Μορφή αναζήτησης

1 Corintios 2:14

14Yusuja Espirituja ama eiyacuane cuanaratu bijidamaduraya Espiritura bahuityayaque. Tunaja ishu tu aishuque ama bucha, riyaque Espiritu tuna tsehue ama tibu. Bahuedya ecuana Espiritura bahuityayaque jidaque; tuque ecuana tsehueju cuita camadya. Umae cuana ni tu eje bucha bahuee juma ni riya piji buchique.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index