Μορφή αναζήτησης

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᕐᒃ 10

ᒋᓴᔅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐤ ᐌᐱᓂᑐᐎᐧᓐ ᐅᒋ

(ᒫᑎᐤ 19:1–12; ᓘᒃ 16:18)

1ᐊᓐᑕ ᒫᑲ ᑮ ᐅᒋ ᐸᓯᑯ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐤ ᒎᑎᐊ ᐊᔅᑮᒃ, ᐊᑳᒥᒃ ᐃᑌᑫ ᒐᕐᑕᓂᒃ ᐅᒋ: ᒥᓇ ᒫᑲ ᐯᒋ ᓈᑎᑯ ᐃᓕᓕᐗ, ᒬᒋ ᒫᑲ ᒫᓇ ᑳ ᐋᔨᑐᑕᒃ, ᒥᓇ ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐌᐤ᙮

2ᑮ ᐯᒋ ᓈᑎᑯ ᒫᑲ ᐸᕋᓯᔭ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑲᑴᒋᒥᑯ, ᐅᓚᔓᐌᓕᑖᑾᓐ ᓈ ᐃᓕᓕᐤ ᑭᒋ ᐌᐱᓈᑦ ᐎᐗ? ᐁ ᑲᑴᒋᐋᒋᒃ᙮

3ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐤ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑖᑦ, ᑫᒀᓕᐤ ᑳ ᐃᑕᔓᐙᑎᑖᒃ ᒧᓯᔅ?

4ᑮ ᐃᑗᐗᒃ ᒫᑲ, ᒧᓯᔅ ᑮ ᐃᓕᓈᑫᐤ ᑭᒋ ᒪᓯᓇᐃᑳᑌᓕᒃ ᐌᐱᓂᑐᐎ ᒪᓯᓇᐃᑲᓂᓕᐤ, ᑭᒋ ᐁᐱᓂᒥᒋ ᒫᑲ᙮

5ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐤ, ᐁ ᐃᑖᑦ, ᐁ ᐃᔅᐱᒋ ᒪᔥᑲᐎᑌᐁᔦᒃ ᑭ ᑮ ᒪᓯᓇᐊᒫᑯᐗᐤ ᐅᒣᓕᐤ ᐃᑕᔓᐌᐎᓂᓕᐤ: 6ᒫᐗᒋ ᓂᔥᑕᒻ ᒫᑲ ᑳ ᐊᔅᑭᐗᒃ, ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑮ ᐅᔑᐁᐤ ᓈᐯᐗ ᓀᔥᑕ ᐃᔅᑴᐗ᙮ 7ᐁᐗᑯ ᐅᒪ ᐅᒋ ᐃᓕᓕᐤ ᑫ ᓇᑲᑖᑦ ᐅᑖᐎᔭ ᓀᔥᑕ ᐅᑳᐎᔭ, ᑲᑕ ᐎᑭᒣᐤ ᒫᑲ ᐎᐗ, 8ᐅᑯ ᒫᑲ ᐁ ᓂᔑᒋᒃ ᑫ ᐯᔭᑯ ᐎᔮᓯᒋᒃ᙮ 9ᐊᓂᐃ ᒫᑲ ᑳ ᐎᑭᑐᐋᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᐁᑳᐎᓚ ᐃᓕᓕᐤ ᑲᑕ ᐸᑳᓂᐁᐤ᙮

10ᐱᒋ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒃ ᒫᑲ ᒥᓇ ᑮ ᑲᑴᒋᒥᑯ ᐅ ᑭᔅᑭᓇᐊᒪᐙᑲᓇ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᑫᔮᐸᒡ ᐅᒋ᙮ 11ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᐊᐌᓇ ᑫ ᐌᐱᓈᑴ ᐎᐗ, ᓀᔥᑕ ᑯᑕᑭᔭ ᑫ ᐎᑭᒫᑴ, ᐱᔑᒀᒋᑐᑕᐌᐤ᙮ 12ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᐃᔅᑴᐤ ᑫ ᐌᐱᓈᑴ ᐅ ᓈᐯᒪ, ᓀᔥᑕ ᑯᑕᑭᔭ ᑫ ᐎᑭᒫᑴ, ᑐᑕᒻ ᐱᔑᒀᑎᓯᐎᓂᓕᐤ᙮

ᒋᓴᔅ ᒥᓦᑭᒣᐤ ᐊᐱᔅᑕᐙᔑᔕ

(ᒫᑎᐤ 19:13–15; ᓘᒃ 18:15–17)

13ᐯᑐᐌᐗᒃ ᒫᑲ ᐊᐱᔅᑕᐙᔑᔕ, ᑭᒋ ᓵᒥᓋᑦ; ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᒫᑲ ᑮ ᑭᑕᐊᒪᐌᓕᐗ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐯᔑᐙᓕᒋ᙮ 14ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᒋᓴᔅ ᐎᐋᐸᑕᒃ, ᓈᔅᐱᒡ ᓇᒪ ᑮ ᓇᐁᓕᑕᒻ, ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᐃᓕᓈᑯᒃ ᐊᐱᔅᑕᐙᔑᔕᒃ ᑭᒋ ᐯᒋ ᓈᔑᒋᒃ, ᐁᑳᐎᓚ ᒫᑲ ᑭᑕᐊᒫᑯᒃ; ᐌᓴ ᐅᑯ ᑐᐎ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᒃ ᑳ ᐃᑖᑭᒃ᙮ 15ᑖᐺ ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᐊᐌᓇ ᐁᑳ ᑫ ᐅᑎᓇᒸᑴ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᓕᐤ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐊᐱᔅᑕᐙᔑᔥ, ᓇᒪᐎᓚ ᐊᓐᑕ ᑲᑕ ᐱᑐᑫᐤ᙮ 16ᑮ ᐅᑎᓀᐤ ᒫᑲ ᐅᔅᐱᑐᓂᒃ, ᑮ ᓵᒥᓀᐤ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒥᓦᑭᒣᐤ᙮

ᑳ ᒥᔖᑭᓯᑦ ᓈᐯᐤ

(ᒫᑎᐤ 19:16–30; ᓘᒃ 18:18–30)

17ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᐃᑐᑌᑦ ᒣᔅᑲᓈᒃ, ᑮ ᐹᐸᑖᓕᐗ ᐯᔭᒃ ᐊᐌᓕᐗ ᐁ ᐅᒋᒋᑾᓇᐱᔅᑖᑯᑦ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑲᑴᒋᒥᑯᑦ, ᒥᓗ ᑫᔅᑭᓇᐊᒫᑫᔭᓐ, ᑫᒀᓐ ᑫ ᑐᑕᒫᓐ ᑭᒋ ᑮ ᐋᔭᔭᓐ ᑳᑭᑫ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ?

18ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑕᓀᑭ ᐌᒋ ᐅᒪᓗᑡᐤ ᑳ ᐃᔑᔭᓐ? ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᒥᓗᑡᐤ, ᐯᔭᒃ ᐱᑯ, ᐁᐗᑯ ᑭᒋᒪᓂᑐ᙮ 19ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓐ ᑲᑫᔅᑴᐎᓇ, ᐁᑳᐎᓚ ᐱᔑᒀᑎᓯ, ᐁᑳᐎᓚ ᓂᐹᔨᐌ, ᐁᑳᐎᓚ ᑭᒧᑎ, ᐁᑳᐎᓚ ᑭᓛᔅᑭ ᑎᐹᒋᒧ, ᐁᑳᐎᓚ ᐙᔦᔑᐃᐌ, ᑭᔅᑌᓕᒻ ᑯᑖᐎ ᓀᔥᑕ ᑭᑳᐎ᙮

20ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐋᑦ ᒫᑲ, ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑫᔅᑭᓄᐊᒫᑫᔭᓐ, ᒥᓯᐌ ᐅᐅ ᓂ ᑮ ᑲᓇᐌᓕᑌᓐ ᑳ ᐯᒋ ᐊᐙᔑᔑᐎᔮᐤ᙮

21ᐁᑯ ᒋᓴᔅ, ᐁ ᑲᓇᐙᐸᒫᑦ, ᑮ ᓵᑭᐁᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᐯᔭᒃ ᑫᒀᓐ ᑮ ᓄᑌᐸᓕᓐ: ᑭᐌ, ᐊᑖᐗᑫ ᐱᑯ ᑫᒀᓐ ᑳ ᐋᔮᔭᓐ, ᒥᓕᒃ ᒫᑲ ᐅᑭᑎᒫᑭᓯᐗᒃ, ᐁᑯ ᒫᑲ ᑫ ᐋᔮᔭᓐ ᐌᓗᑎᓯᐎᓐ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ: ᓀᔥᑕ ᒫᑲ ᐯᒋ ᐃᑐᑌ, ᐅᑎᓇ ᐋᔑᑌᐋᑎᒃ, ᓄᔅᐱᓇᔑᓐ ᒫᑲ᙮ 22ᑮ ᐗᔑᔥᑕᐌᓕᑕᒻ ᒫᑲ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐃᑗᐎᓂᓕᐤ ᐅᒋ, ᑮ ᑭᑐᑌᐤ ᒫᑲ ᐁ ᒥᒋᓚᐌᓯᑦ: ᐌᓴ ᓈᔅᐱᒡ ᑮ ᐌᓗᑎᓯᐤ᙮

23ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᐗᔅᑲ ᑮ ᐃᑖᐱᐤ, ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᐙ ᐋᓕᒪᓂᓕᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᒥᔕᑭᓯᒋᒃ ᑭᒋ ᐱᑐᑫᐙᒋᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᓕᒃ!

24ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᒫᑲ ᑮ ᒫᒪᔅᑳᑕᒬᐗᒃ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓂᓕᐗ᙮ ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᒥᓇ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐤ, ᐁ ᐃᑖᑦ, ᐊᐙᔑᔑᑐᒃ, ᐙ ᐋᓕᒪᓂᓕᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᒪᒥᔑᑐᑕᑭᒃ ᒥᔕᑭᓯᐎᓇ ᑭᒋ ᐱᑐᑫᐙᒋᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᐧ ᐅᑕ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᓕᒃ! 25ᐊᐗᓯᑌ ᐌᑕᓂᓕᐤ ᑳᒥᓪ ᑭᒋ ᔖᐳᑕᐌᔥᑲᒃ ᐁ ᐅᔥᑭᔑᑯᐗᓂᓕᒃ ᔖᐳᓂᑲᓂᓕᐤ, ᐃᔥᐱᔥ ᒥᔕᑭᓯᐎᓕᓕᐤ ᑭᒋ ᐱᑐᑫᐗᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᓕᒃ᙮

26ᓈᔅᐱᒡ ᐋᓕᐙᒃ ᒫᑲ ᑮ ᒫᒪᔅᑳᑕᒶᒃ, ᐁ ᐊᔨᑎᑐᒋᒃ, ᐊᐌᓇ ᒫᑲ ᑫ ᑮ ᐱᒫᒋᐅᑦ?

27ᒋᓴᔅ ᒫᑲ, ᐁ ᑲᓇᐙᐸᒫᑦ, ᐃᑗᐤ, ᐅᒣᓕᐤ ᐋᑕᐎᑖᐗᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ: ᐌᓴ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᐌᑕᓂᓕᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐ᙮

28ᐁᑯ ᐱᑕᕐ ᒥᐋᒋ ᐃᑖᑦ, ᒫᑎᑲ, ᓂ ᑮ ᓇᑲᑌᓈᓐ ᒥᓯᐌ, ᓀᔥᑕ ᑭ ᑮ ᓄᔅᐱᓇᑎᑎᓈᓐ᙮

29ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᑦ, ᑮ ᐃᑗᐤ, ᑖᐺ ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᐃᑕᐤ ᑳ ᑮ ᓇᑲᑕᒃ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐎᒋᔖᓇ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐎᒋᔖᓂᔅᑴᒪ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐅᑖᐎᔭ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐅᑳᐎᔭ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐎᐗ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔕ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐅᑦ ᐊᔅᑭᔭ, ᓂᓚ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᒥᓗᐋᒋᒪᐎᓂᓕᐤ ᐅᒋ, 30ᒫᑲ ᑲᑕ ᒥᓚᐤ ᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐗᐤ ᐃᔥᐱᔥ ᐊᓄᒡ, ᐙᔅᑳᔨᑲᓇ ᓀᔥᑕ ᐎᒋᔖᓇ, ᓀᔥᑕ ᐎᒋᔖᓂᔅᑴᒪ, ᓀᔥᑕ ᐅᑳᐎᔭ, ᓀᔥᑕ ᐊᐙᔑᔕ, ᓀᔥᑕ ᐊᔅᑭᔭ, ᐊᓯᒋ ᑲᒀᑕᑭᐃᑯᓯᐎᓇ; ᓀᔥᑕ ᐊᔅᑮᒃ ᑫ ᐅᑎᒋᐸᓕᒃ ᑳᑭᑫ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ᙮ 31ᒫᑲ ᒥᒉᑦ ᑳ ᓃᔥᑕᒻ ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᒋᒃ ᑲᑕ ᒫᒋᒡ ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᐗᒃ, ᑳ ᒪᒋᒡ ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᒋᒃ ᒫᑲ ᑲᑕ ᓃᔥᑕᒻ ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᐗᒃ᙮

ᒋᓴᔅ ᐁᑯ ᓂᔅᑣᐤ ᐋᓕᒧᑕᒻ ᐅᓂᐱᐎᓐ

(ᒫᑎᐤ 20:17–19; ᓘᒃ 18:31–34)

32ᒣᔅᑲᓈᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑖᐗᒃ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᐁ ᐊᑎ ᐃᑐᑌᒋᒃ; ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᐊᑎ ᓂᑳᓄᑕᐌᐤ: ᑮ ᒫᒪᔅᑳᑕᒶᒃ ᒫᑲ; ᓀᔥᑕ ᐁ ᐊᑎ ᓄᔅᐱᓇᑖᒋᒃ, ᑮ ᓭᑭᓯᐗᒃ᙮ ᒥᓇ ᒫᑲ ᑮ ᐅᑎᓀᐤ ᐊᓂᐃ ᓂᔓᔖᑉ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒫᒋ ᐎᑕᒪᐌᐤ ᑫᑯ ᑫᒀᓇ ᑫ ᐅᑎᑎᑯᑦ, 33ᐁ ᐃᑗᑦ, ᒫᑎᑲ, ᑭᑦ ᐃᑐᑖᓈᓇᐤ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ; ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ ᒫᑲ ᑲᑕ ᐸᑭᑎᓇᐤ ᐅᒋᒋᓕᒃ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗ ᓀᔥᑕ ᐅᒪᓯᓇᐃᑫᐗ; ᑲᑕ ᓂᔑᐗᓈᒋᒥᑯ ᑭᒋ ᓂᐸᐋᑲᓂᐎᑦ, ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᐸᑭᑎᓂᑯ ᒉᓐᑖᐃᓚ ᐅᒋᒋᓕᒃ: 34ᑲᑕ ᐋᔭᓵᒋᐁᐗᒃ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᐸᐸᓴᔅᑌᐌᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᓯᒀᑌᐗᒃ; ᓂᔅᑐ ᑭᔑᑳᓕᑫ ᒫᑲ ᒥᓇ ᑲᑕ ᐗᓂᔥᑲᐤ᙮

ᒉᒻᔅ ᓀᔥᑕ ᒑᓐ ᓇᑐᑕᒪᐌᐙᐤ ᒋᓴᓴ ᒥᓗᑭᒥᑯᐎᓂᓕᐤ

(ᒫᑎᐤ 20:20–28)

35ᒉᒻᔅ ᒫᑲ ᓀᔥᑕ ᒑᓐ, ᓭᐱᑎ ᐅᑯᓱᓴ, ᐯᒋ ᓈᑌᐗᒃ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᑫᔅᑭᓄᐊᒫᑫᔭᓐ, ᓂ ᓇᑕᐌᓕᑌᓈᓐ ᑭᒋ ᑐᑕᒪᐎᔮᒃ ᐱᑯ ᑫᒀᓐ ᑫ ᓇᑕᐌᓕᑕᒫᑖᒃ᙮

36ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᑫᒀᓐ ᓀᑕᐌᓕᑕᒣᒃ ᑭᒋ ᑐᑕᒫᑖᑾᒃ?

37ᑮ ᐃᑌᐗᒃ, ᒥᓕᓈᓐ ᑭᒋ ᐊᐱᔮᒃ, ᐯᔭᒃ ᑭ ᑭᒋᓂᔅᑮᒃ, ᑯᑕᒃ ᒫᑲ ᑭ ᓇᒪᑎᓂᔅᑮᒃ, ᑭ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓂᒃ᙮

38ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓇᐗᐤ ᑫᒀᓐ ᑳ ᓇᑐᑕᒫᔦᒃ: ᑭ ᑲᔥᑭᑖᓇᐗᐤ ᓈ ᑭᒋ ᐅᒋ ᒥᓂᑴᔦᒃ ᐊᓂᒪ ᒥᓂᒀᑲᓐ ᑳ ᐅᒋ ᒥᓂᑴᔮᓐ? ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᐅᒋ ᓯᑲᐋᑖᑲᐎᔦᒃ ᐊᓂᒪ ᓱᑲᐋᑖᑫᐎᓐ ᑳ ᐅᒋ ᓯᑲᐋᑖᑲᐎᔮᓐ?

39ᑮ ᐃᑌᐗᒃ ᒫᑲ, ᓂ ᑲᔥᑭᑖᓈᓐ᙮

ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑖᐺ ᑭ ᑳ ᐅᒋ ᒥᓂᒀᓂᐗᐤ ᒥᓂᒀᑲᓂᒃ ᑳ ᐅᒋ ᒥᓂᑴᔮᓐ; ᓀᔥᑕ ᐊᓂᒪ ᓯᑲᐋᑖᑫᐎᓐ ᑳ ᐅᒋ ᓯᑲᐋᑖᑲᐎᔮᓐ ᑭ ᑳ ᐅᒋ ᓯᑲᐋᑖᑲᐎᓇᐗᐤ: 40ᒫᑲ ᑭᒋ ᐊᐱᓈᓂᐗᒃ ᓂ ᑭᒋᓂᔅᑮᒃ ᓀᔥᑕ ᓂ ᓇᒪᑎᓂᔅᑮᒃ ᓇᒪᐎᓚ ᓂᓚ ᓂᑦ ᐋᔮᓐ ᑭᒋ ᒥᓕᐗᔮᓐ; ᒫᑲ ᑲᑕ ᒥᓛᐗᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐋᔦᔅᑲᐎᑕᒪᐙᑲᓂᐎᒋᒃ᙮

41ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐊᓂᑭ ᒥᑖᑦ ᐱᐁᑕᑭᒃ, ᑮ ᒫᒋ ᓈᔦᑕᐌᓕᒣᐗᒃ ᒉᒻᓴ ᓀᔥᑕ ᒑᓇ᙮ 42ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᑮ ᓇᑐᒣᐤ, ᓀᔥᑕ ᐃᑌᐤ, ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓇᐗᐤ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐃᑕᑭᒫᑲᓂᐎᒋᒃ ᑭᒋ ᑎᐯᓕᒫᒋᒃ ᒉᓐᑖᐃᓚ ᑎᐱᑐᑕᐌᐗᒃ ᑎᐯᓕᒋᑫᐎᓂᓕᐤ; ᓀᔥᑕ ᑎᐯᓕᒥᑯᐗᒃ ᐅ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᒥᐙᐗ᙮ 43ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᐅᒪ ᑭ ᑳ ᐃᔑ ᐋᔮᓇᐗᐤ ᑭᓚᐗᐤ: ᒫᑲ ᐊᐌᓇ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ ᐙ ᑭᒋᐃᑌᓕᑖᑯᓯᑴ, ᐁᐗᒀᓇ ᑫ ᐱᒥᐃᑖᒃ᙮ 44ᐊᐌᓇ ᒫᑲ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ ᐙ ᒫᐗᒋ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᑴ ᑲᑕ ᒫᐗᒋ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓂᐎᐤ᙮ 45ᐌᓴ ᐊᐳᒋᑲ ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᐅᒋ ᑕᑯᔑᓐ ᑭᒋ ᐱᒥᐋᑲᓂᐎᑦ, ᒫᑲ ᑭᒋ ᐱᒥᐃᐌᑦ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᒥᓕᐌᑦ ᐅ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᒥᒉᑦ ᑭᒋ ᐅᒋ ᐱᒫᒋᐋᑦ᙮

ᒋᓴᔅ ᐁ ᒥᓇᐙᒋᐁᐤ ᐁᑳ ᐙᐱᓕᒋ ᐹᕐᑎᒥᔭᔅ

(ᒫᑎᐤ 20:29–34; ᓘᒃ 18:35–43)

46ᑮ ᑕᑯᔑᓋᒃ ᒫᑲ ᒉᕆᑯᐃᒃ: ᐁ ᐊᑎ ᐗᓚᐐᑦ ᒫᑲ ᒉᕆᑯᐃᒃ ᐅᒋ ᐊᓯᒋ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐗᑲᓇ, ᓀᔥᑕ ᓈᔅᐱᒡ ᒥᒉᑦ ᐃᓕᓕᐗ, ᐁᑳ ᑳ ᐙᐱᑦ ᐹᕐᑎᒥᔭᔅ, ᑕᐃᒥᔭᔅ ᐅᑯᓯᓴ, ᑮ ᐊᐱᐤ ᐅᐱᒣᔅᑲᓈᒃ ᐁ ᐸᑯᔑᑣᑦ᙮ 47ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐱᐁᑕᒃ ᐁ ᐋᐎᓕᒋ ᒋᓴᓴ ᓈᓴᕋᑎᒃ ᑳ ᐅᒋᓕᒋ, ᑮ ᒫᒋ ᑌᐺᐤ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᒋᓴᔅ, ᑌᐱᑦ ᐌᑯᓯᓯᒥᔉ, ᔕᐌᓕᒥᓐ᙮

48ᒥᒉᑦ ᒫᑲ ᑮ ᐋᔨᒋᒥᑯ ᑭᒋ ᑭᐱᑐᐌᑦ: ᒫᑲ ᓈᔅᐱᒡ ᐊᐌᓯᑌ ᑮ ᑌᐺᐤ, ᑭᓚ ᑌᐱᑦ ᐌᑯᓯᓯᒥᔉ, ᔕᐌᓕᒥᓐ᙮

49ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᑭᐱᒋᑳᐸᐎᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑕᔓᐌᐤ ᑭᒋ ᓇᑐᒥᒥᒋ᙮

ᓇᑐᒣᐗᒃ ᒫᑲ ᐃᓕᓕᐗ ᐁᑳ ᑳ ᐙᐱᓕᒋ, ᐁ ᐃᑖᑦ, ᒥᓜᓕᑕ, ᐸᓯᑯ; ᑭ ᓇᑐᒥᒃ᙮

50ᐎᓚ ᒫᑲ, ᐁ ᐌᐱᓇᒃ ᐅᑦ ᐊᑯᐅᓐ, ᑮ ᐯᒋ ᓈᑌᐤ ᒋᓴᓴ᙮

51ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐋᑦ, ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑫᒀᓐ ᓀᑕᐌᓕᒥᔭᓐ ᑭᒋ ᑐᑖᑖᓐ?

ᐁᑳ ᑳ ᐙᐱᑦ ᐃᓕᓕᐤ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᑭᒋ ᐙᐱᔮᓐ᙮

52ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑌᐤ ᑭᑐᑌ; ᑭ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᑭ ᑮ ᒥᓇᐙᒋᐃᑯᓐ᙮

ᑣᔦᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐙᐱᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓄᔅᐱᓇᑌᐤ ᒋᓴᓴ ᒣᔅᑲᓈᒃ᙮