Μορφή αναζήτησης

2 Tesalonicenses 2:3-5

3-5Ja inun, matube jiwexun jawada en matu yusintanimadan, man ma daki jakimai ikai matu ana yuinun ninkakanwen. Dios ikunwainbu ichapabun Dios danain chintuainbun Jesús juxanai ma kemaya juni chakabu kushipa bebunkidi ja dukun juxanikiki, ja juni chakabun ibudan, jau Diosun kupiti tenechakayamaxanun Diosun ma jaki tanaxun pewanidan. Ja Dioski sinatamistun Diosun yunuti inun jawen nemati danankin jamapai tibi kenwankin chibainbu nemanun, iwanan, jamapai dami shadabu kenwanmisbu jatu binukin maematan jamebi kein janua Templo Jerusalén anu tsauxun yuikin: “Eadan, en Dioski”, ixanikiki. Jaskawen taexun jau matu padanyamaxanunbun jatu jawa ninkamayamaxankanwen. 6Ja juni chakabu jawen yuba idiamaken natian kainmayuama tsuanda nemayukubainai man unaiin.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index