Μορφή αναζήτησης

Lucas 10

Jesu setenta buherãre buhedoregʉ obeopʉ

1Pʉhrʉ Jesu gajirã ĩgʉ buherãre setenta buherãre beye, macarigue ĩgʉ waboro core obeoyupʉ. Yujuyeri macarire perã dihta obeopʉ ĩgʉ. 2Eropa obeogʉ õpa arĩ werepʉ erãre werenigui queorire buhegʉ:

—Ojodʉca baja iri bʉgatuhajacʉ̃ baja árĩcʉ̃ baja mohmeri ãhraa. Mohmeri masapʉ bajamerãgã ãhrima. Eropa ta õari buherire peemorã bajarã árĩcʉ̃ wʉaro ãhraa mari mohmeri. Iri eropárĩquerecʉ̃ ta mari masare buhemorã bajamerãgã ãhraa. Eropirã õari buherire buhemorãre gajirãre ĩgʉ obeomorãre Goãmʉre serẽque mʉa. 3Waque mʉa. Mʉare yʉ obeogʉ oveja iro dopa árĩrãre mʉare yeea guarã iro dopa ta ñerã árĩrã watopegue obeogʉ iiaa. 4Niyeru ajure, paga aju sãre, zapature aĩbiricãque. Mʉa mague curirã gajirãre bocajarã wereniguibiricãque. Diaye ta taria waque. 5Árĩpehreri wirire mʉa ñajari wirire i wihi majarãre, “¿Ãhriri mʉa?” arĩmʉhtaque. 6Iri wihi majarã õaro mera árĩrã gamequeãro mariro erã árĩcʉ̃ õadoreque erãre. Õaro mera erã árĩbiricʉ̃ iri wihi majarãre irire õadorebita. 7Yuju wihi ñajanʉgarã erã õaro árĩcʉ̃ iri wihi ta dujaque. Iri wihi majarã mʉare erã ejorire baha ihrituque. Mohmegʉre ĩgʉ wajatarire aĩro gahmea. Eropirã mʉa erãre buhera waja erã bari orire aĩque mʉa sã. Eropirã yuju wihi ta mʉa ejara wihi ta ñajarã, iri macare gajirã ya wirigue árĩcuribiricãque. 8Macaguere mʉa ejarã ero majarãpʉ mʉare gamerã árĩcʉ̃ erã bari ejori árĩcʉ̃ baque. 9Ero majarã dorecʉrãre õarã iique. Eropirã õpa arĩque ero majarãre: “Goãmʉ mari Opʉ dohpaguere ĩgʉ árĩborore wererã iiaa mʉare,” arĩque erãre. 10Gaji macague mʉa ejacʉ̃ erãpʉ mʉare gamebiribocoma. Erã gamebiricʉ̃ ĩarã iri maca decogue waha, õpa arĩque erãre. 11“Gʉa nicu imicare guburi maja imicare wejẽsiri cóãrã iiaa mʉa gʉare gamebiriri dipuwaja ĩhmurã,” arĩque. “Eropirã ire guña árĩque,” arĩque. “Goãmʉ mari Opʉ dohpaguere ĩgʉ árĩborore mʉare wererã arirabʉ,” arĩque erãre. 12Mʉare diaye yʉhʉ arĩgʉ iiaa. I ʉmʉ pehrecʉ̃guere Sodoma majarã mʉra bʉrigã dipuwajacʉrãcoma. Erã eropa árĩquerecʉ̃ ta tauro mʉare gamebirãpʉ dipuwajacʉrã árĩrãcoma, arĩpʉ Jesu.

Gaji macari majarã Goãmʉre tarinʉgarã árĩñorã

Mt 11.20-24

13Pʉhrʉ Jesu õpa arĩpʉ macari majarãre:

—Corazín majarã, mʉa ñero tarirãca. Betsaida maca majarã mʉa sã ñero tarirãca. Mʉa ya macaguere Goãmʉ ĩgʉ turari mera deyoro moarire iirabʉ yʉhʉ. Mʉa peebirabʉ. Iribojegue Tiro waĩcʉri macare, Sidón waĩcʉri maca sãre ĩgʉ turari mera iri deyoro moarire yʉ ii ĩhmucʉ̃ ĩarã ero majarãpʉ erã ñero iirire bʉjawereboañuma. Eropa iirã õaripʉre gohrotoboañuma. Mata erã bʉjawererã erã bʉjawereri suhrire saña, erã basi pea witũ mera mohsiripeoboañuma erã ñerire bʉjawererire ĩhmumorã. Mʉapʉ eropa iibeaa. 14Eropigʉ mʉare arĩgʉ tiiaa. Goãmʉ ĩgʉ dipuwaja moarinʉ árĩcʉ̃ Tiro majarã mʉra, Sidón majarã mʉra tauro mʉapʉre mʉa ñeri dipuwaja dipuwaja moagʉcumi ĩgʉ. 15Capernaum majarã, mʉa ejatuharo mera Goãmʉ pohrogue wadiaribʉ. Eropirã mʉa Goãmʉ yapʉre iidiabiricʉ̃ mʉare Goãmʉ peamegue cóãgʉcumi, arĩpʉ Jesu.

16Eropa arĩtuha ĩgʉ buherãre werepʉ:

—Mʉare peerã yʉ sãre peema. Mʉare gamebirã yʉ sãre gamebeama. Eropirã yʉre gamebirã, erã yʉre obeodigʉ sãre gamebeama, arĩpʉ Jesu erãre.

Setenta buherã dujarañorã

17Pʉhrʉ setenta buherã mucubiriri mera dujarañorã:

—Opʉ, mʉ waĩ mera mʉ turari mera watẽare masaguere gʉa wiridorecʉ̃ erãpʉ gʉare yʉhriama, arĩñorã erã Jesure.

18Erã eroparĩcʉ̃ Jesu yʉhripʉ erãre:

—Ʉmarogue miariñe dijariro dopa ta watĩ ĩgʉ dijaricʉ̃ ĩabʉ. 19Peeque. Mʉare yʉ turarire ohabʉ yʉhʉ. Eropirã añare, corebare, watĩ marire ĩhaturigʉre árĩpehreri ĩgʉ turari sãre mʉa tarinʉgaburire mʉare ohabʉ yʉhʉ. Eropirã erã mʉare ñero iimasibeama. 20Yʉ eropa oquerecʉ̃ ta watẽa mʉare erã tarinʉgabiricʉ̃ ĩarã iri dihtare mucubiribita. Ipʉre mucubirique. Ʉmarogue Goãmʉ yarã erã waĩre ĩgʉ gojaturipũgue mʉa waĩre ĩgʉ gojatura árĩcʉ̃ masirã, iripʉre mucubirique mʉa, arĩpʉ Jesu erãre.

Jesu mucubiripʉ

Mt 11.25-27; 13.16-17

21Irisubure Espíritu Santo Jesure bʉrigã mucubiricʉ̃ iipʉ. Eropigʉ Jesu õpa arĩpʉ ĩgʉ Pagʉre:

—Ahʉ, mʉhʉ ʉmaro majarã tauro opʉ, i yeba majarã tauro opʉ ãhraa. I mʉ buherire “Masituhaja gʉa,” arĩrãre masicʉ̃ iibeaa. Mʉ yare masipehobirãpʉre masicʉ̃ iiabʉ mʉhʉ. Mʉ eropa iicʉ̃ ĩagʉ “Õataria,” arãa yʉhʉ mʉre. Eropa ta ãhraa, ahʉ. Erã masibirãpʉre erã masicʉ̃ gahmeabʉ mʉhʉ, arĩpʉ Jesu.

Eropa arĩtuha gajirãre õpa arĩpʉ:

22—Yʉ Pagʉ árĩpehrerire yʉ iiburire apimi yʉre. Yʉ Pagʉ dihta yʉre masimi. Yʉ dihta ĩgʉre masia. Yʉ beyenirã sã ĩgʉre masima yʉ masidorenirã árĩrã. Erã nʉcʉ ta yʉ Pagʉre masia gʉa, arĩpʉ Jesu.

23Ĩgʉ eropa arĩra pʉhrʉ erã seyaro erã árĩcʉ̃ Jesu ĩgʉ buherãre õpa arĩpʉ:

—I árĩpehrerire ĩarã mucubirirã ãhraa mʉa. 24Diaye ta ãhraa. Bajarã Goãmʉ ya weremʉhtanirã, yebari majarã oparã sã dohpague mʉa ĩarire ĩadiariñorã erã sã. Eropirã mʉa peeri sãre peediariñorã. Erã eropa masidiaquerecʉ̃ ta Goãmʉ erãre masidorebiripʉ irisubuguere, arĩpʉ Jesu.

Õagʉ Samaria majagʉ queorire werepʉ Jesu

25Irisubu ta judio masare buhegʉ Jesu pohro eraa, Jesure ĩgʉ ñero wereniguicʉ̃ iidiaripʉ:

—Buhegʉ, ¿yʉ árĩpehrerinʉri Goãmʉ mera árĩdiagʉ dohpa iigʉcuri yʉhʉ? arĩ serẽpipʉ ĩgʉ Jesure.

26Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ Jesu yʉhripʉ ĩgʉre:

—¿Dohpa arĩ irire wereri Goãmʉ yare erã gojarapũgue? ¿Goãmʉ ĩgʉ arĩ gojarapũguere ĩgʉ mera õaro árĩdiarire dohpa arĩri mʉ pepicʉ̃? arĩpʉ Jesu ĩgʉre.

27Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ ĩgʉ yʉhripʉ:

—Õpa arĩñumi Goãmʉ: “Turaro mʉ sĩporã mera, mʉ turari mera, mʉ õaro guñari mera Goãmʉre mahique. Eropigʉ mʉ basi mahiro dopa ta mʉ pohro árĩrã sãre mahique,” arĩ apiñumi Goãmʉ marire, arĩpʉ ĩgʉ Jesure.

28Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ Jesu yʉhripʉ:

—Diaye ta arãbʉ mʉhʉ. Irire iique. Eropigʉ árĩpehrerinʉri Goãmʉ mera árĩgʉca mʉhʉ, arĩpʉ ĩgʉre.

29Ĩgʉ masare buhegʉpʉ “Ihĩ Goãmʉ ya dorerire iipehogʉ ãhrimi,” masa ĩgʉre erã arĩ pepicʉ̃ gamepʉ. Eropa gamegʉ ĩgʉ Jesure õpa arĩ serẽpinemopʉ:

—¿Noa ãhriri Goãmʉ yʉre mahidoregʉ? arĩpʉ ĩgʉ.

30Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ Jesupʉ õpa arĩ yʉhripʉ Samaria majagʉ ĩgʉ iirare weregʉ:

—Yujunʉ Jerusaléngue árĩdigʉ Jericógue wagʉ maha ĩgʉ curicʉ̃ yajari masa ĩgʉre ñeañorã. Eropa ñearã ĩgʉ suhrirore tuwea aĩ, ĩgʉre turaro pañorã. Eropa parã sĩrimerejacʉ̃ gohra duhuñorã ĩgʉre. 31Irisubu ta pahi iri mague aripʉ. Eropa arigʉ erã padigʉre ĩaqueregʉ ta maha gajipʉ masepʉ ĩgʉre ĩhatarigã wapʉ. 32Eropi Goãmʉ wihi mohmegʉ sã mojomorocʉgʉ pohro eja ĩgʉre ĩha gajipʉ masepʉ tarigã wapʉ. 33Erã eropiiquerecʉ̃ Samaria majagʉpʉ ero waha yoañarirogue ĩha ĩgʉre mojomoro ĩapʉ. 34Eropigʉ ĩgʉ mojomorocʉgʉ pohro eja, igui deco vino ʉyʉ mera morera deco mera ĩgʉ camire pisũpʉ. Pisũtuhaja suhri gasiro mera diricãhmotapʉ ĩgʉ camire. Tuhaja, ĩgʉre ĩgʉ yagʉ burro weca duhpeo, carĩri wihigue aĩ ejapʉ ĩgʉre. Ero árĩgʉ ĩgʉ Samaria majagʉ õaro ĩhadibupʉ ĩgʉre. 35Gajinʉ ĩgʉ carĩri wihi opʉre pese niyerusere oho, õpa arĩpʉ: “Ĩre ĩhadibuque. Iseri sihajabiricʉ̃ dipaturi dujarigʉ wajayepehogʉra,” arĩpʉ Samaria majagʉ wihi opʉre, arĩpʉ Jesu.

36Eropa arĩtuha judio masare buhegʉre serẽpipʉ Jesu:

—¿Oã ʉrerã ʉma mojomorocʉgʉ pohro tarianirã nihinopʉ árĩyuri mojomorocʉgʉre mahigʉ? arĩpʉ Jesu.

37Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ buhegʉpʉ Jesure yʉhripʉ:

—Mojomorocʉgʉre itamudigʉ árĩñumi ĩgʉre mahigʉ, arĩpʉ ĩgʉ Jesure.

—Mʉ sã masare eropa ta iigʉ waque, arĩpʉ Jesu buhegʉre.

Marta, María sã pohro Jesu curipʉ

38Eropi Jesu ĩgʉ buherã mera wacʉ̃, gaji macague erã curicʉ̃, Marta waĩcʉgo erãre igo ya wihi ñajaridorepo. 39Ĩgʉ ñajara pʉhrʉ igo pagʉ mago María waĩcʉgo ĩgʉ guburi pohro doa ĩgʉ buherire peepo. 40Igo eropa iicʉ̃ ĩago Marta igo mohmeri baja árĩcʉ̃ ĩago guapo. Eropigo igo Jesure werepo:

—Opʉ, ¿yʉhʉ yujugo ta mohmecʉ̃ yʉre yʉ pagʉ mago igo itamubiricʉ̃ õhari mʉ ĩacʉ̃? Igore yʉre itamudoreque, arĩpo Marta Jesure.

41Igo eroparĩcʉ̃ Jesu yʉhripʉ:

—Marta, baja mʉre mohmeri árĩcʉ̃ wʉaro pepia mʉhʉ. 42Goãmʉ ĩgʉ yare peedoremi. María õarire iibo irire beyemo. Eropigʉ yʉre igo peecʉ̃, “Mohmetamugo waque,” arĩbeaa igore, arĩpʉ Jesu Martare.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index