Μορφή αναζήτησης

1 Corintios 14

Jancha jatuna tapindiamawen janchaidan, eskatikiaki, na janchadan

1Ja dukun yuda betsabuwen duapai man nuitidu tapinkubainkin Diosun Yushin Pepatun kushipawen jawada Dios man dayaxunkatsis ikai yukakubainkanwen. Jakia Diosun Yushinin matu dayamai jau jawen jancha xabakabi Dios yuixunkin jawen yudabu yusinkubainkin jenetima yukakubainkanwen. 2Yushin Pepatun jancha matu inan man jawen janchaidan, Dios man yuiaii. Man jaskabiai jawen jancha matu anua taxniai junea tsuan man jawa ninka pewatidubumaki. 3Ja inun, tsuanda Diosun kakape Dios jatu yuixunkin jabun ja jancha ninkaiwen yuiaya ninkaidan, jawen jatu ja akin kushipawai inun, jawadawen dateai punu nukabu jatu benimawatidu inun daewakin jatu duawatidu yuiai ninkamisbuki. 4Diosun jancha xabakabi yuixunikabun ikunwainbu ichapa yusinkin jawen jatu kushipa watibiaken jancha tapindiamawen jawen janchamawen janchai ibubis besti shinan chakanmisbuki, tsuan ninkamabiakenan.

5Tsuabuda matun janchamawen Dios yuixuni man janchaya juni betsan matun janchawen jaska yuiai matu maewaxuanmadan, ja jancha taxniaiwen tsua medabewatidumaki. Jamen betsadan, matun janchamawen Diosun Yushin Pepatun matu janchamai peken matu dasibi man jaska janchai en bechipaiaii. Jakia Diosun jancha xabakabi yuixunkin ikunwainbu ichapa man kushipa wa pejaidaya Yushin Pepatun kushipawen ja dukun Diosun jancha yuixunti yukakubainkanwen. 6Janua en betsabu inun en puibuun, matu anu yusin kaxun jancha man ninkatidumawen matu yusinkin jawa en matu pe medabewatidumaki. Matu jaska wama jawada Diosun ea unanmai inun jawada chanima en unain en matu yuitiduma inun jawen jancha en matuki chanitiduma inun jawada yusian betsawen en matu medabewatiduma iniki.

7Ja inun, tepe dewe inun arpa jawen mimawati tapianmabia beyuskin mimawaidan, jawa dunkemakin jawendua wai unantidubumaki, jawen jui kaiainan. 8Jaska inun, xanen ibun jabe sinatanamemis beaibun jau jawaida jawen soldadobu benunbun ichawakatsi juni betsa yunua jatu kenakin trompeta mawachakaya jaska ninkabiai soldadobu unantimas jawa ninkatan betidubumaki. 9Jabiaska keskadiai matubu matun janchamawen xabakabi Jesúskidi man chanibiaya jawa matu ninkatidubumadiki, jawa man jatu yuiai dabanenan. Jaskaidan, jamen niwe besti taxnimai man janchakanaii. 10Mai jidabi anu jiwebaunabu jancha betsa betsapa tibi jayabuki. Jaska inun, nawa betsa betsapabun jawena ninkatidubiaken 11yuda betsabun ea janchawabiabu jatun janchawen jawada yuiai en ninkamaken: “Nawaki”, ika eki dakeaibun eadi: “Nawaki”, idiai eadi en jatuki dakemiski. 12Jadatuda matun aka pepawen Yushin Pepatun matu medabewatidudan, ja jayakanwen, ikunwain tibidan. Jaskawen taexun Dios man dayaxunkatsis ikin ja dukun ikunwainbu betsabu medabewashadakatsi man ikaidan, jawen kushipa yukakubainkanwen.

13Jaska inun, jancha matun janchamawen Yushinin matu janchamaidan, ichati jiwe anuxun yusiin janchakatsidan, bebunkidi Diosbe janchakubainkanwen, jau ibubis kasmai juni betsan matun jancha maewaxuntidu matu inanunan. 14En janchawenma jancha betsawen en Diosbe janchakin kenwanyan en yushinin ja kenwanbiaya en shinan unanepawen emebi en jawa ninkatidumaki. 15Jaskakenan, ¿jaskaxanpa? En daka eskati. Dios kenwankin en yushinwen inun en shinanendi en akaii. Jaska inun, Dios kenwain nawai en yushinwen inun en shinanendi en idiaii. 16Dios kenwankin matun yushin bestiwen man akayadan, yuda betsabu matube ichaxun matun jancha ninkamawen taexun matubetan Dios kenwanpaibia jawa yuitidubumaki. 17Ja inun, Dios kenwain jawenduabiaibun matube ichabun matubetan Dios kenwantidubumaki. 18Ja jancha en janchama en ja tapindiamawen janchakin matu dasibi en binuawen taexun en Dios kenwaiin, 19iwanan, ikunwain betsabube ichaxun ichapabu yusinun, iwanan, 10,000 ja jancha ea ninkabuma janchawen en yusinkatsi ikama jakia jancha xabakabi meken bestiti dasibibun ninkatidubu en yusinkatsis ikaii.

20En betsabu inun en puibuun, matubunan, jaska bakeishtan jawa unanma shinanmis keska ana iyamakanwen. Jakia bake mishtinbu padananain chakabuwama imisbu keskai tsuabuda man ma ewadan, ana unainspama jaskakidi shinaindakubainkanwen. 21Israelbu Judea anuabukidi Diosun Isaías yuikin: “Junibun jatun janchama Judea anuabu en jatu janchamaya nawan janchawen ekidi yuiaibu jabun jatun jancha ninkabiatan eadi chibanma ixankanikiki”, aka keneniki. 22Jaskaken Yushin Pepatun janchamaya tsuada jancha betsawen janchaidan, jaska yudabun atiduma amakin jatun janchawen ninkakin ikunwandiabuma jatun shinan e itidubuki, jaskawen shinain janchai unanmadan. Jakia Diosun jancha jatun janchawen yusinkinan, jabun ma ikunwainbu medabewatiduki. Ikunwanbuman ja jancha ninkai eskadabes medabewadiatiduki. 23Jaskaken matu dasibi ichatan Yushin Pepatun kushipawen jancha betsa tibiwen dasibibu janchakin man yuibaunaibun yuda betsa jaska janchatiduma inun ikunwanbuma jikixun man janchai ninkakin unanmabia yuikin: “Jesucristo ikunwainbu jadi jaska janchatimawen janchakanikiki”, iwanan, matu yuikin danantidubuki. 24Jakia Diosun matu medabewaya matun janchawen man xabakabi jatu yusianyan yudabu ikunwanbuma jikixun ninkakin jatun shinan chakabu unankin ikunwanun, iwanan, jaska jiwemisbu unantan matubetan ikunwankatsis ikin shinan betsa watidubuki. 25Jatun shinan chakabu junea xabakabi wamakin Diosun jatu unanmaya ana jawawen jaskatima datei Dios kenwanun ika danti iki beutan yuikin: “Chanima Dios matuki dasia jiweaki”, ixankanikiki.

Ikunwain ichaxun jaska tibi akin jawendua wakin pewatikiaki, na janchadan

26En betsabu inun en puibuun, jaska man ikunwainbu ichatan jawada Diosun matu amai medabenain kushipai man eskakubainunbun matu yuinun ninkakanwen. Diosun matu tibi unanepa waya juni betsan Dios kenwankatsi ikidan, nawakanwen. Ja inun, juni betsandi yusinkatsi ikinan, yusintidubuki. Betsadi Diosun jawada dama unanmaxu chanikatsi ikidan, chanitiduki. Betsadi jatun janchamawen janchakatsis ikidan, jau jawen janchamawen janchanunwen. Betsan ja jancha yuiaya xabakabi jawen jancha maewaxunkin yuixunkatsis ikaidan, jau jatu maewaxuni janchanunwen. Jabu tibi jancha akeakekin unanxubida ikunwainbu medabenain man kushipanamekubaintidubuki. 27Jakia Yushin Pepatun kushipawen matun janchamawen man janchakatsis ikaibudan, dabe kasmai dabe inun bestitun dukun man yuia akeakeaibu jabiatiandi juni betsa Yushin Pepatun kushipa jayatundi jau jatu maewakin xabakabi yuixunkubainunbunwen. 28Jakia juni betsa Yushin kushipa jancha maewaxuntidu jayamaken jau tsuada Yushin Pepatun kushipa jancha betsawen janchai matu anu jayabia ichamisbu bebunua jau matu janchaxunyamanunwen. Jakia jamebi Dios kenwain janiada tsuan ninkama Diosbe janchatidubuki. 29Jabiaskadi tibidi Dios yuixunikabun jawen jancha xabakabi yusiainbu yusinika dabe kasmai dabe inun bestitun jatun jawada yuitidubuki. Yusianyan yusinika betsabun ninkakin jawen jancha ¿jancha kayabimenkain? jau yukakin unankubainunbunwen. 30Janua tsuada juni betsa matube icha tsauanua Diosun jawen jancha xabakabi taxnimakin yuimakatsi ikaya ja dukuntun yusinkin jau jawaida keyununwen, janua ja kachu betsandi jau anunwen. 31Jaska wakin matu tibitun inun dasibitun jawada Diosun matu yuimakatsis ikai jawen jancha jatu yusinkin man akaya jaska tibi dasibun matu anua tapiin benimakubaintidubuki. 32-33Man ichatan kenwainbu Dios unanuma jiweatun matu itimaska wakin jusimakatsi ikamawen taea man Diosun jawen jancha xabakabi yuixunmisbun matun kushipa meketan uinda jawen dayakubainkanwen.

Jaskai nun ichai beyamis tibi ikunwainbu ichatan 34juni yusinanbun yusinkin keyuaya junibun ninkatan yuka ikeakeaibun ja ichabu anua ainbuaibudi yuka ikatsis ibiai jau janchayamanunbunwen. Jawen benen mekeawen taea ainbuaibu jau pes tsaununbunwen, Diosun Moisés kenemakin jabiaskadi yununiwen taeadan. 35Jawada yuka iti tenebai kaxun jawen jiwetanxun besti jawen bene kasmai jawen epa inun jawen juchi jau yukakubainunbunwen.

36Diosun kakape yusinkin taewakin matu anua dukun taxnimama inibu man unaiin. Ja inun, junibun yusinkin matu anu besti yusianma idianibuki. 37Jaskaken tsuabunda shinankin: “Diosun Yushin Pepa jaya jawen jancha en xabakabi yuixuntiduki”, iwanan, en kene uinkin: “Nukun Xanen Ibun Pablo nuku yusinmaniwen taea yusian pepaki”, iwanan, unanxankanikiki. 38Jakia tsuanda en yusian dananyan Jesúsun ja yusinandi danandiaxanikiki.

39Jaskaken en betsabu inun en puibuun, tsuada Diosun Yushin Pepatun kushipawen jancha jawen janchama janchakatsis ikai jatu nesewakin nemayamakanwen. Jakia Dios yuixunkin jawen jancha xabakabi jatu yusinkatsi ikinan, Dios yukakubainkanwen. 40Janua ichatan Dios man kenwankatsis ikaidan, dasibi Diosun Yushin Pepatun kushipawen jawendua wakin jaska en matu yusinmis chibankin akubainkanwen.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index