Μορφή αναζήτησης

Apocalipsis 1

Na jancha Juanen jatu kenexunikiaki, na janchadan

1Ja dukun Diosun Jesucristo ixanai unanmaniki. Januxun eadi samama jawaida jaskaxanai ea en jawen tsuma Juan unanmakatsis ikin jawen nai tsuma Jesucriston yunua ea uinmashinaki, na jaska inunbadiai dasibi nun jawen tsumabun tapintan jatu yusinkubainxanun ea unanmakinan. 2Jaskawen taexun Diosun jancha inun, Jesucriston ea unanmashina en ninkashina inun, dasibi en uinshina jawa chanichakama en matu yui kayabiaii. En jancha chanima uinkin ninkaidakanwen.

3Tsuabunda na en jancha jatu yuiaibu inun jabun na jancha ninkatan: “Chanimaki”, ikin chibankubainxanaibudan, Diosun jabu benimawaxanikiki, jaska inunbadiai chanini ma jamapai taxni taeai uinan.

4Man Jesús chibainbu ja 7 yusinanain ichamisbu tibi Asia mai pakeanuabuun, en Juanen, en matu kene bumai ninkaidakanwen. Ja ini inun, ikunkainai inun, ana juxanaitun, nukun Diosunan, jau matu duawakin jawen pepa matu inankin unanuma matu jiwemakubainunwen. Jabiaskadi wakin ja 7 yushin pepa jawen xanen ibu tsauti bebun mapuabu jau jabun jabiaskadi matu wanunbunwen. 5Ja dikabi Jesucristo jawa chani chakaisma mawatan ja dukun besteni inun mai jidabi anu jabu xanen ibu betsa betsapa binui jatun xanen ibumisdan, jau jatun matu unanuma jiwemadianunwen. Ja inun, nuku bechipai nukuwen nuikin nukun chakabuwen taea mawakin jawen jimi jabakin nuku buaxundianiki. 6Na jabiatian jawen Epa Dios dayaxuni nuku jabe janchanika wakin jatun nuku xanen ibu keska waniki. Jaskawen taea dasibi jawenas kushipa jaya inun pepa jayaken niti ikama kenwankubainankanwen. Jaskakidan.

7Uian. Nai anua nukun Xanen Ibu nai kuinwen juai

dasibibun uinxankanikiki.

Ja dikabi jabun jatu tenanmanibu inun

jabun dananmisbu mai jidabi anu manibaunabun

uin datei kaxaxankanikiki.

Jaskaxankanikiki, chanimadan.

8Janua mai jayadiama nukun Xanen Ibu Dios dasibi kushipajaida jiwea jaya inun, natian jiwekunkainai inun, ana juxanaitun ea yuikin: “Ea dukun en jiweni inun en jawen jenea debesekeaki”, ea waxuki.

Jesúsun Juan betsa watan uinmanikiaki, na janchadan

9Ea en matun betsa Juanan, matu keska Jesúski dasia Diosbe xanen ibuibe nia betsa betsapa tenei chintuanma Jesúsun kushipawen en binukubainaii. Ja inun, Diosun kakape yusinkin Jesúsun nuku mekekatsis ikai xabakabi en jatu yuikubainaiwen taexun na natukan jawen kena Patmos anu ea nichianbu 10nukun Xanen Ibu janu besteni xaba domingo betsatian Dios en yushinki nukuxun ea betsa wa en ninkaya en pechiudixun jui kushipajaida trompeta mimawati keskawen 11tsuanda ea yuikin:

“Jawada en mia uinmai unaki kenexun Asia mai pakea anu ja 7 yusinanain ichamisbu tibi anu bumaxanwen, Éfeso anu inun, Esmirna anu inun, Pérgamo anu inun, Tiatira anu inun, Sardes anu inun, Filadelfia anu inun, Laodicea anudan”, ea waya

12tsuan ea jancha wai dabanen uinun ika nasauketan uinkin jaki bin tsaunti 7 oro mane chanka daka tsaubauna uinkin 13ja namakis juni kayabi keska nia en uinxuki. Jakidi matu yuinun ninkakanwen. Jawen tadi chaipa jupuxku anu kesua inun, jawen oro mane nanexeketi xuchi puchinin kesuaki. 14Ja inun, jawen bu juxupajaida inun, jawen bedu chi jede chaxa keskaki. 15Ja inun, jawen tae mane tashipa betsa jawen kena bronce chi medan napua chaxajaida keskaki. Ja inun, jawen jui jene didi ikai ninka keskaki. 16Ja inun, jawen meken yusiudi 7 bishi tsuma inun, jawen jaxpanu nupe detenameti chaipajaida kenu dabeya tukuan jayaki. Ja inun, jawen besu badi keska chaxakin xabawaki.

17Jaska uin jawen tae naman mawa keskai tsistikain en tin ika daka jawen meken yusiudi ea mekin yuikin:

“Dateyamawe. Eadan, ea dukun en jiweni inun en jawen jenea debesekeaki. 18Ea en jiwea en mawani natian ana en besteni niti ikama en jiwepakeaii. Ja inun, jiwemati kushipa inun kupiti kushipadan, ea besti en jayaki. Janu mawai ikibi ixanaibu anudan, ean besti en yunutiduki. 19Dasibi min uinxu inun, na jabiatian ikai inun, jaskadada inunbadiai unaki jatu kenexundiwe. 20Ja jawada junea min uinxu xabakabi mia yusinun ninkawe. Ja 7 bishi en meken yusiudi en tsuma min uinxudan, ja 7 mae ichamisbu tibitun medabenan Dios yuixunikaki. Ja dikabi jaki bin tsaunti 7 oro mane chanka daka min uinxudan, ja 7 mae ikunwainbu ichamisbuki”, iwanan,

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index