Μορφή αναζήτησης

Apocalipsis 21

Barepa, yahua jadya iyacuaque judadiyaque

1Tume tuque banucacuare barepa iyacuaque, yahua iyacuaque jadya, icueneque barepa, yahua jadya aputahuaju. Cueri cuanaja ecuaque bacue aputacuare. 2Bacuare tuque epu ebari Yusura cuita iyuhuedaque tura naruyaque, “Jerusalén Iyacuaque” bacani. Yusu aniya equeque tuque buteyaju bacuare epu ebari barepa juque. Dyaque jida piji tuque bacuare. Epuna ahuequi juyaque ecabajejeti aniya bucha tuque bacuare. 3Tume tuque bacacuare etsuri jebudaque Yusu aniya equeque.

—Neijacabacacue. Iyacuatu Yusu aniya ecuita cuana ducu. Tuna tsehuetu anibuque. Tunadya tuna tuja cuanaque jubuque. Yusu cuitadyatu tuna tsehue anibuque, tunaja mui ishu. 4Yusuratu tuja cuanaja paanacaca tillabuque. Majunucanime ama tuna; ni ejequetu panucanime ama. Ni aijatu ai ujeda junucabuque ama, beru dutya ai eje bucha juhuaque cuetihua tibu, —jadyatu jucuare.

5Tumetu Dutya Cuatsashaqui Cuanaque Cuatsashaquique jadya jucuare:

—Pana ijacabaca acue. Eratu dutya ai aniyaque iyacuaque anucaya. Era quisarati ayaque huenecue. Riyaque ri yunerique. Dutyatu judadiya era quisarati aya eque, —jadyatu jucuare.

6Jadya juatsu tura anucacuare:

—Amena tu dutya ea. Idya dutya ai iyametsequi juhuaque, dutya ai tilladadiqui juyaque jadya, letra A-Z jadique bucha. Ique Yusu eje bucha adebameree aishuque. Ejera ni yuneridya eje buchadya adebacara ebari aya, eratu tsujema adebamereya. Ijira majuyaque ena ijitsu ejuu buchatu jida ecabatiu. 7Ejeque eaqueja nimee jujacacarama juyaque, eratu tyaya dutya jidaque tyacara ayaque. Ique tunara Yusu muiyaque juya. Tuna bacue ecue ebacua cuana.

8“Riya cuanaquetu nerecada jujacabuque ama etiqui bei tupu arie asufre tsehue jujuyaju: bajida juatsu ique jacaqui juhua cuanaque; eaqueja nimee jujacahua cuanaque; dutyaju jidama juhua cuanaque; quiyeti puji juhua cuanaque; ecuita cuana ehuaneque neri jipidya tsehue ama jucha juhua cuanaque; caquemitiqueremaque jaraquerehua cuanaque; maruhuisa cuana; jatsura puji cuana; yusu cueya cueya muiqui juhua cuanaque; dutya pusha pusha arida juhua cuanaque jadya. Tuna tuna nerecada jujacabuque ama etiqui bei tupu arieju. Tuhuadya tunajatu maju beta ishuque, tuhuaque cuinananucaya ama tibu, —jadya tura acuare.

Jerusalén epu iyacuaque

9Tumetu jecuare Yusu tsahuaquique camadya ishuque ujeje canerecati ishuque eaniqui juque yahuaju ijehuequique.

—Jecue. Bamereya mique era, ahuequi juyaque UHUISHA BUCHA IYETAE ATAHUAja ehuaneque buchique, —jadya tura acuare.

10Yusuja Espiritura petamerecuare tahuiju bucha. Yusu tsahuaquira tsuraquerecuare emata dyaque barudaju. Tura bamerecuare Jerusalén epu ebari Yusu jaque. Tumeque epu tuque buteyaju bacuare barepa juque Yusuja yacua juque. 11Tumeque epu ebarijutu Yusuja huecara tiquida amerecuare. Tumeque huecatu jucuare tumu dyaque jida pijija hueca bucha, tumu jaspe bacani bucha. Cristal ude tsehue udatsu hueca ecuetiu bucha cuetie tujatu hueca jucuare. 12Eputu etachi etibarilla jucuare baruda. Peadya tunca beta earacana tujatu etsecue anicuare. Dutya etsecue cuanajutu netibarecuare peadya Yusu tsahuaqui cuanaque. Peadya tunca beta earacana cuare israelita cuanaja ebacanitu ehuene jubarecuare dutya etsecue cuanaju. 13Anicuaretu quimisha etsecue ijeti cuinanaya queja amaca, quimishadya ijeti nubiya queja, quimisha nei diji queja, quimisha beni diji queja amaca jadya. 14Epu tibarilla ishuquetu ea jucuare peadya tunca beta earacana tumu dyaque. Tumeque tumu cuanajutu peadya tunca beta earacana UHUISHA BUCHA IYETAE ATAHUAja ecuadisha cuanaja ebacani cuana ehuenebare jucuare.

15Yusu tsahuaquique eatsehue quisaratiyajatu anicuare sari oro eaque. Tume sari tsehue tujatu epu ebari tuputaqui jucuare, tumebaedya etsecue, epu penequique jadya. 16Eputu tsucu pushi jucuare. Junu, quini, jadya tujatu jucuare dutya tupu. Jadyatu barepa juque Yusu tsahuaquira tupucuare tuja sari tsehue. Baru, quini, junu jadyatu epuja dutya tupu jucuare; beta mil beta ciento kilómetro tujatu dutya eque amaca jucuare. 17Tuequedya tujatu tupucuare epu tachiquique. Shucuta tunca pushi earacana metrotu jucuare baru epu tachiquija. Ecuanara medida tsumeya tsehuedya tujatu tupucuare.

18Tumeque epu tachiquique tu tumu eaque jaspe bacani. Eputu oro ujamaque neri jucuare, vidrio bae huecae. 19-20Epura tumu cuana ebajejeque isaaniyaquetu jucuare dutya bape bape cuanaque tumu jida piji cuana tsehue. Jadya bacanietu tumu cuana jucuare: jaspe, zafiro, ágata, esmeralda, ónice, cornalina, crisólito, berilo, topacio, crisoprasa, jacinto, amatista jadya. 21Peadya tunca beta earacana etsecue tu tumu tiquidaque perla bacani eaque. Dutya etsecue eaquetu peadya perla eaque camadya jucuare. Epu patyaque ediji dyaque icueneque tu oro neri, ena bucha huecaeque.

22Tumeque epu ebarijutu aijama etare Yusu mui ishuque cuita camadya. Dutya quejadya jutidyatu aniya Yusu Dutya Iyaquique, UHUISHA BUCHA IYETAE ATAHUAQUE jadya ecatse mui ishuque. 23Tuhuatu saretanaya ama ijeti ni badi epu uda ishu, Yusuja huecaradya jutidya epu udaya tibu. UHUISHA BUCHA IYETAE ATAHUAQUE tu eudaquique. 24Tuja huecaratu huecatillabuque dutya tuhua aniya cuanaque. Riyaque yahua juque huaraji cuana, arepa tuna mui pureama jadya eatau ama bucha tunajatu Yusu, UHUISHA BUCHA IYETAE ATAHUAQUE jadya mui, pureama jadya amerebuque. 25Riyaque yahuaju tuque ecuana epu cuanaju eteriqui cuana teriya apunayaju. Tuhuatu aijama teri ishuque, apuna baecua tibu. 26Riyaque yahuaju cuanaque tuna jutibuque tuhua Yusu pureama, mui jadya aishu. 27Nubibuque amatu tuhua, ni ai quibetimaque, cabajejetimaque. Nubibuque amatu ni ejeque Yusuja biji eque ama aniya cuanaque, ni ejeque jidamaque ni pusha pusha aridaque. Yusuja quiricaju ebacani ehuene aniya cuanaque cuita camadya tuna nubibuque, dutya ebacani eiya cuanaque Yusu queja judiru ishu ni eje tupu jaca ishu ama. Tumeque quirica tu UHUISHA BUCHA IYETAE ATAHUA jaque. Tume cuanaque cuita camadya tuna Yusuja epu ebariju nubidirubuque.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index