Μορφή αναζήτησης

Apocalipsis 4:11

11“Miquemi Ecuana Cuatsashaquique.

Mique peadya mi Yusu ecuanara muiyaque.

Mique peadya camadya mi yuneri cuita jidaque.

Mique peadya mi muitaquique.

Mique peadya mi dutya casa tsehueque.

Pureama mique ecuana aya, mira dutya ai aniyaque iyahua tibu.

Dutya ai iyacua aniyaquetu mique eque iyatanacuare, mira jadya bijida bahua tibu”,

jadya tuna jucuare.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index