Μορφή αναζήτησης

Santiago 2:25

25Rahab decadeca aridaquetu cabamereticuare tuque eje bucha juhua equedya Yusu queja catyatihuaque. Yusura tuja quisarati ama ama ayaque ejenetsu tujatu tsahuacuare beta israelita ecatse yahua petara cuahuaque ecatse. Tehuacuaretu ecatse tuja etareju. Tuequedyatu ecatse cuinanashacuare epu ebari tachiqui dyaque eque. Jadya juhuajutu tumeque epuna Yusura jucha metse ama bacuare, tuque eje bucha juya eque tuque tuaqueja nimeeque cabameretiya tibu.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index