Μορφή αναζήτησης

Hechos 2

Diosun Yushin Pepa jatu anu junikiaki, na janchadan

1Janua ana betsatian judiobu Pentecostés nawai besiaibun Jesús ikunwainbu dasibi janus ichabun 2jawaida nai anua jawen bana niwe kushipa bei danka imis keska xunku ibidani janu maniabu anu kedun kedun ikin 3jaskakin Jesús ikunwainbu tibi chi jede keska xawa akeakei jatu mamaki madatamea ji ibauni jatuki jikia akeakeaya 4jaskakin dasibi jatu achimakin keyuaya jaska janchatidubumabiaken nawa betsa betsapabun jancha tibiwen Diosun Yushin Pepatun yuimakin jatu janchamakin taewaya

5mai pakea betsa betsapa anua judiobu Jerusalén anu jiwei benibu jiweabun jabu pepakin Diosun jancha chibankin menekin jeneisbuma 6jawen bana ninkabidani janu midima ichaxun ikunwainbu anu jancha betsa betsapawen janchabaunaibun jadakidi shinantima jatu wa akeakeabu juni tibitun mai kesua anua jabun janchawen janchaibu ninkai jaskawen janchaisbuma ninkai 7jaskakainmaibu ninkai e iki teku iake iakei janchanamebaunkin yuikin:

—Nadan, ¿Galilea anuabumamen, na jaska dasibi janchabaunkanaidan? 8Nukun jancha tibiwen janchabaunaibubin! ¿Nun ninkai? ¿Jaskai ja junibu jaska janchakanimenkain? 9Na nun nukubudan, Partia anuabu inun, Media anubu inun, Elam anuabu inun, Mesopotamia anuabu inun, Judea anuabu inun, Capadocia anuabu inun, Ponto anuabu inun, mai pakea Asia anuabu inun, 10Frigia anuabu inun, Panfilia anubu inun, Egipto anuabu inun, Libia mai pakea Cirene dapi anuabu inun, Roma anuabu inun, 11betsa judio kainibu inun, betsabun judiobun beya chibanmisbu inun, Creta anuabu inun, Arabia anuabu beimabu nukun jancha tibiwen Diosun kushipawen e imatikidi yuiaibu nun jatu ninkaii— iake iakeaibun

12jaskaibu jatu ninkatan dasibi jadakidi shinantima e iki keyutan yuka iki:

—Na eska chanii janchaibudan, ¿jawamen?— ikaibun

13jakia juni betsabun jawa shinanmadi jatu kaxe wakin ikaibukidi jatu yuikin:

—Paean daki janchai ikanikika!— ikaibun

Pedron jatu tapinmai janchanikiaki, na janchadan

14janua Jesúsun 11 tsuma kushipaya betsabube Pedron jatun jancha ninkai benia nixun jui kushipawen jatu yuikin:

—Judiobu inun dasibi Jerusalén anu jiweabuun, eska en matu yuiai ninka peidawakanwen, jaska man ninkai janchaidan. 15Na yudabudan, paeanbumaki, jaska man shinankin ikunwain keskamadan. Jaskai e iskaun badi keyadiamabiaken 9:00 badi paentidubumaki. 16Jakia natian jaska taxniai ninkakin man uiainan, jaska bebunkidi Dios yubakanixun akikiki. Jawen jancha yuixunika Joel Diosun jatu yuimakin:

17Dios chanii:

‘Ma badi jawen jenei kaya en Yushin Pepa yudabu anu en jatu yunua

jatuki dasiken matun juni bakebu inun matun ainbu bakebun ekidi yusiainbun

bedunanbu uxa keskaxun

dami betsa betsapa uiainbun

anibubu uxa ekidi namadiaxankanikiki.

18Jabiatiandi en tsumabu junibu inun ainbu en Yushin en jatu inan

ekidi yusinbaunxankanikiki.

19Jaska inun, nai anua jawen e imai kushipa wakin

mai anuadi dami betsa betsapadi en waxanaii.

Jimi jabamakinan, chi wakinan, basnun bai kua jawen kuin keska wakin

en jatu uinmaxanaii.

20En bake kushipajaidai chaxakapai xanen ibui jua kemadiamaken

xaba betsa betsapaxanikiki.

Ja jaskaitian badi ana chaxama meshu wakin inun uxe ana chaxamadi jimi keska ixanikiki.

21Januxun tsuabunda: En Xanen Ibu Yavé Dios kushipaki, ikin

ea yuiaibu jabu besti paxakin jatun jiwea ikibi ika bixankanikiki’,

aka Joelin yusintan nuku kenexuniki, iwanan, Pedron ana jatu yuikin:

22—Israelbuun, en matu yuiai ea ninkakanwen. Matunan, man unanjaidaii. Jesús Nazaret anua jua Diosun kushipa watan jawen e imati inun jawen unanti wamakin dami itimaska tsuan atiduma wamakin jawen kushipa matu uinmakin Diosun ama akeakekin xabakabi matu uinmakubainimaki. 23Jaska yubakani Diosun ja juniwen abainai shinanma jaska wai bextenun, iwanan, matun jawen bake danankin jaki yubakatan jatu achimatan tenanmanun, iwanan, juni chakabu man jatu mastamaimaki. 24Jakia mawabiaken Jesús Diosun ana bestenwainmaki, mawamamistun isin tenemakin bashitidubia jawen jiwea yabutiduma binumakinan. 25Jamen xanen ibujaida Davidin Jesús iki kaikidi yuikin:

‘En xanen ibun ea mekekin

en yusiudi jawen kushipawen ea medabewai en uinkubainaya

jawa tsuan ea maematan binuntidumaki.

26Jaskawen taea juinti shinan chankain benimai nawakin kenwankin jeneama

en jiwea dasibiwen ikunwain jawa dateama en ikunkainxanaii.

27Mawabu janu dasibi bumisbu anu ka

min medibi min tsumapan yuda maiwati tanpe anu

jau dakai chapuyamaxanun min nemaxanaii.

28Jaska watan janu jiwekuin kati bai ea unanmatan

mia anu jiwemakin min ea benimawakubainxanaii’,

akin nuku kenexuniki— iwanan, ana Pedron jatu yuikin:

29—En betsabu inun en puibuun, nukun xenipabu kayabi Davidkidi chanima xabakabi matu yuinun ea ninkakanwen. David mawa janu maiwakin jawen yuda jananibu nun uinmiski. 30Jabias David Diosun jancha yuixunika jawen yudakidi jamebi janchama jakia jawen baba betsa kaindiamakidi Diosun yubakin xanen ibujaida ixanai unanmakin yuimaniki. 31Diosun jancha yuixunika David bebunkidi Diosun shinanmakin Mesíaskidi janchamakin jatu yuimakin: “Mesías Cristo mawa jawen yuda chapuama inun mawabu anu jawen yuda bashiama ana bestenwanxanikiki”, ika jakidi janchaniki. 32Jamen Diosun jaskakidi janchamanidan, ja Jesús mawa bestenwanshina chanima ibubis dasibibun nun uinkubainshina nun unankanaii. 33Januxun ana bestenwantan Dios jau jabe xanen ibunun, iwanan, jawen yusiudi tsauntan jaska yubakani jawen Yushin Pepa jawen Epan Jesús inan jatun nuku inan akeakekin nuku kushipa waikiki, na jabia ninkakin man uiainan. 34Jaska inun, Davidkidima tsuada nai anu kaxanaikidi jabias Davidin jamebi yuikin:

‘Diosun en xanen ibu yuikin: En yusiudi tsauyuwe.

35Janu miki sinataibu en mia yamawaxundiama

ebe xanen ibukin manayuwe’,

aka jatu yusintan nuku kenexuniki— iwanan,

36—Israelbu dasibibuun, chanima matu xabakabi shinanmanun ea ninkakanwen. Ja jabias Jesús cruz anu man jatu mastamaimadan, Diosun bestenwantan nukun Xanen Ibu kayabi nuku waxuinmaki, jawen Mesías Cristodan— jatu wa

37janu jatube ichabun ninkai ¿jaskatimen? ika jatun juinti nishmajaidai bika tenekin shinankin Pedro inun Jesúsun tsuma kushipaya betsabu jatu yukakin:

—Betsabuun, ¿jaskatan nun jaskatidumen?— jatu wabu

38Pedron jatu kemakin:

—Dios man chibankatsis ikaidan, matun chakabu jenetan matun shinan betsa watan Dios anu bedikanwen. Jaska watan man Jesucristo ikunwainwen taexun jawen kenawen matu tibi nun matu nashimaya matun chakabu buatan jawen Yushin Pepa Diosun matu inan man bixanaidan. 39Nukuna bestimaki. Jaska Dios yubakani ma akikiki. Matu dasibibu inun matun bakebu inun chaijaida manibaunabu nukun Xanen Ibu Dios jaska matukidi yubakaidan, dasibi matukidi iniki. Jaskawen taexun jatida jawenabu wakin katukin kenakatsis ikikiki— iwanan,

40ana jancha ichapawen Jesús mekenankidi xabakabi yusin pewatan Pedron jatu yusinkin yuikin:

—Ja yudabu jiwe chakabu anua paxadikanwen— jatu wa

41januxun ja xabatian jawen jancha ninkakin ikunwankin shinan betsa waibu 3,000 yudabu nashimabu jati ana jatubetan ikunwain jatuki dasinibukiaki. 42Januxun Jesúsun kushipayabun jatu yusiainbu jabun jatun yusian tapinkin chintuanma jawada jatun jamapai paxkai medabenain inun, ichaxun jatubetan Jesús jatu mawaxunima shinankin misi pikin inun, jabubetan Dios kushipa yukakubainibukiaki.

Jabun dukun ikunwantan eskai jiwekubainibukiaki, na janchadan

43Jabiatiandi Jesúsun tsuma kushipayabun Diosun jatuwen dami atimaska ichapa akin jawen unanmati betsa betsapa akaibun dasibi Jerusalén anu jiweabu e iki jabaa ikubainaibun 44ikunwainbu dasibi paxkama medabenain jatun jamapai yaushiama inananankin 45betsabu mabuyabu inun baiyabun jawen pei bikatsi juni betsabu inantan jawen pei bitan ikunwainbu nuitapaibu jawa jayama pei jatu paxkaxunkin medabewakubainibukiaki. 46Janua xaba tibi Templo jemaintin anuxun kushipa yukakin jiwe anuxundi ichaxun jawa chintuanma shinan chankanbetanan jatubetan pikin Jesús jatu mawaxunima shinanmati misi pikin 47Dios kenwainbun dasibibun jatukidi pe shinankubainaibun xaba tibi betsabun Jesús ikunwain yuda kaian ichai jatuki dasiaibu Diosun jawenabu jatu wakin kenakubainikiaki, jabu jiwei mekekatsi ikaibudan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index