Μορφή αναζήτησης

Hechos 8

1Januxun Esteban jau tenanunbun Saulon jabiaskadi shinanyan anibukiaki.

Jesús ikunwainbu Saulon jatu ichakawakubainikiaki, na janchadan

Jabias xabatian Jerusalén anuxun Jesús ikunwainbu jabun ikunwanbuman jatuki sinatakin ichakawa chakayamakin taewaibun Judea mai pakea anu inun Samaria mai pakea anudi Jesús ikunwainbu dasibi paxai sa ibainaibun jabu Jesúsun kushipayabu besti kaianma inibukiaki. 2Janua tsuabuda juni duapabu Estebanwen nui jaya kaxabetanan maiwanibukiaki. 3Ja jatu jaska waibutian Saulo jawen jaibuaibubetan Jesús ikunwainbu ichakawakin jatun jiwe tibi anu jikixun juni inun ainbu ichapa paxadiabuma jatu achixun kainmakin jatu xadabainbainkin bichiti jiwe medan jatu bichimakin jabun Jesús ikunwainbu jakimawanun, iwanan, Saulon Jesús ikunwainbu yamawakin keyupai inikiaki.

Samaria anuxun kakape jatu yusinibukiaki, na janchadan

4Janua jabu Jerusalén anua paxai kainbainimaxun janida mae tibi anu jikixun Diosun Mesías Cristo mekenan jawen kakapekidi jatu yuikubainaibun 5medabenan betsa Felipe mae ewapa betsa Samaria anu kaxun Mesías Cristokidi jatuki chanikin taewakin 6januxun jaska tsuan atiduma dami atimaska betsa betsapa jatu axuain uinkin ja yudabu ichaxun Felipen jancha dasibibun ninkajaidaibun 7yushin chakabun yuda betsa betsapabu jatu nuitapawamis Felipen jatu xuxawakin kainma ja yushin chakabu bis iki taxnibainaibun jatu kaya wakin yuda betsabudi babunibu inun biyuxkinibu jatu kaya waya 8ja mae anuxun Felipen jatu jaska waxunai uin jawen shinan chankain benimajaidanibukiaki.

9Jamen betsadan, Felipen jatu yusin kadiamaken juni betsa Simón ja mae Samaria anuxun jawen mukawen unankin jawen jatu xuun akin yudabu padain kein xanen ibukin jatu mesewamistun 10-11badi ichapa jawen mukawen jatu padankubainaiwen taexun jakidi yuda dasibi xanen ibubu inun jatube jiweabu dasibibun chibankin kenwain jakidi yuinamekin:

—Simónan, Diosun kushipa ichapa jayaki— ikin jawen jancha ninkakin axunpakemisbun

12jakia Dios xanen ibuaikidi inun Jesucriston kakapekidi Felipen jatu yuiai ninkatan ana Simón ninkama juni ichapabu inun ainbu ichapabundi Jesús ikunwainbu Felipen jatu nashimaya 13januxun Simónen dikabi ikunwanyan nashima Felipebe kakunkaunkin jaska tsuan atiduma dami atimaska betsa betsapa akai uin Simón e ikunkainaya

14januxun jaska jabun Samaria anuxun Diosun kakape Jesúskidi jancha ikunwankin ma chibainbun jaska kakaibu Jerusalén anuxun ninkatan Jesúsun kushipayabun jau Pedro inun Juanen jatu medabewatanunbun jatu jadi nichianbu buabun 15-16tsuabunda Jesús ikunwainbu Felipen bebunkidi jawenabu unanti wamakin Xanen Ibu Jesúsun kenawen jatu nashimashina jabu betsa Diosun Yushin Pepatun jatu achidiamaken jaska jatu wabu bushinxun ja Samaria anuxun ikunwanshinabu jatukidi Pedro inun Juanen Dios jau jawen Yushin Pepa binunbun jatu yukaxuntan 17januxun jawen Yushin Pepa achimakin jatu mamepixun jatu yukaxunaya ja Yushin Pepatun jatu medabewai jatuki jikia akeakenikiaki.

18Januxun Jesúsun kushipayabun ikunwainbu jatu mamepiaya Diosun Yushin Pepa jatuki jikiai Simónen uin: “Eandi ja kushipa peiwen binun”, iwanan, Pedro inun Juan 19yuikin:

—Na jaska kushipa eadi en jayanun ea inankanwen, man jatu akai keska wakin yuda betsabudi mamepixun Diosun Yushin Pepa en jatu jikimaxununan, na pei ichapa en matu inainan— jatu waya

20januxun Pedron kemakin:

—Diosun kushipa inankuinki. Peiwen taexun min bikatsis ikaiwen taea min peiya janu chiwen ikunwanbuma Diosun jatu kupixanai anu min katiduki. 21Jaska inun, mianan, min shinan chakai Diosun unainwen taexun jawen kushipa min bitidumajaidaki. 22-23Ean jaska en mia unaiin. Jaska yushin chakabun muka min bini min jenediamaken mia medanxun ja min chakabun mia nexayuaki. Jakia shinan betsa watan min chakabu min putaya jau Diosun mia buaxunun min yuka min chakabu mia buaxuntidumenkain— aka

24Simónen kemakin:

—Chanima en kanejaidaxuki. Ea Dios yukaxunkanwen, jau jaska min ea yuiai keska wakin ea kupiyamaxanunan— iki jaska chaniaya jau Diosun jawen chakabu buaxunun yukaxuntan

25jabianuxundi Diosun jancha yusinkin kakape Jesúskidi jatu yusin menetan Jerusalénkidi ana chintunbidankin mae betsa betsapa Samaria mai pakea anuxun Jesúskidi jatu yusinkubidani Jerusalénkidi chintunbaini bui jikinibukiaki.

Etiopianawa xanen ibu betsaki Felipe nukuxun yusinikiaki, na janchadan

26-28Ja jaska wawanshinabutian Diosun nai tsuma betsan Felipe yunukin yuikin:

—Benitan Jerusalén anua kai surkidi ja bai tanabaini Gazakidi kawen katanwen— aka

Felipe benitan kai janu tsua jiweabuma anu bai tanabainaya bai namaki Etiopianawa ainbu xanen ibujaidatun tsuma juni jawen pei mekexunikatun Jerusalén anuxun Dios kenwantani jawen mae anu ana chintunkaini caballo dabetan tadanbainaiki nawa ina tsauxun Diosun jancha Isaíasin keneni yuikubidanai bechitan uianyan 29Diosun Yushin Pepatun Felipe yuikin:

—Kakain jaki kemai nukutanwen— aka

30jaska ninkatan jawaida kain jaki nukuaya Diosun jancha yuixunika Isaíasin keneni yuiai ninkakin Felipen yukakin:

—Ja kene min yuikubidanaidan, ¿min ninkai?— aka 31Etiopianawan ninkatan kemakin:

—Jaskatan tsuan ea jakidi yusin pewai en ninkatidumaki. ¿Mian min unainmenkain? Ebe inatan kakin ea tapinmabainwen— aka

—Peki— itan inatan jabe tsaukainaya

32jabias kene yuixu Etiopianawan ana Felipe yuixunkin yuikin:

‘Chaxuwan detenikatun detenun, iwanan,

iyumis keska wakin tsuan nemama iniki.

Ja inun, chaxuwan bake dani damexteabu

chaxuwan jawan ikama pesmis keskai jawa yuiama iniki.

33Januxun ichakawakin nuitapawabu jawa yuiamaken

tsua jawen nuikin medabewamadi iniki.

Jaska wakin bakeuma tenanbu

tsuan janixun jawen bababukidi jakidi janchatidubumaki,

jaska wakin jawen jiwea mebinkin mai anua mexa keska wakinan’,

akin yuixuntan 34Felipe yukakin:

—¿Tsukidi ja Diosun jancha yuixunikatun kenenimen? ¿Ibubiskidimenkain? ¿Juni betsakididaka? Menan ea yuidiwe— aka

35Felipen unanmakin Diosun jancha dama yuixudan, jawen yusin taewakin kakape Jesúskidi Etiopianawa tapinmakin ninkamakubaina 36-37ma jatixunda ka ianki kemakin jaska Felipen dama yusinxu Etiopianawan yuikin:

—Uian. Ma min ea yuikubidanai en ikunwainwen taexun ¿ana en jawamamen, na jene anu min ea nashimatidudan?— atan

38jatun caballo tadanmabainai jau niti anun jawen tsuma yunua niti amaya butudabekain jenen pukutan Felipen xanen ibu nashimakin menetan 39jene anua nexekedabebidanaibun januxun Diosun Yushin Pepatun Felipe dami wabainkin yamawabainaya ja xanen ibun Felipe ana uianma jawen tadanbaintiki inatan ja kaikidi kai benimajaidakainaya 40janua Felipe Yushin Pepatun iyuxun mae betsa Azoto anu butea janua mae tibi anu jikiakeakekainkin Diosun Katua Jesús mekenankidi kakape jatu yuikubaini atimas maewan betsa Cesarea anu jikinikiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index