Μορφή αναζήτησης

Mateo 12:7

7Iro rosankenatantaitakawori pairani, kantatsiri:

Te apa nonkoweri pamayetaina pipira pitagainari.

Iro nokowaperotairi pineshironkayetairi pisheninka.

Arikame pinkemathatero jiroka, eero pikantzirime jirikapaini, te ikaariperoshiretzi.