Μορφή αναζήτησης

Masayo 21

Yesu kokwingila Yelusalemu kwa deng'ho

(Maliki 11:1-11, Luka 19:28-40, Yohana 12:12-19)

1Yesu na wanahina wake viwakalile habehi na Yelusalemu, wafika Besifage kuna ulugongo lwa Mizaituni. Uko Yesu kawatuma wanahina wake waidi wamulongolele. 2Kawalongela, “Hiteni mbaka chibululu chiya chili kuulongozi wenu. Baho mwizamfika chihongwe na mwanage wafungigwa, wafunguleni muwagale hano. 3Munhu yahamulongelani mbuli yoyose, longeni, ‘Mndewa kowalonda na kezawabweleza.’ ”

4Yano yose yalawila muladi yaja yose yalongigwe na mulotezi wa Mulungu yatimie, 5“Dilongele bululu da Sayuni,

‘Lola mfalume wako kokwiza,

muhole na kakwela chihongwe,

mwana chihongwe.’ ”

6Wanahina waja wahita, watenda fana Yesu viyawalagilize kutenda. 7Wamgalila Yesu chihongwe ija na mwana chihongwe, wanzanza viwalo mchanyha yake na Yesu kakwela kungongo wake. 8Wanhu wengi wanzanza viwalo vawo mwiinzila na wanhu wamwenga wakanha matambi ya ming'andi ya mitende, wayazanza mwiinzila. 9Lung'husesa lukulu lwa wanhu lulongole na waja wowasondelele walandula madizi yawo, walonga,

“Nhogolwa, Mwana wa Daudi,

Mulungu yomtemela mate yokwiza kwa zina da Mndewa!

Nhogolwa kwa yeli mchanyha ng'hani kuulanga.”

10Yesu viyengile Yelusalemu, bululu jose dingila tivitivi da wanhu. Wanhu wauza, “Ino iyo yelihi?”

11Lung'husesa lwa wanhu lwidika, “Ino ni Yesu, Mulotezi wa Mulungu kulawa Nazaleti yili uko Galilaya.”

Yesu kohita kuna Ikaye ya Mulungu

(Maliki 11:15-19; Luka 19:45-48; Yohana 2:13-22)

12Maabaho Yesu kengila mwi Ikaye ya Mulungu. Kawawinga wanhu wose wowakalile wogula na kuchuuza vinhu umo mwi Ikaye ya Mulungu. Maabaho kahindula meza za wavunja hela na kahindula vigoda va wachuuza nziwa. 13Kawalongela, “Yandikigwa muna Yamaandiko Yelile, Mulungu kalonga, ‘Kaye yangu izatangigwa kaye ya nhambiko.’ Mbali mweye muitenda kuwa mina ya wabavi.”

14Vipofu na mbetembete wamuhitila umo mwi Ikaye ya Mulungu, nayo kawahonya. 15Wakulu wa nhambiko na wafundiza Malagilizo wehilwa ng'hani viwawone mauzauza yoyatendile Yesu, na wana viwalandule madizi yawo mwi Ikaye ya Mulungu viwalongile, “Nhogolwa Mwana wa Daudi!” 16Wamuuza Yesu, “Vino kuwahulika wano chiwolonga?”

Yesu kawedika, “Wona, nihulika. Vino hamusomile bule muna Yamaandiko Yelile, ‘Muwafundiza wana wadoododo na ving'hele kulava nhogolwa inogile.’ ”

17Maabaho Yesu kawaleka, kahita kunze ya bululu da Besaniya, uko kagona.

Yesu koubwakila mbiki wa mtini

(Maliki 11:12-14, 20-24)

18Imitondo ng'hani Yesu viyakalile kobwela kudibulu jake, kakala na nzala. 19Kauwona mbiki wa mtini mumgwazo ya inzila, kauhitila mbali hawonile chochose, ila kawona mayani muhala. Ivo kaulongela mbiki uwo, “Whizakwima matunda kaidi ng'o!” Bahobaho mbiki uwo unyala.

20Wanahina wake viwawonile ivo, wazanywa ng'hani, waiuza, “Vino, habali mtini uno unyala chihima hima?”

21Yesu kawedika, “Nowalongela kweli, muhahuwila bila kwika shaka, hamwizatenda ijo dilawilile kwa mtini muhala, mbali hata muhaulongela lugongo luno, ‘Ng'oka ukayase mwenyewo mwiibahali,’ nawo wizatenda ivo. 22One muhahuwila, mwizahokela chochose chondamupule muna inhambiko.”

Mbuli ya udaho wa Yesu

(Maliki 11:27-33; Luka 20:1-8)

23Yesu kengila muna Ikaye ya Mulungu. Viyakalile kofundiza, wakulu wa nhambiko na walala walangulizi wa bumbila da wahuwila wa Chilisito, wamuuza, “Vino weye kotenda mbuli izo kwa udaho wa yelihi? Yelihi yakwing'hile udaho uno?”

24Yesu kawedika, “Nomuuzani mbuli imwe, one muhanidika, nizamulongelani kuwa notenda yano kwa udaho wa yelihi. 25Vino ubatizo wa Yohana ulawa kulihi? Ulawa kuulanga hebu ulawa kwa wanhu?”

Mbali wawo wandusa kuiuzagiza, “Chihalonga, ‘Ulawa kuulanga,’ kezachiuza, ‘Habali hachimtogole Yohana?’ 26One chihalonga, ‘Ulawa kwa wanhu,’ chodumba lung'husesa kwaviya wose wotogola kuwa Yohana mulotezi wa Mulungu.” 27Ivo wamwidika, “Hachivimanyile bule.”

Yesu kawalongela, “Na niye iviya simulongelani kuwa notenda yano kwa udaho wa yelihi.

Simwe da wabwanga waidi

28“Vino mweye mogesa choni? Kukala na munhu kana wana waidi. Kamuhitila ija wa mwanduso, kamulongela, ‘Mwanangu, hita diyelo ukasang'hane usang'hano muna umgunda.’ 29Mwana ija kedika, ‘Ndema,’ mbali hamwande katogola na kahita kusang'hana usang'hano. 30Maabaho tata ija kamuhitila mwana imwenga, kamulongela viyaviya, nayo kamwidika, ‘Ona mwenevale,’ mbali haitile bule. 31Vino yelihi hagati ya wano katenda yanogile kwa tati yake?”

Wamwidika, “Mwana ija wa mwanduso.”

Ivo Yesu kawalongela, “Nowalongela, wasola kodi na wagoni wezamulongolelani kwingila muna Ufalume wa Mulungu. 32Yohana Mbatizi keza kumwenu kamulagusani nzila inogile, na mweye hamumtogole bule. Mbali wasola kodi na wagoni wamtogola. Iviya hata vimuwonile yayo, hamusamhile na hamumtogole bule.”

Simwe da mgunda wa zabibu na walimi

(Maliki 12:1-12; Luka 20:9-19)

33Yesu kawalongela, “Tegelezeni simwe dimwenga. Kukala na munhu imwe mwene mgunda, kahanda zabibu. Kazungulusa wako, kahimba kombo da kukamila divai na kazenga lingo, maabaho kaweka walimi. Viyakomeleze ivo kasegela kahita isi ya kutali. 34Siku za kwaha zabibu viyafikile, kawatuma watumigwa wake kwa waja iwalimi muladi wakasole zabibu. 35Mbali walimi wawagwila watumigwa waja, imwe wamtowa, na imwenga wamkoma, na imwenga wamkoma kwa mabwe. 36Kawatuma kaidi watumigwa wamwenga wengi kufosa waja wa mwanduso, mbali walimi wawatendela viyaviya. 37Kuuhelelo, kamtuma mwanage kuno kolonga, ‘Mwanangu wezamtegeleza.’ 38Mbali walimi waja viwamuwone mwanage, wailongela wawo kwa wawo, ‘Ino iyo muhazi, chimkome muladi chisole uhazi wake.’ 39Wamgwila na wamwasa kunze ya umgunda wa mizabibu, wamkoma.”

40Maabaho Yesu kawauza, “Vino mwene mgunda wa mizabibu vondayeze, kezawatenda choni walimi wawo?”

41Wawo wamwidika, “Kezawakoma wanhu wawo wehile, nayo kezaweng'ha walimi wamwenga umgunda wake, wawo wezamwing'ha matunda kwa siku zake.”

42Yesu kawalongela, “Vino hamunasoma muna Yamaandiko Yelile viyolonga?

‘Mhanda yowalemile wazenzi,

sambi iwa mhanda ya mgomba.

Dino ditendeka na Mndewa na ni da mwazanyo ng'hani.’

43“Ukweli nowalongela, Ufalume wa Mulungu wizasegezigwa kumwenu na kwing'higwa wanhu wamwenga wokweleka matunda yake, wawo ni waja wowotenda viyolonda Mulungu. 44Munhu yoyose yondayagwiligwe na mhanda iyo, kezabenekabeneka, na munhu yoyose yondaingwile, izandunda tipitipi.”

45Wakulu wa nhambiko na Mafalisayo viwahulike masimwe yayo, wavimanya kuwa kakala kowalonga wawo. 46Ivo wakala wozahila zila ya kumgwila, mbali wakala wodumba wanhu, kwaviya wanhu wamuwona kuwa Yesu ni mulotezi wa Mulungu.

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index