Μορφή αναζήτησης

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒑᓐ 7

ᒋᓴᔅ ᐎᒋᔕᓇ ᒧᓚ ᑖᐺᔦᓕᒥᑯ

1ᑳ ᐳᓂᐸᓕᑭ ᐅᐅ ᒋᓴᔅ ᑮ ᐸᐸᒧᑌᐤ ᑳᓕᓕᒃ: ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᐎ ᐸᐹᒧᑌᐤ ᒎᕆᐃᒃ, ᐁ ᐎ ᓂᐹᔨᑯᑦ ᒎᐗ᙮ 2ᒎᐗᒃ ᒫᑲ ᐅ ᒥᑭᐙᒥ ᒪᑯᔐᐎᓂᐗᐤ ᑮ ᐯᔓᓈᑾᓂᓕᐤ᙮ 3ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᐃᑎᑯᑦ ᐎᒋᔖᓇ, ᐅᑕ ᐅᒋ ᑮᑐᑌ, ᐃᑐᑌ ᒫᑲ ᒎᑎᐊᐃᒃ, ᑭ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᐙᐸᑕᑭᒃ ᐊᓂᐃ ᐋᔨᑎᐎᓇ ᑳ ᑐᑕᒪᓐ᙮ 4ᐌᓴ ᓇᒪ ᐃᑖᐤ ᐊᐌᓇ ᐁ ᐃᑐᑕᒃ ᑫᒀᓕᐤ ᑮᒧᒡ, ᐎᓚ ᒫᑲ ᐁ ᓇᑕᐌᓕᑕᒃ ᒧᔑᔐ ᑭᒋ ᑭᔅᑫᓕᒫᑲᓂᐎᑦ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑐᑕᒪᐗᓀ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᓄᑯᐃᑎᓱ ᐊᔅᑮᒃ᙮ 5ᐌᓴ ᐎᒋᔖᓇ ᓀᔥᑕ ᓇᒪᐎᓚ ᐅᒋ ᑖᐺᔦᓕᒥᑯ᙮

6ᐁᑯ ᒋᓴᔅ ᐁᑖᑦ, ᓇᒪᐎᓚ ᐁᔥᑾ ᐅᑎᒋᐸᓕᐤ ᓂᓚ ᓂ ᑭᔑᑳᒻ: ᒫᑲ ᑭᓚᐗᐤ ᑭ ᑭᔑᑳᒥᐗᐤ ᒧᔕᒃ ᐋᔦᔅᑲᐗᓐ᙮ 7ᐊᔅᑭ ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑳ ᑮ ᐗᑳᑎᑯᓇᐗᐤ; ᒫᑲ ᓂᓚ ᓂ ᐗᑳᑎᑯᓐ, ᐌᓴ ᓂ ᑎᐹᑐᑌᓐ, ᐁ ᒫᓛᑕᑭ ᐊᓂᐃ ᐋᔨᑎᐎᓇ ᐊᓐᑕ ᐌᒋᒪᑲᑭ᙮ 8ᑭᓚᐗᐤ ᓈᑕᒧᒃ ᐅᒪ ᒪᑯᔐᐎᓐ: ᓇᒪᐎᓚ ᐁᔥᑾ ᓂᓚ ᓂ ᑳ ᓈᑌᓐ ᐅᒪ ᒪᑯᔐᐎᓐ; ᐌᓴ ᓂ ᑭᔑᑳᒻ ᓇᒪᐎᓚ ᐁᔥᑾ ᒥᑐᓂ ᐅᑎᒋᐸᓕᐤ᙮ 9ᐃᔅᐱ ᐅᐅ ᐋᔭᒥᐎᓇ ᑳ ᐃᑖᑦ, ᑫᔮᐸᒡ ᑮ ᑕᔑᑫᐤ ᑳᓕᓖᒃ᙮

ᒋᓴᔅ ᐃᑐᑌᐤ ᒪᑯᔐᐎᓂᒃ

10ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐎᒋᔖᓇ ᑳ ᐃᑐᑌᓕᒋ, ᐁᑯ ᓀᔥᑕ ᐎᓚ ᓀᑕᐎ ᓈᑕᒃ ᒪᑯᔐᐎᓂᓕᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᒧᔑᔐ, ᒫᑲ ᑭᒧᒡ ᐃᔑ᙮ 11ᑮ ᓈᓇᑕᐌᓕᒥᑯ ᒫᑲ ᒎᐗ ᒪᑯᔐᐎᓂᒃ, ᑮ ᐃᑗᓕᐗ ᒫᑲ, ᑖᓐᑌ ᐁᑖᑦ?

12ᒥᔅᑕᐃ ᒫᑲ ᑮ ᐋᔭᒥᐃᑐᐗᒃ ᐎᓚ ᐅᒋ: ᐌᓴ ᐋᑎᑦ ᑮ ᐃᑗᐗᒃ, ᒥᓗᑡᐤ: ᑯᑕᑭᔭᒃ ᑮ ᐃᑗᐗᒃ, ᓇᒪᐎᓚ; ᒫᑲ ᐙᔦᔑᐁᐤ ᐃᓕᓕᐗ᙮ 13ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓕᐗ ᒫᑲ ᒧᔑᔐ ᐅᒋ ᐋᓕᒧᒥᑯ, ᐁ ᑯᔅᑖᓕᒋ ᒎᐗ᙮

14ᐁᑯ ᓈᓐᑕᐤ ᐁ ᐋᐱᑕᐗᓂᓕᒃ ᒪᑯᔐᐎᓂᓕᐤ, ᒋᓴᔅ ᑮ ᐃᑐᑌᐤ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐤ᙮ 15ᒎᐗᒃ ᒫᑲ ᑮ ᒫᒪᔅᑳᑕᒶᒃ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᑖᓐᑌ ᐌᒋ ᑭᔅᑫᓕᑕᒃ ᐊᐗ ᐃᓕᓕᐤ ᒪᓯᓇᐃᑲᓇ, ᐁᑳᐐᔅᑳᑦ ᑳ ᐅᒋ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑦ?

16ᒋᓴᔅ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐋᑦ, ᑮ ᐃᑌᐤ, ᓂ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓐ ᓇᒪᔦᐤ ᓂᓚ ᓂ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓐ, ᒫᑲ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓐ ᐊᓇ ᑳ ᑮ ᐯᒋᑎᔕᐅᑦ᙮ 17ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐌᓇ ᐎ ᑐᑕᒸᑌ ᐅᑦ ᐃᑌᓕᑕᒧᐎᓂᓕᐤ, ᑲᑕ ᑭᔅᑫᓕᑕᒻ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓂᓕᐤ, ᑮᔥᐱᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐᒃ ᐌᒋᒪᑲᓂᓕᑴ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑎᐱᓚᐌ ᓂ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓂᒃ ᐌᒋ ᐋᔭᒥᐙᓀ᙮ 18ᐊᓇ ᑳ ᐋᔭᒥᑦ ᐎᓚ ᑎᐱᓚᐌ ᐅ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓂᒃ ᐅᒋ, ᓇᑕᐌᓕᑕᒻ ᐎᓚ ᑫᒋᐙᒃ ᐅ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓐ: ᒫᑲ ᐊᓇ ᑳ ᓇᑕᐌᓕᒫᑦ ᑭᒋ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᐋᑲᓂᐎᓕᒋ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑮ ᐯᒋᑎᔕᐅᑯᑦ, ᐁᐗᑯ ᑖᐺᐎᓂᐎᐤ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᐙᐙᒡ ᐱᒋᔅᑳᑯ ᒪᒑᑎᓯᐎᓂᓕᐤ᙮ 19ᓇᒪ ᓈ ᒧᓯᔅ ᑭ ᑮ ᒥᓕᑯᐗᐤ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᓕᐤ, ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ ᑲᓇᐎᑕᐤ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᓕᐤ? ᑫᒀᓐ ᐌᒋ ᓇᑕᐌᓕᑕᒣᒃ ᑭᒋ ᓂᐹᔨᔦᒃ?

20ᐃᓕᓕᐗᒃ ᒫᑲ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐋᒋᒃ, ᑮ ᐃᑌᐗᒃ, ᑭᑦ ᐋᔭᐗᐤ ᒪᒋ ᐊᒑᒃ: ᐊᐌᓇ ᓀᑕᐌᓕᑕᐤ ᑭᒋ ᓂᐸᐃᔉ?

21ᒋᓴᔅ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐋᑦ, ᑮ ᐃᑌᐤ, ᓂ ᑮ ᑐᑌᓐ ᐯᔭᒃ ᐋᔨᑎᐎᓐ, ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᔉ ᒫᑲ ᑭᑮ ᒫᒪᔅᑳᑌᓇᐗᐤ᙮ 22ᒧᓯᔅ ᒫᑲ ᑭ ᑮ ᒥᓕᑯᐗᐤ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᔓᐎᓂᓕᐤ; (ᓇᒪᐎᓚ ᒧᓯᔅ ᐁ ᐅᒋᒪᑲᒃ, ᒫᑲ ᐅᑖᐎᒪᐗᒃ ᐅᒋ;) ᓀᔥᑕ ᐁ ᐋᔭᒥᐁᑭᔑᑳᒃ ᑭ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᔡᐗᐤ ᐃᓕᓕᐤ᙮ 23ᑮᔥᐱᓐ ᐃᓕᓕᐤ ᐁ ᐋᔭᒥᐁᑭᔑᑳᓕᒃ ᑫᔅᑭᓄᐙᒋᔣᑲᓂᐎᑴ ᐁᑳ ᑭᒋ ᐱᑯᐱᒋᑳᑌᓕᒃ ᒧᓯᔅ ᐅᑦ ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ; ᑭ ᐗᓯᔅᑕᐌᓕᒥᓇᐗᐤ ᓈ ᒥᑐᓂ ᐁ ᑮ ᒥᓇᐙᒋᐊᒃ ᐃᓕᓕᐤ ᐁ ᐋᔭᒥᐁᑭᔑᑳᓕᒃ? 24ᐁᑳᐎᓚ ᑎᐹᔅᑯᓂᑫᒃ ᐁ ᐃᔑᓈᑯᓯᓈᓂᐗᒃ, ᒫᑲ ᑎᐹᔅᑯᓂᑫᒃ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎ ᑎᐹᔅᑯᓂᑫᐎᓐ᙮

ᐐᓚ ᓇ ᒥᓵᐃᔭ?

25ᐁᑯ ᐋᑎᑦ ᐊᓂᑭ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᑳ ᐅᒌᒋᒃ ᐁᑗᒋᒃ, ᓇᒪᔦᐤ ᓈ ᐊᐗ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐎ ᓂᐸᐋᒋᒃ? 26ᒫᑎᑲ, ᒫᑲ, ᓱᑭᑌᐁᐎ ᐋᔭᒥᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᐙᔦᔥ ᒫᑲ ᐃᑌᐗᒃ᙮ ᑭᒋᐌ ᓈ ᑭᔅᑫᓕᑕᒶᒃ ᐅᑭᒫᐗᒃ ᐅᐅ ᑖᐺ ᐁ ᐋᐎᓕᒋ ᙭? 27ᐋᑕᐎᓚ ᒫᑲ ᑭ ᑭᔅᑫᓕᒫᓇᐤ ᐊᐗ ᐃᓕᓕᐤ ᐃᑕ ᐌᒌᑦ: ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᙭ ᑕᑯᔑᑫ, ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᑭᔅᑫᓕᑕᒻ ᐃᑕ ᐌᒋᓕᒋ᙮

28ᐁᑯ ᒋᓴᔅ ᑎᐁᐺᑦ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ ᒣᒀᒡ ᐁ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᑦ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᑭ ᑭᔅᑫᓕᒥᓇᐗᐤ, ᓀᔥᑕ ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓇᐗᐤ ᐃᑕ ᐌᒋᔮᓐ: ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑎᐱᓚᐌ ᓂ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓂᒃ ᓂ ᐅᒋ ᑕᑯᔑᓂᓐ, ᒫᑲ ᐊᓇ ᑳ ᑮ ᐯᒋᑎᔕᐅᑦ ᑖᐺᐎᓂᐎᐤ, ᐁᑳ ᑳ ᑭᔅᑫᓕᒣᒃ᙮ 29ᒫᑲ ᓂᓚ ᓂ ᑭᔅᑫᓕᒪᐤ: ᐌᓴ ᐎᓚ ᐁᑯᑕ ᐌᒋᔮᓐ, ᐎᓚ ᓀᔥᑕ ᓂ ᑮ ᐯᒋᑎᔕᐅᒃ᙮

30ᐁᑯ ᑫᑴᒋ ᐅᑎᑎᓈᒋᒃ: ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᑮ ᒫᑯᓀᐤ, ᐁᑳ ᐁᔥᑾ ᐁ ᐅᑎᒋᐸᓕᓕᒃ ᐅ ᑎᐹᔨᑲᓐ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ᙮ 31ᒥᒉᑦ ᒫᑲ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑮ ᑖᐺᔦᓕᒣᐗᒃ, ᑮ ᐃᑗᐗᒃ ᒫᑲ, ᐃᔅᐱ ᙭ ᑕᑯᔑᑫ, ᐊᐙᓯᑌ ᓈ ᒥᒉᑦ ᒫᒪᔅᑳᒋ ᐃᓯᒋᑫᐎᓇ ᑲᑕ ᑐᑕᒻ ᐃᔥᐱᔥ ᐅᐅ ᐊᐗ ᐃᓕᓕᐤ ᑳ ᑮ ᑐᑕᒃ?

ᐅᓚᔓᐌᐎ ᐊᑐᔅᑫᓛᑲᓇᒃ ᐃᔑᑎᔕᐌᒃ ᑭᒋ ᒫᑯᓈᒋᒃ ᒋᓴᓴ

32ᐹᕋᓯᔭᒃ ᑮ ᐯᑕᒶᒃ ᐃᓕᓕᐗ ᐁ ᐃᔑ ᐋᓕᒧᒫᓕᒋ; ᐸᕋᓯᔭᒃ ᒫᑲ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗᒃ ᑮ ᐃᑎᔕᐌᐗᒃ ᐅᓚᔓᐌᐎ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓇ ᑭᒋ ᐅᑎᑎᓈᓕᒋ᙮ 33ᐁᑯ ᒋᓴᔅ ᐁᑖᑦ, ᑫᔮᐸᒡ ᐎᓕᐃᔉ ᑭ ᐎᒉᐎᑎᓇᐗᐤ, ᐁᑯ ᒫᑲ ᑫ ᓇᑕᐙᐸᒪᒃ ᐊᓇ ᑳ ᑮ ᐯᒋᑎᔕᐅᑦ᙮ 34ᑭ ᑳ ᓈᓇᑕᐌᓕᒥᓇᐗᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑭ ᑳ ᒥᔅᑲᐎᓇᐗᐤ: ᐃᑕ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐃᑖᔮᓐ, ᐊᓐᑕ ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑳ ᐯᒋ ᐃᑐᑖᓇᐗᐤ᙮

35ᐁᑯ ᒎᐗᒃ ᐁᑎᑐᒋᒃ, ᑖᓐᑌ ᑫ ᐃᑐᑌᑦ ᐁᑳ ᑫ ᒥᔅᑲᐗᒃ? ᑲᑕ ᓇᑕᐙᐸᒣᐤ ᓈ ᐊᓂᐃ ᓇᓈᓂᔅ ᑳ ᐃᑖᓕᒋ ᒣᑴᔭᔥ ᒉᓐᑖᐃᓚ, ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐌᐤ ᒉᓐᑖᐃᓚ? 36ᑫᑯ ᑐᐎ ᐃᑗᐎᓂᓕᐤ ᐅᒣᓕᐤ ᑳ ᑮ ᐃᑗᑦ, ᑭ ᑳ ᓈᓇᑕᐌᓕᒥᓇᐗᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑭ ᑳ ᒥᔅᑲᐎᓇᐗᐤ: ᓀᔥᑕ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᔭᓐ, ᐊᓐᑕ ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑳ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑖᓇᐗᐤ?

37ᒫᒋᒡ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ, ᐊᓂᒪ ᑫᔅᑌᓕᑖᑾᒃ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ ᒪᑯᔐᐎᓂᒃ, ᒋᓴᔅ ᐁ ᓂᐸᐎᑦ, ᑮ ᑌᐺᐤ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐌᓇ ᓄᑌᔮᐸᑴᑌ, ᐁᑯᔑ ᓂ ᑳ ᐯᒋ ᓈᑎᒃ, ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᒥᓂᑴᐤ᙮ 38ᐊᓇ ᑳ ᑖᐺᔦᓕᒥᑦ, ᐁ ᐃᔑ ᐃᑗᒪᑲᒃ ᑭᒋᒪᓯᓇᐃᑫᐎᓐ, ᐗᑖᒃ ᑲᑕ ᐅᒋᒋᐗᓂᓕᐗ ᓯᐱᔭ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑕᑾᒃ ᐱᒫᑎᓯᐎ ᓂᐱ᙮ 39(ᒫᑲ ᐅᒣᓕᐤ ᑮ ᐃᑗᐤ ᐁ ᐋᓕᒧᒫᑦ ᐊᒑᑾ ᑫ ᒥᓛᑲᓂᐎᓕᒋ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑖᐺᔦᓕᒥᑯᑦ: ᐌᓴ ᐯᓓᑭᓯᑦ ᐊᒑᒃ ᓇᒪᐎᓚ ᐁᔥᑾ ᐅᒋ ᒥᓕᐙᓂᐎᐤ; ᐁᑳ ᐁᔥᑾ ᐁ ᑮ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᐋᑲᓂᐎᑦ ᒋᓴᔅ᙮)

ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐗᐙᓀᓕᑕᒧᒃ ᐊᐌᓇ ᐁ ᐋᐎᓕᒋ ᒋᓴᓴ

40ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᒥᒉᑦ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐃᔅᐱ ᐱᐁᑕᑭᒃ ᐅᒣᓕᐤ ᐃᑗᐎᓂᓕᐤ, ᑮ ᐃᑗᐗᒃ; ᑖᐺ ᐊᐗ ᐊᓇ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐤ᙮

41ᑯᑕᑭᔭᒃ ᑮ ᐃᑗᐗᒃ, ᐁᐗᑯ ᐊᐗ ᙭᙮

ᒫᑲ ᐋᑎᑦ ᑮ ᐃᑗᐗᒃ ᑳᓕᓖᒃ ᓈ ᑲᑕ ᐅᒋᐤ ᙭? 42ᓇᒪ ᓈ ᑭᒋ ᒪᓯᓇᐃᑫᐎᓐ ᑮ ᐃᑗᒪᑲᓐ, ᙭ ᑭᒋ ᐅᒌᑦ ᑌᐱᑦ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔕ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᐯᑦᓕᔭᒻ ᐃᑖᐎᓂᒃ ᐅᒋ, ᐅᑕ ᑌᐱᑦ ᑳ ᑮ ᐃᑖᑦ᙮ 43ᐁᑯ ᐹᐸᑳᓐ ᐁᑗᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐎᓚ ᐅᒋ᙮ 44ᓀᔥᑕ ᐋᑎᑦ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᑮ ᐎ ᐅᑎᓀᐗᒃ; ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᒫᑲ ᐅᒋ ᒫᑯᓀᐤ᙮

ᑳ ᓂᑳᓀᓕᑖᑯᓯᒋᒃ ᒎᐗᒃ ᒧᓚ ᑖᐺᔦᓕᒥᑯ

45ᐁᑯ ᐅᓚᔓᐌᐎ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓇᒃ ᐌᑎᑖᒋᒃ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗ ᓀᔥᑕ ᐹᕋᓯᔭ; ᑮ ᐃᑎᑯᐗᒃ ᒫᑲ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᐁᑳ ᑮ ᐯᔑᐌᒃ?

46ᐅᓚᔓᐌᐎ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓇᒃ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᐗᒃ, ᓇᒪᐎᔅᑳᑦ ᐊᐌᓇ ᐃᔑ ᐋᔭᒥᐤ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐊᐗ ᐃᓕᓕᐤ᙮

47ᐁᑯ ᓀᔥᑴᐗᔑᐃᑯᒋᒃ ᐸᕋᓯᔭ, ᑭᓚᐗᐤ ᓈ ᓀᔥᑕ ᑭ ᐙᔦᔑᐃᑲᐎᓇᐗᐤ? 48ᑮ ᑖᐺᔦᓕᒥᑯ ᓈ ᐊᐌᓕᐗ ᐁ ᐅᑭᒫᐎᓕᒋ ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐁ ᐹᕋᓯᐎᓕᒋ? 49ᒫᑲ ᐅᑯ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐁᑳ ᑳ ᑭᔅᑫᓕᑕᑭᒃ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᓕᐤ ᓂᔑᐗᓈᒋᒫᑲᓂᐎᐗᒃ᙮

50ᓂᑯᑎᒪᔅ ᐃᑌᐤ, (ᐊᓇ ᑳ ᐯᒋ ᓈᑖᑦ ᒋᓴᓴ ᓂᐹᑎᐱᔉ, ᐁ ᐊᔑᑕᑭᒫᑲᓂᐎᑦ,) 51ᑎᐹᔅᑯᓂᑯ ᓈ ᐊᐌᓇ ᑭᑦ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᓇᐤ ᐸᒧᔑ ᐯᑖᑯᑦ, ᓀᔥᑕ ᑭᔅᑫᓕᒋᑳᑌᒃ ᑫᒀᓕᐤ ᑳ ᑐᑕᒃ?

52ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐗᒃ ᒫᑲ ᐁ ᐃᑖᒋᒃ, ᑭᓚ ᓈ ᓀᔥᑕ ᑳᓖᓖᒃ ᑭᑦ ᐅᒌᓐ? ᓈᓇᑕᐌᓕᑕ, ᓀᔥᑕ ᓈᓇᑕᐙᐸᑕ: ᐌᓴ ᑳᓖᓖᒃ ᓇᒪᐎᓚ ᐅᒋᐤ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐤ᙮ 53ᐁᑯ ᐁᑐᑌᑦ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐊᐌᓇ ᑎᐱᓚᐌ ᐅ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒥᒃ᙮