Μορφή αναζήτησης

Hechos 4

Judio xanen ibubun Pedro inun Juan yukanibukiaki, na janchadan

1Pedro inun Juanen yuda ichapabu jatu yusinkin menediabumaken Diosbe jawenabu janchaxunikabu inun, Templo mekemisbu xanen ibu inun, saduceobu bexun 2Pedro inun Juanen yudabu yusinkin Jesús mawa ana bestenkainima jatu unanmai ninkatan jatuki sinatabain 3jatu achixun ma badi kaya bichiti jiwe anu jatu bichitan: “Meshukidi besti jatu yukatiki”, ibainaibun 4ja jaskaibutian ichapabun jabun Pedron jancha ninkakin kakapewen taexun Jesús ikunwankin taewaibu jatu tanakin ainbu tanama junibu besti 5,000 tananibukiaki.

5Janua uxashini Jerusalén anu judio xanen ibubu inun, mae xanen ibubu inun, Diosun jancha kenenibu yusinananmisbu Jerusalén anu ichabun 6jabianudi judio xanen ibujaida binua Anás inun, Caifás inun, Juan inun, Alejandro inun, Diosbe jawenabu janchaxunika xanen ibubun enabu dasibi jatibu ichaxun 7Pedro inun Juan jau iwenunbun jatu yunua iweabu jatu namakis nichintan yukakin:

—¿Tsuan kushipawen inun tsuan kenawen na juni man xuxawashinamen?— jatu wabu

8Diosun Yushin Pepatun Pedro kushipa wa jatu kemakin:

—En xanen ibubuun, 9juni nuitapai isin teneai pewakin nun xuxawashinakidi tapinkatsi ikin man nuku yukai ikaii. 10Jaskakenan, matu inun dasibi Israelbun man ninkaya matu shinanmanun ninkakanwen. Jabias Jesucristo Nazaret anua jaki sinatakin jiki man jatu mastama mawa Diosun ana bestenwainma ikunwankin jawen kushipa bestiwen na juni dasibibun man uiain nun xuxawashinaki. 11Jesús Diosun jaska keska waimakidi matu xabakabi wanun ea ninkakanwen. Man jiwe wanikabun mishki dananbiaibun jabias mishki keska Diosun bixun dexun makedex wakin kene jawen mestenwankin akawaimaki, ja jabias Jesúsdan. 12Ja inun, jawa tsua betsawen nun meketi jayamakiaki. Mai jidabi anuxun jawa juni betsawen Diosun jawen nuku mekekin paxawati jayamadikiaki— jatu wa

13janua Pedro inun Juan jawa dateama kushipai xanen ibubun uianbun bedubi Jesúskidi xabakabi jatu yusiainbu xanen ibubun ninkatan ja junibu unanepabuma inun escuela anuxun jawa tapinsbumabia pewen jatu jancha waibuwen taea unain e itan jakia Jesús jatube nixun jatu yusinkubainima shinantan 14ja juni xuxawashinabu jatube niawen taea jaska waxun jatu jaska watima naxukukin 15januxun janu ichabu anua jatun mekenikabu jatu nichinmatan jabu besti yubakai yuinamea akeakekin 16yuikin:

—Na Jerusalén anu jiweabun dami atimaska wakin xuxawashinabu dasibibun unankanikiki. ¿Nun jatu jaska wai, na juni dabedan? “Jabun akamaki”, ikin nun jatu padanmatidumaki. 17Jakia na jaska Jesúskidi chanikubainaibudan, dasibibu jau ana jatu ninkamakin ikunwanmayamanunbun jatu bextekin nesewanankanwen, jau unudi ana Jesúskidi tsua yusintaskayamaxanunbunan— itan

18januxun ana jatu kenaxun jatu yunukin:

—Jesúskidi ana janchakin jawen kenawen jatu yusinyamaxankanwen— jatu wabu 19Pedro inun Juanen jatu ninkasama jatu kemakin:

—Dasibi nun amis Diosun unainwen taea ¿jadatu chibain pemen? ¿Matun jancha ninkaimenkain? ¿Diosun jancha ninkaidaka? Jaskaken matumebi unanti wakanwen. 20Eskawen taea nun ikai matu yuinun ninkakanwen. Jawada uinkin nun ninkakubidanima jakimama jatu yusinkin nun jenetidumaki— jatu wabu 21jaska xuxawashinabuwen taexun yudan kaianen Dios kenwainbu xanen ibubun uinkin jabuwen datekin jawa chakabuwama ishianbu jaska waxun jatu kupitima jancha kushipa bestiwen ana jatu nematan nichinibukiaki. 22Ja juni chantu kaini ma 40 badi binubiaken kaya wakin damiwakin akawanibukiaki.

Jesús ikunwainbu jatu mesewaibu datetima kushipa yukanibukiaki, na janchadan

23Janua Pedro inun Juan jatu jawa wama jatu kainmabu kainbain jatun jaibuaibuki nukutushitan jatube ichatan dasibi Diosbe jawenabu janchaxunika xanen ibubu inun mae xanen ibubun jatu jaska wakanxu jatuki chaniaibu 24jaska jatu wakanxukidi ninkatan dasibibun Dios kenwankin yukakin:

—Nukun Epa Diosuun, nai inun, mai inun ianenwan, inun dasibi janu jiweabu min damiwani nun unaiin. 25Jaska inun, min Yushin Pepawen min tsuma nukun xenipabu xanen ibujaida David yuimakin:

‘¿Jaskai jamenmens jawa shinanma ja yudabu yubaka besumai

jaskai jamen ja iki janchanwankanimenkain, jawa shinanmadan?

26Mai kesua anua inun mae tibi anua xanen ibubu kushipabu icha yubakai

Xanen Ibu Dios inun jawen Katua Mesías danain jaki sinataxankanikiki’,

iki janchanidan,

27—Chanima na jabiatian xanen ibu Herodes Antipas inun Poncio Pilato na mae anu nawa betsabube inun Israelbube icha min tsuma Jesús medibi min katuni Mesías min yununi min kenwanmis jaki sinatakanikiki. 28Jaska dasibi bebunkidi min jakidi yubakani jau jaska wai bununbun min yuinidan, chanima jaska keskadan, jabunan, ma akimabuki. 29Nukun Xanen Ibuun, natianan, jabun nuku mese mesewaibu min uiaiin. Jaskawen taexun nun min tsumabu jawa datea min baken kakape nun xabakabi chanikunkaunun nuku yunuwe. 30Min kushipa paewen isin teneaibu xuxawakin dami atimaska tsuan atiduma min tsuma medibi Jesús min waniwen jawen kushipawen nuku amakin nuku jatu uinmakubainwen— akin

31Diosbe janchai meneaibun jabiatiandi janu ichabu anu pacha sakuaya Diosun Yushin Pepatun jatu dasibi achikin kushipa wakin keyua januxun ana dateama Diosun kakape jawenabu jatu yuikubainibukiaki.

Ikunwainbun jatun mabu paxkatan jawen jiwenibukiaki, na janchadan

32Jabun Jesús ikunwainbu midimabun jatun shinan jabiaskas shinanwen shinain jabun mabu tibi yui: “Ena bestiki”, ikama jakia dasibibun mekubainibukiaki. 33Januxun Jesúsun kushipayabun jaska Xanen Ibu Jesús bestenkainima jawen kushipa unankin jatuki chanikubainaibu ikunwainbu dasibi Diosun jatu duajaidawakubainaya 34jabu baiyabu inun jiweyabun jabu jawa nuitapabuman juni betsa inantan jawen taexun pei bitan ja pei 35jau jatu inanunbun Jesúsun kushipayabu jatu inankubainaibu ja betsabu jawa jayama jau jawen binunbun bestibu tibi jatu paxkaxunkubainibukiaki. 36Jaskanibu betsakidi mia yuinun ninkawe. Janua Levín baba betsa natukan Chipre anua kaini jawen kena Josén jatubetan ikunwanyan Jesúsun kushipayabun kena betsa wakin Bernabé wanibukiaki, nukun janchawen kenadan: “Shinan chankanwanika bakeki”, akinan. 37Ja junin jawen bai jaya juni betsa inantan jawen taexun pei bitan bexun Jesúsun kushipayabu jatu inanikiaki, jawen jau ikunwainbu betsabu jatu medabewanunbunan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index