Μορφή αναζήτησης

Hechos 19

Pablo Efesogue wapʉ

1Corintogue Apolo ĩgʉ árĩrisubu, Pablopʉ ʉtã yucʉgue mʉri taria, Efesogue ejapʉ. Erogue eja, yujurãyeri Jesu yarãre bocajapʉ. 2Erãre ĩgʉ bocajara pʉhrʉ ĩgʉ erãre serẽpi ĩapʉ.

—¿Mʉa Jesure umupeora pʉhrʉ mʉapʉ Espíritu Santore opanʉgari? arĩ serẽpi ĩapʉ Pablo.

Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã ĩgʉre õpa arĩ wereñorã erã:

—“Espíritu Santo ãhrimi,” arĩ ne werebirama gʉare, arĩ wereñorã erã.

3Erã eropa arĩ werera pʉhrʉ Pablo erãre serẽpi ĩapʉ daja:

—¿Noa ya buherire mʉa peera pʉhrʉ waĩyeari mʉare? arĩpʉ ĩgʉ daja.

—Ñu ya buherire gʉa peera pʉhrʉ waĩyeama gʉare, arĩ wereñorã erã.

4Erã eroparĩcʉ̃ peegʉ õpa arĩpʉ Pablo:

—Masa erã ñeri iirare erã duhucʉ̃ ĩagʉ waĩyepʉ Ñu. Eropiro ĩgʉ waĩyeripʉ erã ñeri iirare erã duhurare masare ĩhmuburi árĩyoro. Eropigʉ gajino sãre werenemopʉ Ñu. “Yʉ pʉhrʉ aribure ĩgʉre umupeoque mʉa,” arĩpʉ Ñu masare. Eropa arĩgʉ Jesure ta umupeodoregʉ iipʉ, arĩ werepʉ Pablo erãre.

5Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ erã peera pʉhrʉ, Jesu waĩ mera waĩyepʉ erãre. 6Eropigʉ Pablo erã yujurãyeri weca ĩgʉ mojotorire ĩgʉ duhpeocʉ̃, Espíritu Santopʉ erapʉ erãguere. Ĩgʉ eropa erara pʉhrʉ erãpʉ peeyamariri yare werenigui, Goãmʉ yare wereñorã. 7Erã árĩpehrerã doce ʉma erã árĩñorã.

8Pʉhrʉ Pablo judio masa erã buheri wihigue ñaja, ʉrerã abe gohra güiro mariro Goãmʉ ĩgʉ opʉ árĩrare were, wereniguipʉ erã mera. Ĩgʉre erã eropa peera pʉhrʉ “I diaye ta ãhraa,” arĩñorã erã. 9Gajirãpʉ peediabiriñorã. Eropirã erã masa erã peeuro iri õare buherire ñero arĩ werenigui ĩhmuñorã. Erã eroparĩcʉ̃ peegʉ Pablopʉ Jesu yarãre sihu wiria, gajipʉgue waha wapʉ. Waha, Tirano waĩcʉgʉ ya buheri wihigue ʉmʉri nʉcʉ masare Goãmʉ yare werepʉ igʉ. 10Pe bojori gohra buhepʉ erãre. Ĩgʉ eropa buhecʉ̃ árĩpehrerã Asia yeba majarã judio masa, judio masa árĩbirã mera mari Opʉ Jesu yare peeñorã. 11Eropigʉ Goãmʉ turari mera Pablo bajasuburi deyoro moarire ii ĩhmupʉ. 12Pablo ĩgʉ suhri gasirore, ĩgʉ suhrirore ĩgʉ dʉpʉ pẽhrera gasirore dorecʉrãre aĩgãñorã gajirãpʉ. Masa dorecʉrã iri suhrire pẽhrerã õarã wañorã. Eropirã watẽa ñajasũnirã iri suhrire erã pẽhrera pʉhrʉ watẽa wiria wañorã erãre.

13-14Gajirã judio masa eropa curiniguirã watẽare cóãrã judio masa yeea árĩñorã. Esceva waĩcʉgʉ siete ĩgʉ porã árĩñorã. Escevapʉ judio masʉ pahia opʉ árĩpʉ. Eropirã erã Pablo ĩgʉ iidiro dopa ta Jesu turari mera watẽare cóãdiariñorã. Eropirã watẽa ñajasũdigʉre boca watẽare doreriñorã erã.

—Jesu Pablo ĩgʉ weregʉ ĩgʉ turari mera dorea mʉare. Duhuque ĩre, arĩriñorã erã. 15Watẽare erã wadorera pʉhrʉ, watẽapʉ masʉguere õpa arĩñorã erãre.

—Jesure masia. Pablo sãre masia. Mʉapʉre masibeaa, arĩñorã watẽa erãre.

16Erã eroparĩcʉ̃ ta watẽa ñajasũdigʉpʉ bʉrigã erãre ñehamaa wapʉ. Eropigʉ erãre ñetariaro iipʉ. Ĩgʉ eropa iira pʉhrʉ suhri marirã, camicʉrã oma wiriañorã erã iri wihire watẽa cóãdiarãpʉ. 17Erã eropa iira pʉhrʉ árĩpehrerã Efeso majarã, judio masa, judio masa árĩbirã mera irire pee, güitariacãñorã erã. Eropirã mari Opʉ Jesu yare wereyaro mariro wereniguiñorã masapʉ.

18Eropirã masa bajarã Jesure umupeorã erã ñero iirare wererã ariñorã. 19Erã mera majarã bajarã yeea árĩñorã. Eropirã erã erã gojarapũrire purisiriri wereripũrire erogue aĩgãri, masa erã ĩaro iripũrire soe cóãcãñorã erã. Iripũri wajacʉrare erã queocʉ̃, árĩpehreripũri cincuenta mil plata árĩripũri wajacʉriyoro iripũri. 20Eropirã Goãmʉ yare gamerã bajarã wañorã. Goãmʉ turari mera ĩgʉ yarã wañorã.

21Erã eropa wara pʉhrʉ Pablo õpa arĩ pepipʉ: “Macedonia yeba ejamʉhta, iri yebare taria Acaya yebaguere ejagʉra. Iri yebare yʉ ejara pʉhrʉ Jerusaléngue wagʉra. Iri macare yʉ ejara pʉhrʉ Romague ĩagʉ wagʉra,” arĩ pepipʉ Pablo. 22Eropigʉ perãre ĩgʉre itamurãre ĩgʉ core obeomʉhtapʉ Macedonia yebague. Timoteo Erasto sã árĩñorã erã. Eropigʉ Pablopʉ yujugʉ ta dujapʉ Asia yebague.

Efesogue masa gua gaguiniguiñorã

23Irisubure Efesogue Jesu yare gajirã gamebirã Pablo sãre ĩhaturiñorã. 24Yujugʉ platare mohmegʉ Demetrio waĩcʉgʉ árĩpʉ. Ĩgʉ plata mera erã goãmo Artemisa waĩcʉgo umupeori wihi wéara wirire mʉta wirigãre iigʉ árĩpʉ. Eropigʉ ĩgʉ gajirã plata mohmerã mera erã wéanirãre wʉaro dua wajatamʉriñorã erã. 25Eropigʉ Demetrio gajirã plata mohmerãre sihu gameneo, werepʉ erãre.

—Peeque mʉa. I mohmeri mera mari wéanirã mera wʉaro mari wajatarare masia mʉa. 26Ihĩ Pablo ĩgʉ iirare ĩgʉ buhera sãre masia mʉa. Õpa arĩ buhemi ĩgʉ: “Goãmarã wéanirã masa erã iinirã ojocarirã árĩbeama,” arĩ weremʉrami ĩgʉ. Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã, Efeso majarã, árĩpehrero Asia yeba majarã sã ĩgʉ buherare “Diaye ta ãhraa,” arãñorã irire. 27Eropa arĩrã mari mohmerire mari wéarare masa gamesome. Eropirã mari goãmo wʉago Artemisa ya wihire cóãbocoma. Eropirã árĩpehrerã Asia yeba majarã, árĩpehreri yeba majarã igore umupeosome pare. Eropirã masa igore masibirã mari wéarare asũsome, arĩpʉ Demetrio erãre.

28Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã bʉrigã gua, gaguiniguiñorã:

—Artemisa Efeso majarã yago goãmo turago ãhrimo, arĩ gaguiniguiñorã erãpʉ.

29Erã eropa gaguiniguicʉ̃ Efeso majarã árĩpehrerã sã gaguiniguitaria wa pee masiri pehrea wañorã. Eropa warã Gayore, Aristarco sãre ñeha, masa erã gamenererogue erãre taragãñorã. Gayo, Aristarco mera Macedonia majarã árĩñorã. Pablo mera curirã árĩñorã. 30Erãre ñeacʉ̃ ĩha Pablopʉ masa pohro weregʉ wadiaripʉ. Jesu yarãpʉ ĩgʉre wadorebiriñorã. 31Eropirã gajirã sã iri yeba majarã oparã, Pablo mera majarã árĩrã erã pohro majarãre weredoreñorã Pablore:

—Masa erã gamenererogue wabiricãque, arĩ weredoreñorã oparã Pablore.

32Eropirã ero gamenererã mera majarãpʉ bajarã “¿Duhpimorã mari gamenererã iiri?” arĩ masibiriñorã. Eropirã erã gaguiniguinemoñorã. Ipʉgue árĩrã gajiropa arĩ gaguinigui, gajirã sã gajiropa arĩ gaguiniguiñorã. 33Eropirã judio masapʉ Alejandro waĩcʉgʉre masare weredoreriñorã. Eropigʉ Alejandro “Ejarimaricãque,” arĩgʉ ĩgʉ mojoto mera paatupʉ. “Oã gʉare judio masare turirã iima,” arĩ pepigʉ judio masare cãhmotadiagʉ wereniguiripʉ. 34Ĩgʉ eropa wereniguidiaquerecʉ̃ judio masʉ ĩgʉ árĩcʉ̃ ĩarã masa árĩpehrerã yujuro mera pe hora gaguiniguiñorã.

—Artemisa, Efeso majarã yago mari goãmo turago ãhrimo, arĩ, gaguiniguiñorã erã.

35Erã eropa arĩ gaguiniguicʉ̃ ĩagʉ Efeso majarã oparãre itamugʉ masare “Ejarimaricãque,” arĩ, werepʉ erãre.

—Mʉa Efeso majarã peeque. Mari Efeso majarã turago Artemisa ya wihi corerã mari árĩcʉ̃ árĩpehreri yeba majarã masima. Eropirã igo wéarare ʉmarogue dijaridigore diburã mari árĩcʉ sãre masima masa. 36Eropirã “I diaye árĩbeaa,” arĩmasibeama. Eropirã guabiricãque mʉa. Õaro pepique mʉa. 37Oã mʉa ñeagãrirã mari goãmore ñero arĩ wereniguibirama. Eropirã erã goãmarã ya wiriguere ñaja, yajabirama. Eropirã õaro iique mʉa. 38Demetrio, plata mohmerã mera oãre mʉa ñearãre weresãdiarã, dipuwaja moaropʉre wereporo erã. Erã oparãre oãre weresãmasima. 39Mʉa gajino iidiarã, õaro mera irire gamenere iique. Mʉa iiro dopa iinemobiricãque. 40Dohpagãre mʉa gua, gaguinirare mari oparã peerã, erã marire weresãbocoma. “Marire cóãrã iicoma,” arĩ pepirãcoma oparã marire. Eropirã mari arĩ gaguiniguirare erãre õaro diaye weremasibeaa mari, arĩpʉ oparãre itamugʉpʉ masare. 41Eropa arĩ weretuhaja, “Iripẽta ãhraa. Waque,” arĩpʉ ĩgʉ masare.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index