Μορφή αναζήτησης

Juan 16

1ana betsa nuku yuikin:

—Chipu jabun matu ichakawabu man ekidi jakimama shinan betsa wama man chintunyamaxanun bebunkidi en matu yuiai ninkaidakanwen. 2Janu ichati jiwe anuxun matu danankin nichinkin nukunabu matuki dakemaxankanikiki. Ja inun, betsabun shinain: “Nun Dios medabewaii”, ikin tsuabuda matu betsa betsapa detekin 3en Epa Dios unanma eadi unanbumawen taexun matu jawa unanma ichakawaxankanikiki. 4Matu jaska waibuaibu en matu yuini matu shinanmai buaibuwen taexun bebunkidi en matu yuiaii.

Diosun Yushin Pepatun axanai Jesúsun jatu unanmanikiaki, na janchadan

—Matube bebunkidi nibiaxun jaska xabakabi en matu yuiama iyuniki. 5-6Jakia natianan, jatun ea yununi anu en samama kaiwen taexun ikis en matu yuixuki. En matu yuia ninkatan matumebi shinain juinti nishmaxun: “¿Jani min kaxanai?” man ea wamaki. 7Jakia chanima en matu yuiai ninkakanwen. En matu kaxuanmakenan, Mekenan Bena matu anu jutidumaki. Jakia kaxun Mekenan Bena matu anu en yunuxanaii. Jaskawen taea en kayadan, matudan, man pepakunkainxanaii. 8Ja Mekenan Bena juxunan, yudabu mai anuabu xabakabi Dioskidi chakabuwamisbu inun, jabun Dioskidi chakabuwama pepa wamisbuma inun, tsuabuda Diosun unanti watan kupixanai jatu unanmaxanikiki. 9¿Tsuabumen, Dioskidi chakabumisbudan? Jabun ea ikunwanbumadan. 10¿Tsuamen, Dioskidi chakabu jayamadan? En eaki, en Epa anu en kaken man ana ea uianma ixanaidan. 11¿Tsua axanimenkain, Diosun unanti waxun kupikinan? Na yudabu mai jidabi anu maniabu jatu xanen ibuxunmis ma unanti wanixun kupixanikiki.

12Ana jancha ichapa en matu yusinkubainpanan jati man tsuma keyutidumaki. 13Jakia chipu Yushin Chanima Unanmanika juxun chanima dasibi matu yusinkin mextanmaxanikiki. Jawen shinanen janchama jakia ekidi dasibi ninkatan jawada ixanaidi matu xabakabi unanmaxanikiki. 14Ja Yushin Chanima Unanmanika jamebi juama en kushipa bitan matu unanmakin inankin matu kushipa waxanikiki. 15Dasibi en Epa jayadan, enadiki. Jaskawen taea: “Yushin Chanima Unanmanika ena bitan matu unanmaxanikiki”, akin en matu yuixuki— iwanan,

16—Jaskaida jatixuinda ka en jadi i iyamaki. Jakia samamajaida nun ana uinananxankanaii— nuku wa

Ana punu nukama man benimajaidaxanaii, jatu wanikiaki, na janchadan

17mawa ana bestenxanaikidi janchai nun unanma yuinamei:

—¿Jawa nuku yuikatsi ikimenkain? “Ana eskadabes ea uianma janunkain ana uxa eskadabes kaya man ea ana uinxanaii”, ikai inun: “Dios anu en kaxanaiwen taeadan”, ikin ¿jaskada nuku yui ixumen? 18“Ana uxa eskadabesdan”, ¿jawamen? Jadakidi daki yui ikikika!— nun ike ikeaya

19nun yukapaia unankin nuku yuikin:

—En janchawen taea man yuinameaidan, 20chanima en matu yuiaii. En mawaken ea manui kaxai man juinti nishmaken jabun ea ikunwanbuma benimajaidaxankanikiki. Jakia matudan, en mawaken matun juinti nui jenetan man benimajaidaxanaii. 21Jaska inun, ainbu tuya bake kainkatsi punu nukai shinan chankainsmaki. Jakia kaintan: “Peki”, ika benimai isin jakimamisbuki. 22Jabiaskadiai ikis man punu nukaki. Jakia en ana juaya man benimajaidaya matun benima pae tsuan matu mebintidubumaki.

23Jabiatiandi ea uinkin man ea jawa yukama ixanaii. Jakia en Epa Dios man yuka ewen taexun matu medabewaxanikiki. 24Ea ikunwankin taewabianixun en kenawen taexun man Dios yukadiamajaidaki. Na jabiatian en kenawen taexun Dios yukakin taewadikanwen. Jaska wakin man yuka matu axuan man benimaxanaii— iwanan,

Jatu ichakawaibu Jesúsun jatu maemaxanaikidi jawen tsumabu yuinikiaki, na janchadan

25januxun ana nuku yusinkin:

—Jancha junea miyuiwen en matu yusinkubidanshinaki. Jakia ana jancha juneawen yusianma janu xabakabi en matu unanmaxanai ma kemaikiki. Jaskakainshinxun en Epa Dioskidi janu xabakabi kayabi en matuki chanixanaii. 26Jabiatiandi Dios en ana matu yukaxunama ixanaii. Janu matumebi ibubis en kenawen taexun man yukakubainxanaii, 27en Epa Dios matuwen nuikin bechipaiaiwen taexunan. Dios anua en juni ikunwankin man ea bechipaiaiwen taexun Epa Dios matuwen nuikin matu bechipaidiaikiki. 28Jamen en Epa Diosun besuudia kainkidani na mai anu yudabube jiwenun ika en juni jaska ea yununi menetan natian ana jawendi kakin na yudabu en jenebainaii— nuku waya

29januxun jawen tsuma betsan yuikin:

—Chanima na jabiatian xabakabi nuku yui ana miyui jancha juneawen min janchamaki. 30Janunkain chanima mikidi nun unaiin. Nun mia yukadiama unankin nukun shinan min unain inun jamapai tibi min unainwen taexun Dios anua min junidan, nun ikunwaiin. Jaskawen taea min Diosun bake kayabiken tsuan nun ana mia yukai bika teneamaki— aka

31jaska waya Jesúsun nuku ana yuikin:

—¿Natian janu man ma ea ikunwain? 32Man ea jaska wabiai janu man datei paxaidan, ma kemakanikiki. Uindakanwen, janu dasibi sa ikin man bestibu ea dapaxkabainkin man ea jenebiabaina eadan, en emestimaki. En Epa ebe ketaxamexun ea jeneamaki. 33Ea jaibuwai eki dasia man dateama unanuma jiwexanun na jancha en matu yuixuki. Mai anuxun ea ikunwanbuman matu ichakawadiaibun dateyamaxankanwen, en ma jatu maemakin binuniwen taeadan— nuku watan

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index