Μορφή αναζήτησης

Mateo 11

Rotyaantziri Juan riyotaanewo

(Lc. 7.18-35)

1Ikaatakero Jesús riyotaayetakeri 12 riyotaanewo. Owaaganaka inkamantante maawoiniki nampitsi saikatsiri janta.

2Ikanta Juan omitsitsiyaatantaneri, romonkyagaitakeri chapinki, ikemakotakeri rantayetakeri Cristo, rotyaantake apite riyotaanewo irirori, 3rosampiteri Jesús, inkanteri: “¿Eerokatakema iitaitziri, ‘Pokatsine?’ Kaaririka eeroka, ¿Eenitatsima itsipa naamayaari?” 4Ikanta rareetaiyakani, rosampitapaakeri Jesús. Iro ikantantanakariri irirori: “Arika piyaatai, pinkamantapairi Juan maawoini pikemakeri eeroka, okaatzi piñaayetakeri nantakeri eejatzi. 5Tema nokiryaakagairi mawityaakiri, nanashitakaayetaari kisopookiri, netsiyatakotakaayetairi pathaawaiwetachari, nokemakaayetairi witakempitari, nowañaayetairi kaminkari, nokenkithatakoyetainiri Kameethari Ñaantsi ashironkainkaripaini. 6Irootake inkimoshiretantaiyaari kaari kisoshirewentainane.”

7Ikanta ripiyayetanaa riyotaanewo Juan, rosampitanakeri Jesús ikaatzi piyowentakariri, ikenkithatakotziri Juan, ikantzi: “¿Tsika iitaka poshiyakairi piñaakeri chapinki ochempiki? ¿Iriima piñaake apaani oshiyakawori sawoo ompironkatonkitakaari tampyaa okantakaari te ithaamentashireta? 8¿Piñaapaakerima rowaneenkataka ikithaataka? Te. Tema ikaatzi owaneenkatachari ikithaata, risaikawankotziri irirori pinkathari. 9Iro piyaatashitantariri piyotaiyakeni Kamantantaneri rini. Tema rimaperotatziiro irirori rawisanakeri Kamantantaneriite. 10Tema iriitake rosankenatakoitakeri pairani, riñaanatziri Pawa Itomi, ikantziri:

Notomí, ari notyaantake etyaawone inkamantakotemi,

Iri wetsikaantemine tsika pinkenapaake eeroka.

11Pinkeme nonkante naaka: Atziripaini ikaatzi tzimayewetainchari pairani, tekaatsi anairone riyotanetakari Juan. Iro kantzimaitacha inkaate impinkathariwentairi Pawa inkiteki, tsinampashiretaatsine janta, ranagairi irirori Juan. Imaperotatyaaga. 12Tema retanakawo pairani Juan ikenkithatakaayetakemi, eenitatsi osheki atziri ñaamatanakawori kameethaini iñeero tsika ipinkatharitai Inkitesatzi. Antawoite ikowanake iñeero oshiyawaitakawo ishintsitaitzi arika romanataitya. Irojatzi ikantaita iroñaaka. 13Pairani tekera itzimiita Juan, tzimawetacha Kamantantaneri eejatzi Inintakaantaitanewo. 14Iriira Juan ikenkithatakoitakeriri pairani, iriitake Elías-tatsiri piyaatsine. 15Kowirori inkemathatero, inkemisante. 16Noshiyakaakemiri koshekawairentzi eentsi arika roshiyakaawaitya, 17ikantawaka: ‘Jame ashowite omampaantyaari.’ Temaita ikowi. Ikantawaka eejatzi: ‘Jame omampaiya owashiretantyaari.’ Te ikowiro eejatzi. 18Ari pikantaiyakani eeroka. Piñaawetawakari Juan, ritzitapaakawo rowanawo, te ririro kachori, pikantaiyakerini: ‘Raagatziiri peyari, iro ritziwentantari.’ 19Ripokawetaka Itomi Atziri, te ritzitawo owanawontsi, ririro kachori eejatzi. Pikantaiyakerini: ‘Kaariperori rini jirika, osomiyawairentzi, shinkiyantzi rini eejatzi. Raapatziyari apatotziriri koriki, raapatziyari eejatzi kaariperoshireri.’ Tekaatsi oitya, tema arika iñagaitakero onkaate awisayetaatsine paata, arira riyoitairi imapero riyotanetzi.”

Ikantamatsitaitziri kisoshireri nampitsikipaini

(Lc. 10.13-16)

20Ikenkithatakotanakeri Jesús ikaatzi ñaawetakawori ritasonkawentantayetake nampitsikipaini, temaita ripakairo ikaariperoshiretaiyini. Ikantanake: 21“Ikantamatsitaitziri Corazín-satzi, eejatzi Betsaida-satzi. Osheki iñaayewetakena nitasonkawentantayetake, temaita ikemisantaiyini. Iriime ñaakenane Tiro-satzi, Sidón-satzi nitasonkawentantzi, ari rowashiretakotanakyaame ikaariperoshiretake, ripakaanakerome. Inkemisantayetaime maawoini iriroripaini. + 22Paata arika raayeetairi kameethashiretaintsiri, eero rimaperoitziri rowasanketaiteri Tiro-satzi, eejatzi Sidón-satzi. Rimaperoitairi rowasanketaiteri Corazín-satzi, eejatzi Betsaida-satzi, tema iñaawetakena nitasonkawentantayetzi, temaita ikemisantzi. 23Eejatzi inkantayetaiya Capernaum-satzi, ikenkithashiretaiyani irirori riyaayetai inkiteki, iro kantzimaitacha osheki ikisoshiretake, riyaayetai ikenayetzira kaminkari. Iriime ñaakeroneme Sodoma-satzi pairani okaatzi iñaayetakeri Capernaum-satzi, inkemisantayetaime irirori, eero raperaatairime pairani Pawa saikaiyatsinime iroñaaka. 24Arika raayeetairi paata kameethashireyetaintsiri, iriira rimaperoitai rowasanketaitairi Capernaum-satzi, anaanakero rowasanketakeri pairani Sodoma-satzi.”

Pipokashitaina naaka, ari piñeero nimakoryaakaayetaimi

(Lc. 10.21-22)

25Ikanta ramanamanaatanakari Jesús Ashitariri, ikantanakeri: “Papá, eeroka pinkathariwentziriri maawoini inkitesatzi, eejatzi maawoini kipatsisatzi, osheki niwetharyaakemi. Tema eeroka yotakaayetairiri oshiyakariri eentsi tsinampashiretaatsiri, kaari riyoyetzi yowairentziite. 26Tema iro inimotakemiri.” 27Ikantanakeri piyowentakariri: “Iri Ashitanari yotakaakenawori maawoini. Apaniroini riyoperotana naaka tema Itomi rowana. Ari nokantari eejatzi naaka apaniroini niyoperotziri. Irojatzi riyoyetairi inkaate niyotakaayetairi naaka. 28Arika piñeero pimakoshirewaite, arika piñeero oita ñaantsipookitzimotemine, pipokashitaina naaka, pinkamantainawo, aritake piñagairo nimakoryaakaayetaimi. 29Eero pimanintziro ñaantsipookitzimotemine, naakatake imperatzimiri pantero. Eenitatsi nokowiri niyotaimiri, te niyote naaka nowatsimaashirewaitya, tsinampashireri nini. Ari piñagairo nimakoryaashiretakagaimi. 30Tema okaatzi nimperatantari naaka, te opomeentsiperota.”