Μορφή αναζήτησης

Hechos 20

Macedonia yebague sãre, Grecia yebague sãre Pablo ejapʉ

1Erã eropa wara pʉhrʉ, Pablopʉ Jesu yarãre sihu gameneo werepʉ. Weretuhaja, mojoto ñeha, goeriserepʉ. Goeriseretuhaja, Macedoniague waha wapʉ. 2Erogue eja were, ero majarã Jesu yarãre mucubiricʉ̃ iipʉ ĩgʉ. Erãre weretuhaja, Greciague ejapʉ ĩgʉ. 3Erore ĩgʉ ʉrerã abe gohra árĩpʉ. Ero árĩgʉ Siria yebague taribuja wadiaripʉ. Eropirã judio masa duhri, ĩgʉre ñeadiariñorã. Irire pee Pablo gaji mague Macedonia wari mague waha wapʉ. 4Eropa wagʉ Asiague ta ejapʉ. Ero Berea majagʉ Sópater waĩcʉgʉ Pablore wapicʉgãpʉ. Eropirã Tesalónica majarã Aristarco, Segundo sã ĩgʉre wapicʉgãñorã. Eropirã Asia majarã Tíquico, Trófimo sã Asiague ĩgʉre wapicʉgãñorã. Derbe majagʉ Gayo waĩcʉgʉ Timoteo sã ĩgʉ mera wañorã. 5Ĩgʉ mera majarã ĩgʉ core waha, Troa waĩcʉri macague ĩgʉre coreñorã. 6Erã eropa corecʉ̃ bʉgabiriri panre bari bosenʉ pʉhrʉ gʉapʉ Filipogue árĩnirã dohodiru mera waha, cinco nʉri taribujarã Troague gʉa ejabʉ. Siete nʉri gohra árĩbʉ gʉa eroguere.

Troague Pablo curigʉ wapʉ

7Soorinʉ árĩcʉ̃ Jesu yarã gamenere panre duhpeoñorã Goãmʉ yare bocatĩrimorã. Erã eropa iiboro core Pablo erãre buhepʉ. Eropigʉ Pablo gajinʉpʉre wabu árĩgʉ yoari boje ĩgʉ buhepʉ. Ñami deco mera buhe duhubu iiripʉ. 8Eropirã erã ʉmaro maja taribugue baja dipu sihãgori dipu árĩri taribugue gamenereñorã. 9Pablore erã peerisubu mamʉ Eutico waĩcʉgʉ ventana weca mʉribejaja doapʉ. Eropigʉ Pablo erãre yoari boje buhenemocʉ̃ ĩgʉ mamʉre wʉja ariyoro. Eropigʉ ĩgʉ carĩa wa ʉhre caya wecague doadigʉ majimadija wapʉ. Ĩgʉ eropa yuhridijara pʉhrʉ erã ĩgʉre sĩriadigʉguere aĩwahgũ doboñorã. 10Erã eropa iicʉ̃ ĩagʉ Pablo dijari, mamʉre papeopʉ. Ĩgʉ eropa iira pʉhrʉ Jesu yarãre werepʉ ĩgʉ:

—Sĩporã ñebiricãque. Sĩribeami ihĩ. Ojocarimi, arĩpʉ Pablopʉ.

11-12Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ mamʉpʉ sĩridigʉpʉ masa wapʉ. Ĩgʉ masacʉ̃ ĩha erã mucubiritaria wañorã. Eropa mucubirirã ʉmaro maja taribugue mʉria, panre duhpeoñorã bocatĩrimorã. Erã eropa iira pʉhrʉ yoari boje Pablo erãre buhepʉ daja. Boyoboro coregã erãre buheduhupʉ. Buhetuhajacã waha wapʉ Pablo.

Pablo Troague árĩdigʉ waha, Miletogue ejapʉ

13Pablo core dohodiru mera Asogue gʉapʉ ejamʉhtabʉ. Pablopʉ mague wadiami. Pablo ĩgʉ arĩdiro dopa ta Asogue ĩgʉre gʉa bocatĩribʉ. 14Ĩgʉre gʉa bocatĩricʉ̃, gʉa mera ñajami dohodirugue. Iriru mera waha, Mitilenegue gʉa ejabʉ. 15Eroguere eja taria gajinʉ Quíore tariabʉ gʉa. Gajinʉ Samogue ejabʉ gʉa. Gʉa carĩra pʉhrʉ gajinʉpʉre Miletogue ejabʉ pare gʉa. 16Pablo Pentecostenʉ gohra Jerusalénguere ejadiami. Eropigʉ Asia yebague yoari boje árĩdiabirimi. Eropigʉ Efesore diaye taria, Miletogue ejatuhajabʉ gʉa.

Pablo Efeso majarã Jesu yarã oparãre werepʉ

17Eropigʉ Pablo Miletogue árĩgʉ, Goãmʉ yarã Efeso majarã Jesu yarã oparãre sihubeomi ĩgʉ. 18Eropa ĩgʉ sihubeora pʉhrʉ erã Pablo pohrogue erama. Erã eracʉ̃ ĩagʉ erãre Pablo weremi.

—Asiague ne eragʉ mʉa mera yʉ iirare masia mʉa. 19Mʉa mera árĩgʉ ne gajiropa arĩro mariro Jesu mari Opʉ yare iimʉribʉ yʉhʉ. Eropigʉ mʉare mojomoro ĩabʉ. “Mʉare tarinʉgaa,” arĩbirimʉribʉ yʉhʉ. Judio masa erã yʉre ñero iiquerecʉ̃ ta Goãmʉ yare iimʉribʉ yʉhʉ. 20Eropigʉ mʉa õaro waburi dihtare mʉare buhepehocãbʉ yʉhʉ. Masa erã ĩaro mʉa wirigue sãre buhebʉ yʉhʉ. 21Eropigʉ judio masare, judio masa árĩbirã sãre yujuropa ta buhebʉ yʉhʉ. “Mʉa ñerire bʉjawereque. Goãmʉ yare gohrotoque. Eropirã Jesu mari Opʉre umupeoque,” arĩ weremʉribʉ yʉhʉ. 22Eropigʉ Espíritu Santo ĩgʉ dorediro dopa ta dohpaguere Jerusaléngue wagʉ iiaa. Yʉ erogue wagʉ yʉ gajiropa waborore masibeaa yʉhʉ. 23Õpa arãmi Espíritu Santo yʉre: “Jerusaléngue mʉhʉ ñero tarigʉca. Eropirã mʉre peresu iirãcoma,” arãmi Espíritu Santo yʉre. Dohpaguere yʉ ejara macari nʉcʉgue eropa arĩ wereama yʉre. Jerusaléngue wagʉ Espíritu Santo ĩgʉ werera dihtare masia. 24Eropigʉ õari buherire, Goãmʉ ĩgʉ mahiri buherire werebu ãhraa yʉhʉ. Jesu mari Opʉ ĩgʉ ya árĩburire iipehodiaa yʉhʉ. Ire iigʉ árĩgʉ, yʉ sĩriborore güibeaa yʉhʉ.

25“Eropigʉ mʉa mera árĩgʉ Goãmʉ ĩgʉ opʉ árĩrare weremʉribʉ yʉhʉ mʉare. Mʉa yʉ eropa arĩ buhenirãre ne dipaturi mʉare ĩasome yʉhʉ. Ire masia yʉhʉ. 26-27Eropa masigʉ dohpagãre ire werea mʉare. Árĩpehreri Goãmʉ yare werebʉ yʉhʉ mʉare. Eropirã árĩpehrerã mʉa mera majarã Goãmʉ yare gamebirã erã árĩcʉ̃ yaha dipuwaja árĩbeaa. 28-29Mʉa basi õaro iique. Eropirã mʉa Jesu yarãre Espíritu Santo mʉare ĩgʉ ĩhadibudorerare ĩhadibuque. Ovejare ĩhadiburã ovejare erã ĩhadiburo dopa ta Goãmʉ yarã sãre ĩhadibuque mʉa. Goãmʉ magʉ ĩgʉ sĩrigʉ ĩgʉ di cóãro mera Goãmʉ erãre ĩgʉ yarã árĩmorã iidi árĩmi. Yʉhʉ õre wara pʉhrʉ gajirã ñerãpʉ mʉa pohro ahri erã buheri mera mʉare goroweo dʉca waricʉ̃ iirãcoma. Eropirã Jesu yarãre õaro ĩhadibuque. 30Pʉhrʉguere gajirã mʉa mera majarã ta Jesu yarãre gʉya, gaji buherire peedorerãcoma. Erã eropa peedorecʉ̃ erã peerãcoma. 31Eropirã õaro iique mʉa. Ʉmʉri nʉcʉ, ñamiri nʉcʉ mojomoro ĩari mera buhemʉribʉ yʉhʉ mʉare. Ʉhre bojori gohra õaro buhebʉ mʉa árĩpehrerãre. Irire yʉ buhera õaro guñaniguicãque mʉa.

32“Dohpaguere yʉ wara pʉhrʉ Goãmʉ mʉare ĩhadibugʉcumi. Ĩgʉ mahiri buherire mʉa buherã õaro árĩrãca mʉa. Goãmʉ ĩgʉ buheri mera mʉare ĩgʉ yarãre õaro itamumasimi. Eropigʉ ĩgʉ yarã dihtare ĩgʉ iidiadiro dopa ta mʉa tamerare õaro iigʉcumi. 33Mʉa niyeru oparire, mʉa suhri opari sãre “Yʉre oque,” arĩbirimʉribʉ. 34Yʉ basi mohme wajatabʉ yaha árĩburire. Eropigʉ yʉ gamerire, yʉ mera majarã erã gameri sãre yʉ mohme wajatara mera aĩmʉribʉ. Yʉhʉ eropa iirare masia mʉa. 35Mari õpa bʉrigã mohmerã gajino moorãre itamuro gahmea marire. Ire mʉare ii ĩhmumʉribʉ yʉhʉ. Jesu mari Opʉ ĩgʉ arĩrare guñaque mʉa. “Ĩgʉ ocʉ̃ ñeadigʉ tauro odigʉpʉ mucubirimi,” arĩpʉ Jesu ĩgʉ basi, arĩ weremi Pablo Jesu yarãre.

36Eropa arĩtuhaja Pablo erã mera mereja, Goãmʉre serẽma. 37Ĩgʉ eropa serẽtuhajacʉ̃ erã árĩpehrerã Pablore pabua wayuporã mimi ore goeriserema. 38“Mʉare dipaturi ĩasome yʉhʉ,” ĩgʉ arĩcʉ̃ peerã bʉrigã bʉjawerema erã. Eropirã erã ĩgʉre tuunʉrʉsia buhama peramague. Erogue ĩgʉre ĩhanʉrʉsiama gʉa wacʉ̃.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index