Μορφή αναζήτησης

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᕐᒃ 8

ᒋᓴᔅ ᐊᔕᒣᐤ ᓀᐤ ᑭᒋᒥᑖᑐᒥᑕᓇ (4000) ᐃᓕᓕᐗ

(ᒫᑎᐤ 15:32–39)

1ᒣᒀᒡ ᐊᓂᐃ ᑭᔑᑳᐗ ᐊᓂᑭ ᑳ ᒫᒪᐎᔭᑎᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᓈᔅᐱᒡ ᐁ ᒥᒉᑎᒋᒃ, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᑫᒀᓕᐤ ᐁ ᐋᔮᒋᒃ ᑭᒋ ᒥᒋᒋᒃ, ᒋᓴᔅ ᑮ ᓇᑐᒣᐤ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᓀᔥᑕ ᐃᑌᐤ, 2ᓂ ᑭᑎᒪᑫᓕᒪᐗᒃ ᒥᔭᒫᐎᒥᒉᑎᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ, ᐌᓴ ᐋᔕᔾ ᓂᔅᑐ ᑭᔑᑳᐗ ᓂ ᑮ ᐎᒉᐎᑾᒃ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᑫᒀᓕᐤ ᐋᔭᐗᒃ ᑭᒋ ᒥᒋᒋᒃ: 3ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᑭᒋᑎᔕᐗᑾᐌ ᑎᐱᓚᐌ ᐎᑭᐙᒃ ᐁᑳ ᐁ ᒥᒋᓱᒋᒃ, ᑲᑕ ᐊᑎ ᓄᑌᔑᓋᒃ ᐁ ᐃᑐᑌᒋᒃ; ᐌᓴ ᒥᒉᑦ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᐙᓚᐤ ᑮ ᐯᒋ ᐅᑐᑌᐗᒃ᙮

4ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᑯ ᒫᑲ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᑖᓐᑌ ᐊᐌᓇ ᑫ ᑮ ᐅᒋ ᑮᔥᐳᐋᑦ ᐅᐅ ᐃᓕᓕᐗ ᐅᑕ ᐸᑾᑕᔅᑲᒥᑳᒃ?

5ᑮ ᑲᑴᒋᒣᐤ ᒫᑲ, ᑖᓐᑕᑐ ᐊᓚᑯᓇᐗᒃ ᐁᔮᐌᑾᒃ?

ᑮ ᐃᑗᐗᓐ ᒫᑲ, ᓂᔂᔅ᙮

6ᑮ ᐃᑕᔓᐙᑌᐤ ᒫᑲ ᐃᓕᓕᐗ ᑭᒋ ᓇᐊᐱᓕᒋ ᒧᒌᒃ; ᑮ ᐅᑎᓀᐤ ᒫᑲ ᐊᓂᐃ ᓂᔂᔅ ᐊᓚᑯᓈᐗ, ᑮ ᓇᓈᔅᑯᒧ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐱᑯᓀᐤ, ᐁᑯ ᒫᑲ ᒫᓛᑦ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᑭᒋ ᐅᓚᔅᑐᐗᓕᒋ; ᑮ ᐅᓚᔅᑐᐌᓕᐗ ᒫᑲ ᐃᓕᓕᐗ᙮ 7ᑮ ᐋᔭᐌᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᐋᑎᑦ ᓇᒣᓯᔕ: ᑮ ᒥᓦᑭᒣᐤ ᒫᑲ, ᐁᑯ ᐁᑕᔓᐌᑦ ᐊᓂᐃ ᐊᓯᒋ ᑭᒋ ᐅᓚᔅᑐᐙᓕᒋ᙮ 8ᑮ ᒥᒋᓱᐗᒃ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑮᔥᐳᐗᒃ: ᑮ ᐅᑎᓇᒶᒃ ᒫᑲ ᐱᐗᒋᑲᓇ ᑳ ᐃᔅᑾᔅᒋᑳᑌᓕᒋ ᓂᔂᔅ ᐗᑕᐱᐗᑕ ᓵᑲᔅᑭᓐ᙮ 9ᐊᓂᑭ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᒥᒋᓯᒋᒃ ᓈᓐᑕᐤ ᓀᐗᐤ ᑭᒋᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ ᑮ ᐃᑕᔑᐗᒃ: ᑮ ᑭᒋᑎᔕᐌᐤ ᒫᑲ᙮ 10ᑣᔦᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐳᓯᐤ ᓈᐱᒀᓂᒃ ᐊᓯᒋ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐤ ᒫᑲ ᐊᓐᑕ ᑖᓪᒪᓄᑕ ᐃᑌᑫ᙮

ᐸᕋᓯᔭᒃ ᓇᑐᑕᒫᐌᐗᒃ ᒋᓴᓴ ᒋ ᑐᑕᒥᓕᒋ ᒫᒪᔅᑳᒋ ᐃᔑᒋᑫᐎᓂᓕᐤ

(ᒫᑎᐤ 16:1–4)

11ᐸᕋᓯᔭᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐗᒃ, ᑮ ᒫᒋ ᑲᑴᒋᒣᐗᒃ ᒫᑲ, ᐁ ᓇᑕᐌᓕᑕᒪᐙᒋᒃ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋ ᐙᐸᑎᓕᐌᐄᓂᓕᐤ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᐅᒋ, ᐁ ᑲᑴᒋᐋᒋᒃ᙮ 12ᑮ ᒥᔅᑕᐃ ᓇᐊᑖᒧ ᒫᑲ ᐅᑦ ᐊᒑᑯᒃ, ᐃᑗᐤ ᒫᑲ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᐅᑯ ᐊᓄᒡ ᑳ ᐱᒫᑎᓯᒋᒃ ᓈᓇᑕᐌᓕᑕᑭᒃ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋ ᐙᐸᑎᓕᐌᐎᓂᓕᐤ? ᑖᐺ ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᑲᑕ ᒥᓛᐗᒃ ᐅᑯ ᐊᓄᒡ ᑳ ᐱᒫᑎᓯᒋᒃ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋ ᐙᐸᑎᓕᐌᐎᓂᓕᐤ᙮

13ᑮ ᓇᑲᑌᐗᒃ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᒥᓇ ᐁ ᐳᓯᑦ ᓈᐱᒀᓂᒃ ᑴᔅᑲᑳᒻ ᑮ ᐃᔑᒋᒣᐤ᙮

ᐅᑐᐱᓯᑲᓂᐙᐤ ᐸᕋᓯᔭᒃ ᓀᔥᑕ ᐦᐁᕋᑦ

(ᒫᑎᐤ 16:5–12)

14ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐗᓂᑭᔅᑭᓯᐗᒃ ᑭᒋ ᐯᔑᐙᒋᒃ ᐊᓚᑯᓈᐗ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐋᔮᐌᐗᒃ ᓈᐱᒀᓂᒃ ᐊᐙᓯᑌ ᐃᔥᐱᔥ ᐯᔭᒃ ᐊᓚᑯᓇᐗ᙮ 15ᑮ ᐋᔨᒋᒣᐤ ᒫᑲ ᐁ ᐃᑗᑦ, ᔮᒀᒥᓰᒃ, ᔮᒀᒥᔅᑕᒸᒃ ᐅᐱᓯᑲᓂᐗᐤ ᐸᕋᓯᔭᒃ, ᓀᔥᑕ ᐅᐱᓯᑲᓐ ᐦᐁᕋᑦ᙮

16ᑮ ᐋᔭᔭᒥᐃᑐᐗᒃ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᐅᒪ ᐃᑗᐤ, ᐁᑳ ᐁ ᐋᔭᐗᒃ ᐊᓚᑯᓇᐤ᙮

17ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᑫᔅᑫᓕᑕᒃ᙮ ᐃᑌᐤ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᐋᔭᔭᒥᐃᑐᔦᒃ ᐁᑳ ᐁ ᐋᔭᐌᒃ ᐊᓚᑯᓇᐤ? ᓇᒪ ᓈ ᐁᔥᒀ ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓇᐗᐤ, ᓇᒪ ᓈ ᓀᔥᑕ ᑭ ᓂᓯᑐᑌᓇᐗᐤ? ᑫᔮᐸᒡ ᓈ ᑭ ᒪᔥᑲᐎᑌᐁᓇᐗᐤ? 18ᐁ ᐅᔅᑭᔑᑯᔦᒃ, ᓇᒪ ᓈ ᑭ ᐙᐱᓇᐗᐤ? ᓀᔥᑕ ᐁ ᐅᑕᐗᑳᔦᒃ, ᓇᒪ ᓈ ᑭ ᐯᑌᓇᐗᐤ? ᓇᒪ ᓈ ᓀᔥᑕ ᑭ ᑭᔅᑭᓯᓇᐗᐤ? 19ᐃᔅᐱ ᑳ ᐱᑯᓇᒪᐗᑭᒃ ᓂᔮᓚᓐ ᐊᓚᑯᓇᐗ ᐊᓂᑭ ᓂᔭᓚᓦᐤ ᑭᒋᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ, ᑖᓐᑕᑐ ᐗᑕᐱᐗᑕ ᓵᑲᔅᑭᓐ ᐱᐗᒋᑲᓇ ᑳ ᒧᔕᑭᓇᒣᒃ?

ᐃᑌᐗᒃ ᒫᑲ, ᓂᔓᔖᑉ᙮

20ᐃᔅᐱ ᓀᔥᑕ ᓂᔂᔅ ᑳ ᒫᑎᓇᒪᐗᑭᒃ ᓀᐗᐤ ᑭᒋᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ, ᑖᓐᑕᑐ ᐗᑕᐱᐗᑕ ᓵᑲᔅᑭᓐ ᐱᐗᒋᑲᓇ ᑳ ᒧᔕᑭᓇᒣᒃ?

ᑮ ᐃᑗᐗᒃ ᒫᑲ, ᓂᔂᔅ᙮

21ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᐁᑳ ᓂᓯᑐᑕᒣᒃ?

ᒋᓴᔅ ᒥᓇᐙᒋᐁᐤ ᐁᑳ ᐙᐱᒋ ᓈᐯᐗ ᐊᓐᑕ ᐯᑦᓭᑕᐃᒃ

22ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐤ ᒫᑲ ᐯᑦᓭᑕᐃᒃ; ᑮ ᐯᑐᐌᐗᒃ ᒫᑲ ᐃᓕᓕᐗ ᐁᑳ ᐁ ᐙᐱᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓇᑐᑕᒪᐌᐗᒃ ᑭᒋ ᓵᒥᓈᓕᒋ᙮ 23ᑮ ᓴᑭᒋᒉᓀᐤ ᒫᑲ ᐃᓕᓕᐗ ᐁᑳ ᑳ ᐙᐱᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᐃᑖᐎᓂᒃ ᑮ ᐅᒋ ᑭᑐᑕᐁᐤ; ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᓯᒀᑕᒸᑦ ᐅᔅᑭᔑᑯᓕᐗ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᓵᒥᓈᑦ, ᑮ ᑲᑴᒋᒣᐤ ᑮᔥᐱᓐ ᑫᒀᓕᐤ ᐎᐋᐸᑕᒥᓕᑴ᙮

24ᑮ ᑕᔅᑕᓵᐱᐤ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᓂ ᐙᐸᒪᐗᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᒥᔅᑎᑾᒃ, ᐁ ᐱᒧᑌᒋᒃ᙮

25ᐹᑎᒫ ᐅᒪ, ᒥᓇ ᑮ ᓵᒥᓇᒬᐤ ᐅᔅᑭᔑᑯᓕᐗ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑕᔅᑕᓵᐱᐁᐤ: ᑮ ᒥᓇᐙᒋᐊᐤ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐹᔭᑌᔮᐸᒣᐤ ᒥᓯᐌ ᐊᐌᓕᐗ᙮ 26ᑮ ᐃᔑᑎᔕᐌᐤ ᒫᑲ ᐎᑭᓕᒃ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᐁᑳᐎᓚ ᐃᑐᑌ ᐃᑖᐎᓂᒃ, ᐁᑳᐎᓚ ᓀᔥᑕ ᐊᐌᓇ ᐎᑕᒪᐤ ᐃᑖᐎᓂᒃ᙮

ᐲᑕᕐ ᐐᑕᒫᑫᐤ ᐊᐌᓇ ᐁ ᐊᐎᓕᒋ ᒋᓴᓴ

(ᒫᑎᐤ 16:13–20; ᓘᒃ 9:18–21)

27ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᐗᓚᐎᐤ, ᐊᓯᒋ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᑭᒋ ᐃᑐᑌᒋᒃ ᐃᑖᐎᓂᒃ ᓭᓴᕆᐊ ᐱᓕᐹᐃᐃᒃ: ᐁ ᐊᑎ ᐃᑐᑌᒋᑳ ᒫᑲ, ᑮ ᑲᑴᒋᒣᐤ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᐁ ᐃᑖᑦ, ᐊᐌᓇ ᐁ ᐃᑗᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐁ ᐋᐎᔮᓐ?

28ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐗᒃ ᒫᑲ, ᒑᓐ ᐅᓯᑲᐋᑖᑫᐤ: ᒫᑲ ᐋᑎᑦ ᐃᑗᐗᒃ, ᐃᓛᐃᒐ; ᑯᑕᑭᔭᒃ ᒫᑲ, ᐯᔭᒃ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐗᒃ᙮

29ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᒫᑲ ᐊᐌᓇ ᑭᓚᐗᐤ ᐁᑗᔦᒃ ᐁ ᐋᐎᔮᓐ?

ᐱᑕᕐ ᒫᑲ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐋᑦ, ᐃᑌᐤ, ᑭᓚ ᐁᐗᒀᓇ ᙭᙮

30ᑮ ᐋᔨᒋᒣᐤ ᒫᑲ ᐁᑳ ᐊᐌᓕᐗ ᑭᒋ ᐎᑕᒪᐙᓕᒋ ᐊᐌᓇ ᐁ ᐋᐎᑦ᙮

ᒋᓴᔅ ᓃᑳᓂᐐᑕᒻ ᑖᓂ ᑫ ᐃᔑ ᐐᓴᑫᓕᑕᒃ ᓀᔥᑕ ᓂᐱᑦ

(ᒫᑎᐤ 16:21–28; ᓘᒃ 9:22–27)

31ᑮ ᒫᒋ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐌᐤ ᒫᑲ, ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ ᑭᒋ ᐙᐎᓴᑫᓕᑕᒃ ᒥᒉᑦ ᑫᒀᓇ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᐋᑕᐌᓕᒥᑯᑦ ᐊᓂᐃ ᑳ ᓂᑳᓀᓕᑖᑯᓯᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗ, ᓀᔥᑕ ᐅᒪᓯᓇᐃᑫᐗ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᓂᐸᐋᑲᓂᐎᑦ; ᒥᓇ ᒫᑲ ᑭᒋ ᐗᓂᔥᑳᑦ ᑮ ᓂᔅᑐ ᑭᔑᑳᓕᑫ᙮ 32ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐃᑗᐎᓂᓕᐤ ᒫᑲ ᒧᔑᔐ ᑮ ᐃᑗᐤ᙮ ᐱᑕᕐ ᒫᑲ ᑮ ᐅᑎᓀᐤ, ᑮ ᒫᒋ ᑭᑕᐊᒪᐌᐤ ᒫᑲ᙮ 33ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᑳ ᑴᔅᑭᑳᐸᐎᑦ, ᑳ ᑲᓇᐙᐸᒫᑦ ᒫᑲ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᑮ ᑭᑕᐊᒪᐌᐤ ᐱᑕᕋ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᓂᔅᐱᔅᑾᓂᒃ ᐃᔑ ᐃᑐᑌ, ᓭᑖᓐ: ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐋᔮᓇ ᑭ ᒫᒥᑐᓀᓕᑕᒸᓐ, ᒫᑲ ᐊᓂᐃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑳ ᐅᑦ ᐋᔮᓂᒋᒃ᙮

34ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᓇᑐᒫᑦ ᐃᓕᓕᐗ, ᐊᓯᒋ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᓀᔥᑕ, ᑮ ᐃᑌᐤ, ᐊᐌᓇ ᐙ ᓄᔅᐱᓇᔑᑴ, ᐁᑯᔑ ᑲᑕ ᐋᓉᑖᑎᓱ, ᑲᑕ ᐅᑎᓇᒻ ᓀᔥᑕ ᐅᑦ ᐋᔑᑌᐋᑎᓇᒻ, ᓂ ᑳ ᓄᔅᐱᓇᑎᒃ ᒫᑲ᙮ 35ᐌᓴ ᐊᐌᓇ ᐙ ᐱᒫᒋᑖᑴ ᐅ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᑲᑕ ᐗᓂᑕᐤ; ᒫᑲ ᐊᐌᓇ ᑫ ᐗᓂᑖᑴ ᐅ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᓂᓚ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓂᓕᐤ, ᐁᐗᒀᓇ ᑫ ᐱᒫᒋᑖᑦ᙮ 36ᐌᓴ ᑫᒀᓕᐤ ᑫ ᐅᑎᓵᑦ ᐃᓕᓕᐤ, ᐋᑕ ᒥᓯᐌ ᐊᔅᑭᓕᐤ ᑫ ᑲᔥᑭᑖᑴ, ᑮᔥᐱᓐ ᑫ ᐗᓂᐋᑴ ᐅᑦ ᐊᒑᑾ? 37ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑫᒀᓕᐤ ᑫ ᒥᓕᐌᑦ ᐃᓕᓕᐤ, ᒦᔅᑯᒡ ᐅᑦ ᐊᒑᑾ? 38ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᐊᐌᓇ ᑫ ᓇᓀᐯᐎᓯᑴ ᓂᓚ ᐅᒋ ᓀᔥᑕ ᓂᑦ ᐋᔭᒥᐎᓇ ᐅᒋ, ᐊᓄᒡ ᒣᒀᒡ ᐁ ᐱᔑᒀᑎᓱᐎ ᓀᔥᑕ ᒪᒋᑡᐎ ᐱᒫᑎᓯᓈᓂᐗᒃ, ᐁᐗᑾᓂᐃ ᓀᔥᑕ ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ ᑫ ᐅᒋ ᓇᓀᐯᐎᓰᑦ, ᐃᔅᐱ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᑌ ᐅ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓂᓕᒃ ᐅᑖᐎᔭ, ᐊᓯᒋ ᐸᓓᑭ ᐁᓐᒐᓚᒃ᙮