Μορφή αναζήτησης

Apocalipsis 4

Tunara Ecuana Cuatsashaquique pureama barepaju acuareque

1Jadya tume cuanaque bau jadya juatsu tuque banucacuare Yusu queja nubidiru ishuque. Tume tuque bacanucacuare corneta tsuri icuene ique isaraqui jucuare buchara isaranucayaju. Jadya tura acuare:

—Tsuracue requeja. Bamereya mique eje bucha judadibuqueque, —jadya tura acuare.

2Tura ique isaraya tsunumee Yusuja Espiritura bamerehua eje bucha judadiyaque. Bacuare tuque Huaraji Dutya Casa Tsehueque. Bacuare tuque tuja eaniquiju aniyaju. 3Riyaque Huarajitu dyaque jidaque jucuare. Bacuare tuque jida, tiquida, huecada. Casharina bucha tiquie tuque bacuare. Tajina jiuque patya aniyaque tuque tumu esmeralda tiqui bucha sahuae tuque bacuare. 4Peya bacue tuja eaniqui cacuatsashati ishuque jiruru bacuare beta tunca pushi earacana eaniqui cacuatsashati ishu cuanaque. Tuhuadyatu anicuare beta tunca pushi earacana ecuita cuana Yusu mui juya cuanaque. Tunaja unatu jucuare pajada. Iyucaju tunajatu anibarecuare puja oro eaque. 5Eaniqui cacuatsashati ishuque Ecuana Cuatsashaquique aniya juquetu cuinanacuare pupipupiyaque, sicacadaque, tiritiyaque bucha. Tuja yacuaju tuque bacuare pacarucu ude jujunetibareyaju. Riya cuanaque tu pacarucu espíritu cuana baeque Yusuja yacua juque. 6Yusuja yacuajutu tumebaedya anicuare ai cuana pajidaque napajada, huecada buchique.

Enaruqui dyaque aridaja eaniqui tuque bacuare pushi bape bape butsequinie cuanaja etabu, peadya peya eque amaca, peya bacue peya eque amaca jadya pushi eque amaca. Atuca umada tuna bacuare. 7Icuenequetu jucuare iba jiuque. Peya tuque bacuare toro jiuque. Quimisha ishuque tuque bacuare ecuita butsequini jiuque. Pushi ishuque tuque bacuare huihuipa jiuque. 8Tumeque pushi bape bape butsequinie cuanaja tuque bacuare shucuta yajapara cama peadya peadyaja. Junu badebare tujatu jucuare yatuca cuana dyaque eque yajapara cuanaju, educu eque bacue yajapara cuana riya piji quishayaju, ecuita patya jaque tupu dyane. Jadya tuna jeruchinepe, jerusisa jadyajucuare:

“Miquemi juchama neri, Ecuana Cuatsashaquique, Yusu.

Miquemi dutya casa tsehueque, Miquemi yuequedya animetseque.

Iyacuami aniya. Aputanime ama mique”,

jadya tunajatu ajacacuare ama Ecuana Cuatsashaquique.

9Tumetu bape bape butsequinie cuanara pureama, mui, yusurupai au jadya acuare emuita eaniquiju aniyaque. Pureama tuna acuare Anisiriyaque Maju Baecuaque. 10Tuna jadya Yusuja ishu jerujacahuajutu beta tunca pushi earacana Yusu mui juya cuanaque nuyubarecuare Yusuja yacuaju. Tume cuanaratu mui, naru jadya acuare Anisiriyaque Maju Baecuaque. Tume tunajatu tuja yacuaju puja oro eaque iyabarecuare.

11“Miquemi Ecuana Cuatsashaquique.

Mique peadya mi Yusu ecuanara muiyaque.

Mique peadya camadya mi yuneri cuita jidaque.

Mique peadya mi muitaquique.

Mique peadya mi dutya casa tsehueque.

Pureama mique ecuana aya, mira dutya ai aniyaque iyahua tibu.

Dutya ai iyacua aniyaquetu mique eque iyatanacuare, mira jadya bijida bahua tibu”,

jadya tuna jucuare.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index