Μορφή αναζήτησης

Yohana 6

Yesu koweng'ha ndiya wanhu wengi

(Masayo 14:13-21; Maliki 6:30-44; Luka 9:10-17)

1Hamwande Yesu kahita umwambu wa lamba da Galilaya, hebu lamba ditangigwa da Tibeliya. 2Lung'husesa lukulu lwa wanhu lumsondelela kwaviya wawona vilaguso viyatendile va kuwahonya watamu. 3Maabaho Yesu kakwela mchanyha kuna ulugongo, kakala hamwe na wanahina wake. 4Dugila da Pasaka ya Wayahudi dikala habehi. 5Yesu viyawonile lung'husesa lukulu lwa wanhu longendela, kamuuza Filipo, “Chigule kulihi ndiya ya kuja wanhu wano wose?” 6Yesu kalonga ivo kwa kungeza Filipo kwaviya kavimanya chiya chondayatende.

7Filipo kamwidika Yesu, “Magate ya hela magana maidi hazifaya bule hata ihawa chila imwe yahapata chihande chidodo muhala!”

8Mwanahina imwe wa Yesu yoyatangigwe Andeleya, ndugu yake Saimoni Petili kamulongela Yesu, 9“Kabahano mbwanga kanavo vigate vitano va uhemba na visomba vidi. Mbali icho choni kwa wanhu wengi fana wano!”

10Yesu kawalongela wanahina wake, “Walongeleni wanhu wakale hasi.” Hanhu haja hakala na savu dimema. Ivo wanhu wose wakala hasi. Walume muhala wowakalile muna ulung'husesa luja peta yawo ikala magana malongo matano. 11Maabaho Yesu kavisola vigate viya, kamwing'ha nhogolwa Mulungu na kaweng'ha wanhu wowakalile hasi. Iviya katenda viya viya kwa ivisomba. 12Wanhu wose viwegute, Yesu kawalongela wanahina wake, “Soleni masigavu muladi sekechage chinhu chochose.” 13Ivo wanahina wadondola na kumemeza vigelo longo na vidi va masigavu ya vigate va uhemba vovisigazigwe na wanhu wadile.

14Wanhu viwawonile mauzauza yoyatendigwe na Yesu, wandusa kulonga, “Kweli ino iyo mulotezi wa Mulungu yokwiza muna isi.” 15Yesu kavimanya wanhu wailungila kwiza wamtende mfalume kwa nguvu, kawabanga, kahita kuna ulugongo yaidumwe.

Yesu kogenda mchanyha ya mazi

(Masayo 14:22-33; Maliki 6:45-52)

16Zua vidishwile, wanahina wake wahulumuka mbaka kuidilamba. 17Wakwela mwiingalawa wadahe kuloka dilamba kuhita Kapelinaumu. Lwiza lukala lutanda, na Yesu kakala yang'hali kuwafikila. 18Beho kulu dikala dobuma na mazi yatibuka. 19Wanahina viwakalile wahita fana ugenzi wa saa dimwe, wamuwona Yesu kogenda mchanyha ya mazi, kokwiza habehi na ingalawa. Wanahina wadumba nani. 20Mbali Yesu kawalongela, “Ni niye! Sekemudumbe!” 21Maabaho walonda kumwingiza Yesu muna ingalawa, bahobaho ngalawa ifika hanhu hana iisi inyalile.

Wanhu womzahila Yesu

22Siku isondelele, lung'husesa lwa wanhu wowakalile umwambu wa dilamba wavimanya kuja kukala na ngalawa imwe muhala. Iviya wavimanya kuwa Yesu hengile bule muna ingalawa hamwe na wanahina wake, mbali wanahina wasegela waidumwe. 23Maabaho ngalawa zimwenga zilawile Tibeliya zifika habehi na hanhu haja wanhu howadile magate Mndewa viyakomeleze kumwina hewela Mulungu. 24Viwawonile kuwa Yesu na wanahina wake wakala wasegela, wakwela ngalawa na kuhita Kapelinaumu kunzahila Yesu.

Yesu ndiya ya ugima

25Wanhu viwamuwonile Yesu umwambu wa dilamba, wamuuza, “Mfundiza, vino kufika zuwaki hano?”

26Yesu kawedika, “Nowalongela kweli, mweye monizahila siyo kwaviya muwona chilaguso, mbali kwaviya muja magate na mwiguta. 27Sekemugaiye ndiya yoiwola, mbali gaiyeni ndiya yoikala siku zose. Ndiya ino iyo Mwana wa Munhu kezawena, kwaviya Mulungu kamtogolela kutenda ivo.”

28Maabaho wamuuza Yesu, “Vino chitende choni muladi chitende chiya Mulungu choyochilonda chitende?”

29Yesu kawedika, “Chino icho choyolonda Mulungu muchitende, mumuhuwile ija yoyamtumile.”

30Wamuuza, “Vino chilaguso chilihi choudaha kuchitenda muladi chikuhuwile? Vino kwizatendaze? 31Wasaho zetu waja mana uko kudibwilingu, fana viyandikigwe muna Yamaandiko, ‘Kawena gate dodilawile kuulanga waje.’ ”

32Yesu kawalongela, “Nowalongelani kweli, siyo Musa yawinileni ndiya ija ya kuulanga. Tati yangu iyo yamwinileni ndiya ya kweli yoilawile kuulanga. 33Kwaviya ndiya yoyochina Mulungu ni munhu ija yokwiza kulawa kuulanga na kuwea ugima wanhu weli muisi.”

34Wamulongela, “Mwenevale, uchine ndiya ino siku zose.”

35Maabaho Yesu kawalongela, “Niye na ndiya ya ugima. Wanhu wowokwiza kumwangu hawezawona nzala bule, na wanhu wowonihuwila hawezawona nilu bule. 36Mbali fana vinimulongeleni, muniwona mbali hamunihuwile bule. 37Wose wowonina Tata, wezakwiza kumwangu, na yoyose yokwiza kumwangu, sizamwasa kunze bule. 38Kwaviya niye niza kulawa kuulanga siyo kutenda vinilonda niye, mbali kutenda viyolonda ija yoyanhumile. 39Nayo yoyanitumile kolonda vino, ndeke kumwagiza munhu yoyose muna iwanhu waja woyaninile, mbali niwazilibule wose muna isiku ya uhelelo. 40Kwaviya choyolonda Tati yangu icho chino, chila munhu yoyomulola Mwana na kumuhuwila yawe na ugima wa siku zose, na niye nizanzilibula muna isiku ya uhelelo.”

41Wayahudi wandusa kulongelela kwaviya Yesu kalonga, “Niye iyo ndiya yoihumuluke kulawa kuulanga.” 42Walonga, “Vino ino siyo Yesu mwanage Yosefu bule? Vino tati yake na mami yake hachiwamanyile bule? Lelo kodahaze kulonga, ‘Nihumuluka kulawa kuulanga?’ ”

43Yesu kawalongela, “Lekeni kulongelela. 44Habule munhu yoyodaha kwiza kumwangu one Tata yoyanitumile hamtendile yalonde kwiza kumwangu. Nayo yoyokwiza, nizanzilibula muna isiku ya uhelelo. 45Walotezi wa Mulungu wandika, ‘Wanhu wose wezafundizigwa na Mulungu.’ Na yoyose yoyomuhulika Tata na kuifunza kumwake kezakwiza kumwangu. 46Habule munhu yoyamuwonile Tata mbali imwe yoyalawile kwa Mulungu, yeye yaidumwe iyo yamuwonile Tata. 47Nowalongela kweli, munhu yoyose yonihuwila niye kanawo ugima wa siku zose. 48Niye ni ndiya ya ugima. 49Wasaho zenu waja mana kuja kudibwilingu, mbali wadanganika. 50Mbali ino ni ndiya yoihulumuka kulawa kuulanga, munhu yoyose yondayaije sekeyadanganike. 51Niye nandiya ya ugima yoihulumuka kulawa kuulanga. One munhu yoyose yahaja ndiya ino, kezakuwa ngima siku zose. Ndiya ino ni lukuli lwangu lunilulava kwa sama ya ugima wa wanhu wa isi yose.”

52Baho Wayahudi wandusa kuiuzagiza kwa ludoko, “Vino munhu ino kodahaze kuchigha lukuli lwake chije?”

53Yesu kawalongela, “Nowalongela kweli, one hamudile lukuli lwa Mwana wa Munhu na kuing'wa damu yake, hamwizakuwa na ugima mgati mmwenu. 54Munhu yoyose yoja lukuli lwangu na kuing'wa damu yangu, iyo kanawo ugima wa siku zose, na niye nizanzilibula muna isiku ya uhelelo. 55Kwaviya lukuli lwangu ni ndiya ya kweli na damu yangu ni ching'waji cha kweli. 56Munhu yoyose yoja lukuli lwangu na kuing'wa damu yangu, iyo kokala mgati mmwangu na niye nokala mgati mmwake. 57Fana viya Tata yeli mgima viyanitumile, na niye nina ugima kwa sama ya Tata. Ivo munhu yoyose yoja lukuli lwangu kezakala ngima kwa sama ya niye. 58Ino ni ndiya yoihumuluke kulawa kuulanga siyo fana imana iwadile wasaho zenu, maabaho wadanganika. Mbali munhu yoyose yoja ndiya ino kana ugima wa siku zose.”

59Yesu kalonga ivo viyakalile kofundiza muna ikaye ya kutosela uko Kapelinaumu.

Mbuli za ugima wa siku zose

60Wengi mwa iwanahina wake viwahulike, walonga, “Mafundizo yano madala. Vino yelihi yoyodaha kuyamanya?”

61Yesu kavimanya bila ya kulongiligwa na munhu kuwa wanahina wake wakala wolongelela. Ivo kawauza, “Mafundizo yano yowatenda muwe na mkangagile? 62Izakuwaze one mwizamuwona Mwana wa Munhu kobwela kuulanga hanhu hayakalile mwanduso? 63Muhe wa Mulungu kolava ugima, lukuli lwa munhu haludaha chinhu bule. Mbuli zoniwalongele ni mbuli za Muhe wa Mulungu yowagalila ugima. 64Mbali wamwenga wenu mung'hali mwolema kunitogola.” Yesu kalonga vino kwaviya kavimanya kusongela mwanduso welihi mwa iwawo wolema kutogola na munhu yelihi yondayambiduke. 65Yesu kagendelela kulonga, “Lekamana niwalongela habule munhu yoyodaha kwiza kumwangu mbaka Tata yamtende yadahe kwiza.”

66Kusongela siku ijo, wanahina wake wengi wabwela kuchisogo na hawamsondelele bule. 67Maabaho Yesu kawauza waja wanahina wake longo na waidi, “Vino na mweye iviya mwolonda kusegela?”

68Saimoni Petili kamwidika, “Mndewa, chihite kwa yelihi? Weye kunazo mbuli za ugima wa siku zose. 69Chohuwila na chovimanya weye kwa Yelile ulawile kwa Mulungu.”

70Yesu kawedika, “Vino simsaguleni mweye longo na waidi? Mbali imwe wenu mwihi!” 71Yesu kakala kolonga kumsonhela Yuda, mwana wa Saimoni Isikaliyoti, imwe wa wanahina longo na waidi. Hamwande Yuda iyo yoyambiduke Yesu.

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index