Μορφή αναζήτησης

Hechos 3

Curimasibigʉ õagʉ wapʉ

1Ñamicague tres árĩcʉ̃ Goãmʉre serẽrisubu árĩcʉ̃ Pedro, Ñu mera Goãmʉ wihigue warã iiñorã. Iri wihi disiporo yujugʉ ʉmʉ doapʉ. 2Ʉmʉri nʉcʉ iri wihi disiporo õari disiporo waĩcʉri disiporo gajirã ĩgʉre aĩgãri duhudoboñorã. Ĩgʉ ʉmʉpʉ ne masa dehyoagʉgue ta curimasibigʉ árĩpʉ. Eropigʉ ĩgʉ iri disiporo pohro doagʉ niyerure serẽmʉripʉ iri wihire ñajarãre. 3Eropii Pedro, Ñu iri wihigue erã ejanʉgajacʉ̃ curimasibigʉpʉ erãre ĩha, niyerure serẽpʉ. 4Eropirã erã Pedro, Ñu mera ĩgʉre ĩha, Pedropʉ õpa arĩpʉ:

—Gʉare ĩaque mʉhʉ, arĩpʉ Pedro ĩgʉre.

5Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peegʉ erãre ĩha “Niyerure orãcoma yʉre,” arĩ pepiripʉ. 6Ĩgʉ eropa arĩ pepiquerecʉ̃ ta Pedro ĩgʉre õpa arĩ werepʉ:

—Niyerure opabeaa yʉhʉ. Opabiriqueregʉ ta ire iigʉra yʉhʉ mʉre. Jesucristo Nazare majagʉ ĩgʉ turari mera curique mʉhʉ, arĩpʉ Pedro curimasibigʉre.

7Eropa arĩgʉ ta ĩgʉ mojotore diayepʉ maja mojotore ñeha, ĩgʉre tarawahgũ nugupʉ. Irisubu ta curimasibigʉ ĩgʉ guburire, ĩgʉ ñigarire turari ñajayoro. 8Iri eropa ñajara pʉhrʉ ĩgʉ wahgãnʉgajapʉ. Eropigʉ ĩgʉ waha buhrima mʉria “Goãmʉ turagʉ õagʉ ãhrimi,” ĩgʉ arĩ mucubiridiro mera erã mera Goãmʉ wihigue ñajaapʉ pare. 9Ĩgʉ eropa curicʉ̃, “Goãmʉ õagʉ ãhrimi,” arĩ gaguiniguicʉ̃ masa árĩpehrerã ĩgʉre ĩañorã. 10Eropirã masa ĩgʉre ĩha masiñorã. “Ihĩ iri wihi maja disiporo õari disiporo pohro ĩgʉ niyerure serẽ doagʉ ãhrimi,” arĩñorã erã. Eropirã ĩgʉ eropa curicʉ̃ ĩarã ĩhamaria wañorã.

Pedro Goãmʉ wihigue masare buhepʉ

11Eropii curimasibiridigʉ Pedro sãre ĩgʉ duhubirisubu, masa árĩpehrerã ĩhamaria warã Pedro sã pohro omagã, gamenereñorã. Erã Goãmʉ wihigue árĩrã Salomo waĩcʉripʉgue árĩñorã. 12Erã eropa gamenerera pʉhrʉ Pedropʉ werepʉ erãre.

—Mʉa Israe masa, ¿duhpirã ĩre ĩha ʉcari? ¿Duhpirã gʉare mʉa ĩhanʉrʉri? Gʉapʉ gʉa ya turari mera, Goãmʉre gʉa umupeori mera, gʉa ejatuharo ĩre curicʉ̃ iibirabʉ gʉa. Jesu irire iiami. 13Mari ñecʉ sʉmarã mʉra Abrahã, Isaa, Jacobo mʉra Goãmʉre umupeomʉriñorã. Erã umupeodigʉpʉ Goãmʉpʉ ĩgʉ magʉre Jesure turagʉ, õagʉ ĩgʉ árĩcʉ̃ ĩhmumʉrimi. Mʉa Jesure ĩhaturirãre ohabʉ. Eropigʉ Pilato ĩgʉre ĩgʉ peresugue wiudiacʉ̃ mʉapʉ ĩgʉre ĩgʉ wiucʉ̃ gamebirabʉ. Pilatore Jesure ohabʉ mʉa. 14Pilato ĩgʉre wiudiarami. Mʉapʉ Jesure õagʉre, õaro iigʉre gamebirã gajigʉre masa wejẽdigʉpʉre wiudoreabʉ mʉa. 15Eropirã Jesure mari ojocaricʉ̃ iigʉre wejẽabʉ mʉa. Ĩgʉ sĩricʉ̃ Goãmʉ ĩgʉre masuami. Ĩgʉre masudigʉre gʉa ĩabʉ. 16Eropirã gʉa ĩgʉre umupeorã ãhraa. Gʉa eropa umupeocʉ̃ ĩagʉ ĩre mʉa dohpague ĩagʉre mʉa ĩha masigʉre Jesupʉ ĩgʉ turari mera ĩgʉ curicʉ̃ iiami.

17“Yʉ acawererã, mari oparã mera Jesure õaro masibiriquererã ĩgʉre wejẽabʉ mʉa. Irire masia yʉhʉ. 18Iribojegue majarã Goãmʉ yare weremʉhtanirã Goãmʉ erãre ĩgʉ weredorediro dopa ta wereñuma erã sã. “Cristo ñero tarigʉcumi,” arĩ wereyuñuma erã. Erã eropa arĩ werediro dopa ta eropa wabʉ dohpaguere. 19Eropirã dohpaguere mʉa ñero iirare bʉjawererã árĩque. Õaripʉre gohrotoque. Cristore umupeoque. Mʉa eropa iicʉ̃ mʉa ñerire cãdijigʉcumi Goãmʉ. Eropigʉ mʉare mucubiririnʉrire apigʉcumi ĩgʉ. Eropirã õaro sĩñajarãca. 20Eropigʉ Goãmʉ Cristore ĩgʉ beyedigʉre mʉare obeogʉcumi daja. Cristo Jesu ta ãhrimi. 21Ĩgʉ Jesu Goãmʉ pohrogue árĩcumi dohpa. Iribojegue Goãmʉ ĩgʉ yare weremʉhtanirãre wereyudoreñumi ĩgʉ iiburire. Ĩgʉ werediro dopa ta árĩpehrero amugʉ iicumi. Ĩgʉ amutuhaja Cristore obeogʉcumi daja. 22Moise irire weregʉ õpa arĩñumi: “Mari mera majagʉre mari acaweregʉre Goãmʉ yare weremʉhtagʉre Goãmʉ mari Opʉ obeogʉcumi mʉare. Yʉre ĩgʉ obeodiro dopa ta obeogʉcumi ĩgʉ sãre. Eropirã mʉare ĩgʉ werecʉ̃ peepehrecãrãca mʉa. 23Õpa árĩroca. Árĩpehrerã ĩgʉre peebirã, ĩgʉ dorerire iibirã ĩgʉ cóãnirã árĩrãcoma. Goãmʉ yarã mera majarã árĩsome erã,” arĩmʉriñumi Moise iribojeque.

24“Árĩpehrerã Goãmʉ yare weremʉhtanirã nʉcʉ, Samue ĩgʉ pʉhrʉ árĩrã sã i dohpague warire wereyuñuma. 25Mari ñecʉ sʉmarãre iribojegue majarãre “Masare õaro iigʉra,” arĩ weremʉriñumi. Ĩgʉ erãre werediro dopa iimi marire dohpaguere. Eropigʉ Abrahãre ĩgʉ arĩdiro dopa ta mari sãre arĩ weregʉ iiñumi. Õpa arĩ wereñumi Goãmʉ Abrahãre: “Árĩpehreri yeba majarãre õaro iigʉra. Õpa irire iigʉra: Mʉ acaweregʉ pʉhrʉ árĩgʉpʉ masare õaro iibasagʉcumi yʉre,” arĩñumi Goãmʉ Abrahãre. 26Maripʉre Goãmʉ Jesure ĩgʉ magʉre ĩgʉ masudigʉre mari pohrogue obeomʉhtami mari ñero iirare cóãbure. Eropa iigʉ ĩgʉ mʉare õaro iiami, arĩpʉ Pedro erãre.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index