Μορφή αναζήτησης

Gálatas 4:14

14Ecuetu inime jucuare: “Ique dyaque cuita ujejedaque bahue juatsu ni tunara bijidamaduratsu ijehueya tunaja epu juque” jadya. Bijidamaduracuare ama micuanara ique, ni micuanara ijehuecuinacuare micuanaja epu juque. Ebijidamadurauque, micuanara jida batsacuare. Narucuare micuanara ique barepa juque Yusu tsahuaquique Yusuja ecuadishaque bucha. Jesucristo cuitadya ebatsau bucha batsae micuanara acuare.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index