Μορφή αναζήτησης

Juan 18

Jesús achitanun ika bunibukiaki, na janchadan

(Mt 26.47-56; Mr 14.43-50; Lc 22.47-53)

1Diosbe nuku janchaxuni menetan januxun nuku kainmabainkin paxku debu jawen kena Cedrón Jesúsun nuku pukemabaini janu miban xukua mishkiwen kenenibu anu ukemedan nun jabe jikiken 2janu Jesúsbe nun ichakunkainmis anu jabianu nun ana ichaken janu Judasin unanjaidai 3jadi jatu iyui Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun fariseobubetan jatu yunuabu jatidi Templo mekenikabu inun romano soldadobu xuku betsa Judasin jatu iyua jatun detetiya mesebaini bin dekutan chaxa dakabainaibun 4Jesús achi beaibu dasibi ma unainwen taea nuku bebun Jesús nitan jatu yukakin:

—¿Man tsua benai bekanai?— jatu wa

5jabun achi beaibun betsan Jesús kemakin:

—Jesús Nazaret anuadan— akaya

Jesúsun ana yuikin:

—Jabia en eaki— jatu waya Judasin jatu achimai kai jawaidakain ma jabe niken 6jaskai Jesús janchai ninkatan chixtekidi xekibaini di ikaibun 7Jesúsun ana jatu yukakin:

—¿Tsuadaka man benai bei ikanai?— jatu wa ana jabiaskadi jabun yuikin:

—Jesús Nazaret anuadan— akaibun

8—“Jabia en eaki”, akin en ma matu yuixuki. Man ea besti benaiwen taexun en jaibuaibu jatu meyamakanwen, jau bununbunan— jatu wa

9bebunkidi Jesúsun yuikin: “Epaan, min ea yununi en tsua jatu benuamaki”, akin Jesúsun yuixuwen taexun: “En jaibuaibu meyamakanwen”, akin Jesúsun jatu nemaniki. 10Januxun Simón Pedron jawen nupe chaipa sitan Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibujaidatun tsuma Malco mapexpaikin maebain pabinki yusiudia paxteaya 11nemakin Jesúsun Pedro yuikin:

—Ana jatu meama min nupe ana jawendi usunwen. En Epan jaska ea yununi jabiaskadi wakin ea yumanwankanikiki. Ea yaushiyamawe— aka

Anásin jiwe anua Jesúski Pedro dakei padanananikiaki, na janchadan

(Mt 26.57-58, 69-70; Mr 14.53-54, 66-68; Lc 22.54-57)

12januxun jatun xanen ibu capitánbetan romano soldadobu inun Templo mekenikabun Jesús achixun menextan 13iyukin ja dukun jatun xanen ibu Anásin jiwe anu iyuabun jawen dais Caifás na badi bestichai Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibujaidatun 14bebunkidi judiobu jatu yuikin: “Nukunabu jau paxkai sa iyamaxanunbun juni bestichai nukunabu mawaxunaya man pepakunkainxanaii”, akin jatu yuimanudan,

15Jesús iyuaibun Simón Pedro inun ean june chipu kakin nun Jesús chibankubaini xanen ibu Anásin enabun ea unainbuwen taea janu ichamisbu dintu anu Jesúsbe en jikiaya 16jakia Pedro unanbumawen taexun nemakin niti akabu jikiama bai kexa Pedro niken janua jemaintin kene janu jikiti xui anu ana kaxun xui mekenika ainbu yukaxuntan Pedro en bichiaya 17xui mekenika ainbun Pedro yukakin:

—Ja junin tsuma betsadan, ¿jabia min miamen?— aka

—Eadan, en jamaki— akaya

18janua ma matsi beaya janu dayamisbu inun Templo mekemisbun jemaintin chi keti watan yui mapubaunabu jatube nashui ika Pedrodi yuaya

Diosbe jatu janchaxunika xanen ibujaidatun Jesús yukanikiaki, na janchadan

(Mt 26.59-66; Mr 14.55-64; Lc 22.66-71)

19januxun Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibujaida ikunkainima ma taxnima anu Anásin jiwe anu bichiabu jawen tsumabukidi inun jawen yusiankidi Jesús yuka taewa 20Jesúsun kemakin:

—Ninkaibun en janchakunkainmiski. Janu ichati jiwe tibi inun Templo jemaintin anuxun nukunabu ichamisbu anuxun xabakabi dasibibun bedubi en jatu yusinmiski, june jatu yusianmadan. 21Ea yukama jabun en jancha ninkamisbu jatu yukawe. Jawada en jatu yusinmis unanjaidakanikiki— ikaya 22jadi Jesúsun kemaya Templo mekenika betsa Jesús dapi nixun meken pechiudi kepais akin yuikin:

—Nukun xanen ibujaida jaska yuiyamawe— aka

23Jesúsun yuikin:

—En yui chakayadan, ea unanmawe. Jakia en pe yuibiaya ¿jaskakin e iskaun min ea deteai?— aka 24janchawen binutiduma unantan Anásin jatu yunua Jesús menexekea jabiaska Diosbe nukunabu janchaxunikajaida binua Caifás anudi iyuaibun

Ana: Jesús en unanmaki, ika Pedron jatu padanikiaki, na janchadan

(Mt 26.71-75; Mr 14.69-72; Lc 22.58-62)

25ja jaska waibun Pedro jatube chin yui nashui ika yuaya betsabun yukakin:

—¿Min jamamen, ja junin tsuma betsadan?— abaunabu

Pedron jatu padankin yuikin:

—En jamaki. En eamabin!— jatu wa

26januxun xanen ibujaida binuatun tsuma betsa Pedron patsanka jawenabundi Pedro yukakin:

—¿Miban xuku anuxunan, Jesúsbedan, en mia uianma ikidanxumen?— aka

27Pedron ana jadi padankin:

—En jamaki— itanayas jawaida jabiatiandi takada keui taeaya

Pilato anu Jesús iyunibukiaki, na janchadan

(Mt 27.1-2, 11-14; Mr 15.1-5; Lc 23.1-5)

28januxun Caifásin Jesús yukakin keyutan penaya romano xanen ibu Pilaton jiwe ewapa anu Jesús jau iyutanunbun romano soldadobu yunuaya judio xanen ibubun shinain: “Nawan jemaintin anu jikia Moisin nuku yusiniwen taea nawan detsiswen chakabutan ana Pascua nawai besikin en pitidumaki”, iki pepai nawayukatsi jikiabuma 29jaskaibun jatun beya unantan jatu anu Pilato kaintan jatu jancha wakin yukakin:

—Na juninan, ¿jawa chakabu ashian man jakidi yuiai?— jatu wa

30—Juni chakabumakenan, mianu nun iweama ikeanaii. Unanti watan nuku kupixunwen— akabu

31Pilatondi jatu yuikin:

—Iyuxun jaska matun xenipabun matu yusinpauni keska wakin matumebi unanti watan kupitankanwen— jatu wa

judio xanen ibubun yuikin:

—Nun tenanpanan min nuku nemamiski. Jau tenanunbun mian besti min yunutiduki— akaya

32jaska wakin tenanxanaibu Jesúsun nuku yuishinadan, unanmabia jabiaskadi jatu amaya 33ninkatan jawen kene medan ana jikixun Pilaton Jesús kenaxun yukakin:

—¿Miadan, min judio xanen ibubu binu keyuamen?— aka

34Jesúsundi yukakin:

—¿Mimebi min ea yukai? ¿Juni betsan mia ekidi yunuadaka min ea yukai ikai?— aka

35e itan Pilaton yuikin:

—Eadan, en judiomaki, jaska min ea yuipananan. Minabu judiobu inun min xanen ibubu Diosbe janchanikabun mia ea inankanxuki. ¿Min jawa chakabu meshinamen?— aka

36kemakin:

—Eadan, en Xanen Ibu kayabiki. Mia yuinun ninkawe. Nenua junibu xanen ibumisbu keskai en xanen ibuamaki. Jakia en kushipadan, na nenu mai anua yudabun shinain jiweabu keskamaki. Jakia na, mai anua en xanen ibuaya judiobun ea achixun mia anu ea iweyamanunbun en tsumabu ewen taea nemakanai jatube detenamekeankanxuki. Jaskaken eadan, en Xanen Ibu kayabiki, nenuamadan. En jawa chakabu jayamaki— aka

37januxun Pilaton ana yuikin:

—Jaskakenan, chanima min xanen ibu kayabidaka— aka

Jesúsun ana yuikin:

—Min jaska jadi yuiaidan, en Xanen Ibu kayabiki. Jaskanun ika yudabube jiwei en taxnikidaniki, jatu chanima kayabi mextanmaidan. Tsuabunda chanima jancha bechipaikin en jancha ninkamisbuki— aka

38romano xanen ibu Pilaton yuikin:

—Chanima janchadan, ¿jawamen?— itan

Jesús jau mastanunbun Pilaton jatu yununikiaki, na janchadan

(Mt 27.15-31; Mr 15.6-20; Lc 23.13-25)

jaska wa janu judio xanen ibubun manaibu anu ana kainkidan Pilaton jatu yuikin:

—Ja juni en unanti waxudan, jawa chakabu jayamaki. 39Pascuatian badi tibi juni bestichai jawa wama en matu nichinxunmis keska wakin, ¿judio xanen ibu kayabi Jesús jawa wama matu nichinxunpa?— jatu wa

40dasibibun jui kushipawen yunukin:

—Ja nuku axuanma ja juni betsa Barrabás yumetsubiaken nuku ja kainmaxunwen— akaibun

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index