Μορφή αναζήτησης

2 Corintios 12:11

Pablora Corinto juque Jesús queja ecatyati cuanaque jidama inime ishu bacuareque

11Ique inimemasi bucha juhua, ecue ishudya jutidya jida quisarati aatsu. Micuanaradya jadya amerehua. Micuanara ni ecue ishu jida quisarati aquena juhua, jadya ama juquena juhua. Micuanaratu jida quisarati aya tume Yusuja quisarati cuejaquipa ejuu jadya cuanaja ishu camadya. Ique tunaja jetiedyaque ama. ¿Ai jatsu tuna juya, ecue dyadi ataqui ama baishu? Ecue casa tsehue amadya datse tuque aya.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index