Μορφή αναζήτησης

Masayo 6

Mafundizo kwa mbuli ya kutenda yanogile

1“Muteganye sekemusang'hane yanogile haulongozi ha wanhuu, muladi mudahe kutogoligwa na wawo. Muvimanye mwahasang'hana mbuli zifanile izo, hamwizadaha kwing'higwa gweko na Tati yenu yeli kuulanga. 2Hamala baho vondamumwing'he yelibule chinhu, sekemutowe mhalati, fana viya wadelenya viwosang'hana muna zikaye za kutosela na muna zinzila, muladi wadahe kuhishimigwa na wanhu. Nowalongelani kweli wawo wamala kuhokela gweko jawo. 3Mbali weye one wahamwing'ha chinhu munhu yeli bule, hata mbwiya wako wa habehi sekeyavimanye chiya chiutendile. 4Ivo iyo izakuwa sadaka yako ya chinyele, na Tata yowona yafisike, kezakugweka.

Mafundizo kwa mbuli ya kutosa

(Luka 11:2-4)

5“Mwahatosa, sekemuwe fana viya wadelenya! Wawo wolonda kwima na kutosa muna zikaye za kutosela na muna zinzila mhanda muladi wanhu wawalole. Nowalongela kweli, wawo wahokela wamala gweko jawo. 6Mbali wahatosa, ingila muna ichiheleto chako, hinda lwivi lwako na utose kwa Tati yako, hawoneka. Tati yako yowona chiya chiutenda chinyele, kezakugweka.

7“Mwahatosa, muleke kulonga chakachaka fana viwotenda wanhu hawammanyile Mulungu, wowogesa kuwa milungu yawo yowahulika kwaviya nhambiko zawo nhali. 8Sekemulinge fana wawo. Tati yenu kavimanya kamala yaja yomulonda mung'hali hamunampula. 9Mbali mweye toseni vino, ‘Tati yetu wa kuulanga, zina jako ditunhizigwe, 10Ufalume wako wize, jojose diulonda udisang'hane, hano hana iisi, fana viya viusang'hana uko kuulanga.

11Uching'he diyelo ndiya yetu. 12Uchilekelele mabanango yetu yaja yochitendile,

fana viya cheye vichiwalekelela wamwenga wowachibanange cheye. 13Sekeuchigume muna yamagezo,

mbali uchikombole na ija Msede,

kwaviya ufalume wako una nguvu, na utunhizo wa siku zose.’

14“Kwaviya one mwahawalekelela wamwenga mabanango yowamtendeleni, Tati yenu yeli kuulanga kezawalekela na mweye. 15Mbali one hamuwalekele wanhu wihi wawo, iviya Tati yenu yeli kuulanga hezamulekelelani mabanango yomutendile.

Mafundizo kwa mbuli ya kufunga kuja

16“Muhafunga, sekemuwe fana wadelenya wowokwesa ng'hombali zawo fana wana usungu muladi wawoneke kuwa wafunga. Nowalongela kweli wahokela gweko jawo wamala. 17Mbali weye wahafunga kuja, ibobode mavuta mditwi jako na unawe chihanga chako. 18Muladi wanhu wamwenga sekewavimanye kuwa weye kufunga kuja, Tati yako muhala yeli hawoneka kezavimanya. Na Tati yako yoyawona yaja youyatenda kwa chinyele, kezakugweka.

Ngama za kuulanga

(Luka 12:33-34)

19“Sekemwike ngama zenu hano hana iisi, bule ivo sondo wezazibananga, na wabavi wobomola na kubawa. 20Mbali mweye mwiikile ngama kuulanga, uko sondo na ng'hutu havidaha bule kuzibananga, na wabavi hawadaha kubena na kubawa. 21Kwaviya haili ngama yako baho heli na moyo wako.

Bung'hulo da lukuli

(Luka 11:34-36)

22“Bung'hulo da lukuli lwako ni ziso. One meso yako yahanoga, lukuli lwako lose luzakala muna dibung'hulo. 23Mbali ziso jako dihabanangika, lukuli lose lwizakuwa mudiziza. Ivo fana bung'hulo dili mgati mmwako da ziza, dizakuwa ziza kulu!.

Mulungu na vinhu

(Luka 16:13, 12:22-31)

24“Habule munhu yodaha kuwasang'hanila wenevale waidi, kwaviya kezamwihila ino na kumulonda ino, hebu kezailumba na ino na kumbeza ino, hamudaha bule kumsang'hanila Mulungu na vinhu.

25“Lekamana nowalongela, sekemuwe na hangaiko, viya vondamukale kuno molonga, moja choni na mong'wa choni na iviya ng'huli zenu muyawale choni, vino ugima ni kuja muhala? Na lukuli ni kuyawala muhala? Vino viwalo vinoga kufosa lukuli na lukuli kufosa viwalo? 26Waloleni ndege wa kuulanga, hawahanda wala hawagobola wala wabule gulu jojose, mbali Tati yenu wa kuulanga koweng'ha ndiya. Vino mogesa mweye hamulondeka kuwafosa wawo? 27Vino yelihi vimuli kodaha kuigaiya muladi yongeze utali wa ugima wake?

28“Lelo habali muna yungwayungwa kwa mbuli ya viwalo? Loleni maluwa ya kumbago, hayasang'hana wala hayaitendela viwalo vawo. 29Niye nomulongelani, hata mfalume Solomoni muna utunhizo wake wose, hadahile kuyawazigwa vinogile fana dimwe muna yamaluwa yano. 30Fana Mulungu koyayawaza ivo mayani ya kumbago, diyelo yabaho, igolo yokwaswa muna umoto. Vino Mulungu hadaha bule kumuyawazani mweye? Wanhu muli na uhuwilo mdodo!

31“Ivo sekemuwe na yungwayungwa, ‘Chizakuja choni? Hebu chizakung'wa choni? Hebu chizayawala choni?’ 32Kwaviya wanhu weli siyo Wayahudi wokuwa na yungwayungwa da yano yose, na Tati yenu yeli kuulanga kovimanya kuwa molonda yano yose. 33Teng'hu zahileni Ufalume wa Mulungu na yaja yoyolonda muyatende, maabaho Mulungu kezamwing'hani yayo yose. 34Ivo sekemusang'hanile ya igolo, kwaviya ya igolo yezaisang'hanila yenyewo. Chila siku yoisang'hanila yenyewo.

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index