌ ruwech ma jun chik xekitzꞌet, xaxe chik ri Jesús xkitzꞌet chiriꞌ.

9Y atoq exulan pe chuwech ri juyuꞌ, ri Jesús xubꞌen mandar chake chi ma jun achoq chare tikitzijoj ri xkitzꞌet, hasta kꞌa tuqaqa na ri qꞌij atoq rijaꞌ ri aj chikaj ri xuꞌalex chikikajal ri wineq ndikꞌastajbꞌex e chikikajal ri animaꞌiꞌ. 10Y ri oxiꞌ discípulos riꞌ, xkiyek nojel reꞌ pa kánima, y ndikikꞌutulaꞌ razón chikiwech achike ndubꞌij tzij ri xubꞌij chi ndikꞌastajbꞌex chikikajal ri animaꞌiꞌ. 11Y xkibꞌij chare ri Jesús: ¿Achike roma ri tijonelaꞌ chin ri ley xyoꞌox chare ri Moisés ndikibꞌij chi ja ri Elías+ ndikꞌatzin nduqaqa nabꞌey?

12Rijaꞌ xubꞌij chake: Qetzij wi chi ri Elías nduqaqa nabꞌey y ndurubꞌanaꞌ rukꞌojlen nojel. Si keriꞌ, ¿achike kꞌa roma ri rutzij ri Dios tzꞌibꞌan kan, ndubꞌij chuqaꞌ chi ri Jun aj chikaj ri nduꞌalex chikikajal ri wineq kin nduqꞌasaj wi kꞌayew y itzel nditzꞌat koma ri wineq?+ 13Pero nibꞌij chuqaꞌ chiwa chi ri Elías+ xuqaqa yan, y ri wineq xkibꞌen ri janipeꞌ itzel xkajoꞌ xkibꞌen chare, achel ndubꞌij ri rutzij ri Dios tzꞌibꞌan kan.

Ri Jesús ndukꞌachojrisaj jun kꞌajol kꞌo jun seqꞌ espíritu pa rukꞌaslen

(Mt. 17:14-21; Lc. 9:37-43)

14Atoq ri Jesús y ri oxiꞌ discípulos xebꞌeqaqa apeꞌ ekꞌo kan ri chꞌaqa chik discípulos, xkitzꞌet chi santienta wineq kimolon apu kiꞌ chikij, y xekitzꞌet chuqaꞌ jujun tijonelaꞌ chin ri ley xyoꞌox chare ri Moisés chi ndikichuquchaꞌ kiꞌ chi tzij kikꞌin ri discípulos ri ekꞌo kan chiriꞌ. 15Y ri wineq xe xkitzꞌet ri Jesús, konojel santienta xsach kikꞌuꞌx, juꞌanin paqiꞌ xbꞌekikꞌuluꞌ y xkiyaꞌ ruxunaqil ruwech. 16Ri Jesús xukꞌutuj razón chake: ¿Achike tzij ri ndichuquchaꞌ iwiꞌ pa ruwiꞌ?

17Y jun chikikajal ri santienta wineq ekꞌo apu chiriꞌ kereꞌ xubꞌij chare ri Jesús: Tijonel, riyin nukꞌamon pe ri nukꞌajol chawech, roma kꞌo jun seqꞌ espíritu pa rukꞌaslen ri rubꞌanun mem chare. 18Y achike na lugar kꞌo ri nukꞌajol, nditzꞌan y ndiroqix pa ulew roma ri seqꞌ espíritu, ndubꞌen chare chi ndiwaqa pe ruchiꞌ, nduqachꞌachꞌej reyaj y chi ndichukꞌuchuꞌ qa ruqꞌa-raqen. Xinkꞌutuj kamelal chake la a-discípulos chi tikelesaj e, pero ma xetiker ta.

19Ri Jesús xubꞌij chake ri discípulos: ¡Rix wineq aj wokami, xa ma kuqul ta ikꞌuꞌx rikꞌin ri Dios! ¿Rix ndinojij chi jumul ngikꞌojeꞌ chiꞌikajal? ¿Jarupeꞌ chik tiempo ngixinkachꞌ ndibꞌij rix? Tikꞌamaꞌ pe ri kꞌajol chinuwech.

20Xkꞌan kꞌa pe chuwech ri Jesús, y atoq ri seqꞌ espíritu xutzꞌet ri Jesús, ja xuyaꞌ ataque+ chare ri kꞌajol, xuroqij qa pa ulew, y xubꞌen chare chi xubꞌolqotilaꞌ riꞌ y chi xwaqa pe ruchiꞌ. 21Y ri Jesús xubꞌij chare rutataꞌ ri kꞌajol: ¿Janipeꞌ tiempo rubꞌanun pe chi kereꞌ ndibꞌanatej rikꞌin la akꞌajol? Y ri tataꞌatz xubꞌij: Xe kꞌa akꞌual kereꞌ rukꞌulwachin pe. 22Kꞌiy mul ri seqꞌ espíritu ruroqin pa qꞌaqꞌ y kꞌiy mul ruroqin pa yaꞌ chin ta ndukamisaj, pero si rat ngatiker ndakꞌachojrisaj, tajoyowaj ok qawech y qojatoꞌ.

23Y ri Jesús xubꞌij chare: ¿Si ngitiker nikꞌachojrisaj ndabꞌij rat? Xa achike na jun ri ndukuqubꞌaꞌ rukꞌuꞌx rikꞌin ri Dios,+ retaman chi ri Dios nojel nditiker ndubꞌen.

24Ri rutataꞌ ri kꞌajol rikꞌin kaw ruchꞌabꞌel kereꞌ xubꞌij chare ri Jesús: Riyin nukuqubꞌan nukꞌuꞌx. ¡Kanatoꞌ chin más keriꞌ nibꞌen!+

25Atoq ri Jesús xutzꞌet chi santienta wineq ndikimal qa kiꞌ chiriꞌ, xuchꞌolij ri seqꞌ espíritu y xubꞌij chare: Rat ri abꞌanun mem y wok chare re kꞌajol reꞌ, katel e pa rukꞌaslen y ma katzolij chi pe.

26Y ri seqꞌ espíritu xsikꞌin y rikꞌin ruchuqꞌaꞌ xuyaꞌ ataque chare ri kꞌajol, xel e pa rukꞌaslen. Y ri kꞌajol achel kamineq xpokꞌeꞌ kan pa ulew, y romariꞌ ekꞌiy ndikibꞌilaꞌ chi xa xken. 27Pero ri Jesús xutzꞌen chiruqꞌaꞌ ri kꞌajol y xuyek, y ri kꞌajol xpeꞌeꞌ pe.

28Atoq ri Jesús kꞌo chi apu pa jay apeꞌ ndikimal kiꞌ kikꞌin ri ru-discípulos, y atoq kiyon ekꞌo, xkikꞌutuj razón chare: ¿Achike roma roj ma xojtiker ta xqelesaj e ri seqꞌ espíritu?

29Y ri Jesús xubꞌij chake: Re juley seqꞌ espíritu reꞌ xaxe rikꞌin oración ndel e.

Ri Jesús ndukamuluj rubꞌixik chi ndikamisex

(Mt. 17:22, 23; Lc. 9:43-45)

30Atoq xeꞌel pe chiriꞌ, xeꞌeqꞌax pa teq tinamit ri ekꞌo pa rochꞌulew Galilea, pero ri Jesús ma xrajoꞌ ta chi kꞌo ta jun ndinabꞌen chi kꞌo chiriꞌ. 31Porque rijaꞌ ngerutijoj ri ru-discípulos, y kereꞌ ndubꞌij chake: Riyin ri aj chikaj ri xinuꞌalex chiꞌikajal, ngijach pa kiqꞌaꞌ wineq y rejeꞌ nginikikamisaj, y atoq yin kamineq chik, pa rox qꞌij ngikꞌastej pe+ chikikajal ri animaꞌiꞌ.+

32Pero ri discípulos ma xkikꞌoxomaj ta ri xubꞌij ri Jesús, y ndikixibꞌij kiꞌ ndikikꞌutuj razón chare achike ri xrajoꞌ xubꞌij.

Ri más nim ruqꞌij chupan ri ru-reino ri Dios

(Mt. 18:1-5; Lc. 9:46-48)

33Ri Jesús y ri ru-discípulos xebꞌeqaqa pa tinamit Cafarnaúm, y atoq ekꞌo chik pa jay, ri Jesús xubꞌij chake: ¿Achike chi tzij ri ndichuquchaꞌ iwiꞌ pa ruwiꞌ atoq roj pataneq pa bꞌey?

34Pero rejeꞌ nixta jun achike xkibꞌij apu, porque pa bꞌey ndikichuquchaꞌ kiꞌ pa ruwiꞌ ri achike chikiwech rejeꞌ ri más nim ruqꞌij. 35Y atoq ri Jesús xtzꞌuyeꞌ qa, xeroyoj ri kabꞌlajuj discípulos y xubꞌij chake: Si jun ndirajoꞌ chi ja rijaꞌ ri más nim ruqꞌij, ndikꞌatzin nduqasaj riꞌ chin ndok jun samajel kichin konojel.+

36Y ri Jesús xbꞌerukꞌamaꞌ pe jun chꞌuti akꞌual, xuyaꞌ pa kinikꞌajal rejeꞌ, xuchꞌelej y xubꞌij chake: 37Xa achike na jun ri xtikꞌamo apu ruwech jun akꞌual achel reꞌ pa nubꞌiꞌ, kin achel ja ta riyin ndukꞌen apu nuwech keriꞌ. Y ri xtikꞌamo apu nuwech riyin, kin achel ja ta ri taqayon pe wichin ri ndukꞌen apu ruwech.+

Ri ma kꞌo ta contra chiqij, xa kin toꞌoy qichin

(Mt. 10:42; Lc. 9:49, 50)

38Ri Juan kereꞌ xubꞌij chare ri Jesús: Tijonel, roj xqatzꞌet jun ri ngerelesaj itzel teq espíritu pa abꞌiꞌ, pero roma ma roj rachibꞌilan ta, xqabꞌij chare chi ma tubꞌen chik keriꞌ.+

39Pero ri Jesús xubꞌij: Ma tiqꞌet chuwech, porque ri ngerubꞌanalaꞌ milagros pa nubꞌiꞌ riyin, ma chaꞌanin ta ndijalatej runoꞌoj chin ta ndichꞌaꞌa yan chik chuwij. 40Porque ri ma kꞌo ta contra chiqij, xa kin toꞌoy qichin. 41Y xa achike na jun xtisipan jubꞌaꞌ iyaꞌ chin nditij roma rix wichin yin ri taqon pe roma ri Dios chukolik ri rutinamit, kin qetzij nibꞌij chiwa chi ri jun riꞌ kin ndiyoꞌox rajel-rukꞌexel chare.+

Ri ndibꞌanun chare jun wineq chi nduyaꞌ kan ri Dios

(Mt. 18:6-9; Lc. 17:1, 2)

42Juyo ruwech ri ndibꞌanun chare jun chikiwech re chꞌuteq wíta reꞌ ri yin kitaqin, chi ndiril jun roma ngiruyaꞌ kan. Xa más ta utz chare chi nditzeqebꞌex chuqul jun nim abꞌej jokꞌbꞌel trigo y ndetorix pa mar. 43Romariꞌ, si jun aqꞌaꞌ ndubꞌen chawa chi ngatzaq pa mak, taqꞌataꞌ e.+ Porque más utz chi xe jun aqꞌaꞌ kꞌo y ngatok chupan ri kꞌaslen ma ndikꞌis ta, ke chuwech tzꞌaqet ri kaꞌiꞌ aqꞌaꞌ y xkabꞌa pa infierno chupan ri qꞌaqꞌ ma ndichup ta, 44apeꞌ ri wineq ma ngeken ta y xaxe ndijutir ri ki-cuerpo,+ y ri qꞌaqꞌ ma ndichup ta.* 45Y si jun awaqen ndubꞌen chawa chi ngatzaq pa mak, taqꞌataꞌ e. Porque más utz chi xe jun awaqen kꞌo y ngatok chupan ri kꞌaslen ma ndikꞌis ta, ke chuwech tzꞌaqet ri kaꞌiꞌ awaqen y xkatorix pa infierno, 46apeꞌ ri wineq ma ngeken ta y xaxe ndijutir ri ki-cuerpo, y ri qꞌaqꞌ ma ndichup ta. 47Y si jun awech ndubꞌen chawa chi ngatzaq pa mak, tawelesaj e.+ Porque más utz chi xe jun awech kꞌo y ngatok pa ru-reino ri Dios, ke chuwech tzꞌaqet ri kaꞌiꞌ awech y xkatorix pa infierno, 48apeꞌ ri wineq ma ngeken ta y xaxe ndijutir ri ki-cuerpo, y ri qꞌaqꞌ ma ndichup ta.

49Y achel ndetzꞌamix ri tiꞌij chin ma ndichuwir qa, ri Dios ja ri qꞌaqꞌ ndukusaj chin ngeretzꞌamij ri ekꞌo chupan ri lugar riꞌ, chin ngekꞌojeꞌ chiriꞌ chin jumul. 50Ri atzꞌan kin ndikꞌatzin wi, pero si ri atzꞌan ndikꞌis e ri retzꞌamil, ¿achike kꞌa jun ta ndibꞌen rix chare chin nditzolij chi pe ri retzꞌamil? Roma kꞌa riꞌ, rix kin tikꞌojeꞌ retzꞌamil ri ikꞌaslen, y tikꞌojeꞌ chuqaꞌ uxlanen chiwech.+

Ri Dios ndichꞌaꞌa chaqe pa qachꞌabꞌel wokami

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index