Μορφή αναζήτησης

Juan 17

Jesúsun jawen tsumabu Diosun kushipa jatu yukaxunikiaki, na janchadan

1janua naiudi teskanxun uinkin nuku ninkamakin yuikin:

—Epaan, janu min ea yubanidan, januki. En min bake mawai medabewakin ewen min kushipa jatu uinmawe, jatu en mia kenwanmaxanunan. 2Mai jidabi anua jawen yudabu dasibi yunuti kushipa min bake min ea inaniwen min jatu katuni en jatu jiwekuinmaxanaii. 3Min mia besti Dioski, chanimadan. Jesucristo Mesías min yununidan, en ea bestiki. Nuku unantan na jiwekuinyanwen jiwexankanikiki, ikibi ikidan.

4Yudabu anu en mia dayaxunun min ea nichini mia axunkin keyukin mia duawakin en mia jatu kenwanmakubainshinaki. 5Epaan, eskatianan, mai nun damiwadiama min besuunbia en xanen ibui taeaitian en chaxakapa jawendua jayani keska jabias ea inanxanwen.

6Yudabu dasibi anua jatu katuxun min ea yunua min Dios kushipa dasibi binu keyua nuikipakidi en mia jatu unanmakubainshinaki. Jaska inun, mina katuxun min ea jatu inanidan, min jancha ninkamisbuki. 7-8Min jancha min ea yununi ma en jatu yusianki. Jaskawen taexun dasibi en jancha minadan, ma tapianbuki. Chanima min ea yunua mianua en juni unankin ikunwan chakayamakanikiki. Jaskawen taexun min kushipa inun min yusinti mianua juai unankanikiki.

9-10Jamen enabudan, en mibe jatu janchaxunaii. Jakia ea ikunwanbumakidi en mibe jatu janchaxunamaki. Ja inun, mina watan min ea yununidan, jadan minabuki. Jaskawen taea dasibi enadan, minaki. Janua minadan, enadiki. En kushipa jatu medanua uinxankanikiki.

11Natianan, ma mia anu en mibe iki kaii. Na mai anu en ana jatube jiwekunkainamaki. Jakia enabudan, na mai anu jatube jiweyukubainkanikiki. Jaskawen taexun Epa medibi pepa bestituun, min kena kushipawen ea jatu mekexunxanwen, ja kena kushipa min ea inaniwenan, nun paxkama keskadiai jau jabudi paxkamadi idiakubainxanunbunan. 12Na enabudan, mai anua jatube jiwexun min kena kushipa min ea inaniwen chakabu nemakin en jatu mekekubidanshinaki, jawa jatu benuamadan. Judas besti jaska jakidi kenenibu keska aki ma benuni iki kaxuki.

13Mianu kakatsi en benimajaidaii. En jatu putabaindiama jau jabun ea ninkakin jabias en benimai keskai jau idianunbun en mibe janchaii. 14Mikidi en jaibuaibu en jatu yusianyan jabun shinan betsa wai pepaibu jabun ea dananmisbun ea jatube dananmisbuki, nun yudabun shinan keska jayamakenan. 15Jabiaskabiaken: “Ikunwanbuma anua jatu dapaxkamabainwen”, iwanan, en mia yukamaki. Jakia jau diablo Satanásan jatu padanyamaxanun jatu nemaxunkin mekexanwen. 16Ja inun, na mai anua Dios ikunwanbuma en jatu keskamawen taea ea ikunwainbudi jatube jiwebia jabu keskamadiki. 17Min jancha chanima kayabiki. Ja chanima janchawen min medibiki. Min jancha jaskawen taexun jatu medibi wawe, jabun min jancha chanima chibanxanaibudan. 18Jaska inun, na mai anu mia unanbuma anu min ea yununi keska wakin en jaibuaibu jabiaskadi wakin na mai anuadi en jatu yunudiaii, jau mikidi jatu yusinkubainxanunbunan. 19Jatuwen taea ea dukun iki en jatu medibixunxanaii. Jaskawen taea chanima jabudi jau min jancha chanima kayabiwen medibidianunbunan, jawa kanetimadan.

20Na en jaibuaibu besti shinankin jabukidi besti en mia yukaxunamaki. Jakia jabun jatun jancha kakape ninkatan ea ikunwanxanaibudi en mia jatu yukaxunaii, min jabudi mekekubainxanunan. 21Jaskai mia inun ea dasia nun bestichai keska jiwea jabudi nukuki dasiabu jabiaskadi wakin min jatu medabewaxanun en mia jatu yukaxunaii. Min jatu jaska wa jabu xukuxun ea ikunwainbu mai jidabi anu min ea yununi unantidubuki. 22Jaska mia inun ea dasinixun nun jabiaskas shinanmis keska wakin enabu jabiaskadi min jatu shinanmaxanun, iwanan, min kushipa min ea yununi en ma jatu yunuaki. 23Mia inun ea nun dasiniken jabubedi en dasiaya jabu yuda bestichai keska jau ixanunbun en mia jatu yukaxunaii. Jaskaibu mai jidabi anuabun jatu uinkin min ea yununi inun jaska wakin min ea bechipaimis jabudi min bechipaidiaidan, jabun unantidubuki— iwanan,

24Epaan, mai damiwakin taewadiama min ea bechipaikin ea chaxakapa jawenduawakin taewani min jabiaskadi ea wai jau ebe jiwekin uinxanunbun jabu min ea yununi ebe jatu jiwemaxanwen— iwanan,

25Epaan, min kaneismaki. Mai jidabi anu yuda jiweabun mia unanbumabiaken ean, en mia unaiin. Na ebe mapuabun min ea yununi unankanikiki. 26Jaska inun, mikidi min kushipa binu keyua en jatu unanmapakeaiwen taexun ana mikidi en jatu unanmakin jeneyamaxanun min ea bechipaimis keskai jau jabudi bechipainamei jeneama ixanunbunwen, nuikipaidan. Jaska jayabuwen taea ea en jatu anua kainkainama ixanaii— itan

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index