Μορφή αναζήτησης

Marcos 3

Mojoto bʉhadigʉ õaro wañumi

Mt 12.9-14; Lc 6.6-11

1Gaji Sabado árĩcʉ̃ Jesu judio masa erã buheri wihigue eja ñajapʉ daja. Eropigʉ mojoto bʉhadigʉ sã ero árĩpʉ. Eropirã iri wihi árĩrã Jesure ĩhanʉrʉñorã ĩgʉre weresãmorã. 2Sabado árĩcʉ̃ Jesu mojoto bʉhadigʉre ĩgʉ õagʉ iicʉ̃ ĩarã, “Mari soorinʉre Jesu mohmegʉ iimi,” arĩ weresãdiañorã Jesure. 3Eropigʉ õpa arĩpʉ Jesu mojoto bʉhadigʉre:

—Wahgãnʉgajaque. Arique õgue, arĩpʉ.

Õpa arĩtuha iri wihi árĩrãre werepʉ:

4—¿Sabado árĩcʉ̃ õarire iicʉ̃ õabeari? ¿Ñerire iicʉ̃pʉre õhari mʉa pepicʉ̃? Sabado árĩcʉ̃ masʉre masucʉ̃ õapũrica. Masʉre wejẽcʉ̃pʉre õabeaa, arĩ werepʉ Jesu erãre.

Ĩgʉ eropa arĩquerecʉ̃ ta yʉhribiriñorã. 5Erã eropa yʉhribiricʉ̃ ĩagʉ Jesu erãre ĩhamehtu erã mera guapʉ. Erã ĩgʉre peediabiricʉ̃ ĩagʉ Jesu erã mera bʉjawerepʉ. Eropigʉ mojoto bʉhadigʉre arĩpʉ:

—Mʉ mojotore sĩsirãbeoque, arĩpʉ ĩgʉre.

Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peegʉ ĩgʉ mojotore sĩsirãbeopʉ ĩgʉ. Ĩgʉ eropiicʉ̃ ta õari mojoto wayoro. 6Ĩgʉ ya mojoto õari mojoto wacʉ̃ ĩarã fariseo masa wiria wañorã. Wiria Herode curu majarã mera gamenere, “¿Dohpa ii ihĩ Jesure wejẽrãcuri?” arĩ weretamuñorã erã erã basi.

Masa bajarã ditaru tʉrogue árĩñuma

7-8Eropi Jesu ĩgʉ buherã mera ditaru tʉrogue wapʉ. Erã erogue wacʉ̃ ĩarã Galilea majarã masa bajarã erã pʉhrʉ nʉrʉsiañorã. Eropirã Judea yeba majarã, Jerusalén majarã, Idumea yeba majarã, Jordán waĩcʉriya gajipʉ masegue majarã, Tiro majarã, Sidón majarã ĩgʉre ĩarã wañorã ĩgʉ iirare peenijarã. 9Eropirã bajarã árĩñorã Jesu pohrore. Tuucãhmota nʉgajacãñorã. Eropigʉ Jesu ĩgʉ buherãre gasirure amuyudorepʉ ĩgʉ doaborore. 10Bajarã dorecʉrãre ĩgʉ õarã wacʉ̃ iicʉ̃ ĩarã gajirã dorecʉrã sã ĩgʉre pẽhrediañorã. 11Eropirã watẽa ñajasũnirã Jesure ĩarã ĩgʉ pohro mereja arĩñorã:

—Mʉhʉ Goãmʉ magʉ ãhraa, arĩ gaguiniguiñorã erã ĩgʉre.

12Eropigʉ erãre Goãmʉ magʉ ĩgʉ árĩrire turaro mera gajirãre weredorebiripʉ Jesu.

Jesu ĩgʉ buherãre doce gohra beyeñumi

Mt 10.1-4; Lc 6.12-16

13Eropigʉ Jesu ʉtãgʉgue mʉria ĩgʉ gamerãre sihupʉ. Ĩgʉ eropa sihubeocʉ̃ peerã ĩgʉ pohrogue ejañorã. 14Eropigʉ doce ʉmare ĩgʉ mera majarãre, ĩgʉ obeomorãre beyepʉ. Gaji macarigue ĩgʉ yare buherã wamorãre beyedobopʉ Jesu. 15Eropigʉ watẽare erã cóãburire apipʉ erãre. 16-19Oã árĩñorã doce gohra ʉma ĩgʉ beyenirã. Simo, Santiago Zebedeo magʉ, ĩgʉ pagʉ magʉ Ñu, Andre, Felipe, Bartolomé, Mateo, Toma, Santiago Alfeo magʉ, Tadeo, Simo celote ya curu majagʉ, Juda Iscariote, oã nʉcʉre Jesu beyedobopʉ. Jesu Simore Pedro waĩyepʉ. Santiagore, Ñu mera Boanerges waĩyepʉ. Boanerges mari ya mera “bupu masa” waĩcʉma. Juda Iscariote Jesure ĩhaturirãre ĩhmubu árĩpʉ. Erãre beyedobotuha Jesu dijaha wihigue ñaja wapʉ.

—Jesu watĩ turari opami, arĩ weresãñuma masa

Mt 12.22-32; Lc 11.14-23; 12.10

20Eropi ero dipaturi masa bajarã gamenereñorã daja erã pohro. Eropirã ĩgʉ ĩgʉ buherã sã ne bamasibiriñorã. 21Eropirã Jesu acawererã ĩgʉ iirare peebeoñorã. “Jesu goroweregʉ wagʉ iimi,” masa arĩcʉ̃ peeñorã. Eropirã ĩgʉ pohrogue eja ĩgʉre aĩgãridiariñorã.

22Gajirãpʉ õpa arĩñorã:

—Beelzebú ĩgʉre eropa iicʉ̃ iicumi. Ĩgʉ watẽare cóãgʉ Beelzebú watẽa opʉ turari mera erãre cohãmi, arĩñorã Jerusaléngue arinirã judio masare buherãpʉ.

23Erã eroparĩcʉ̃ peegʉ Jesupʉ erãre sihubeo werenigui queoriñe mera werepʉ erãre.

—Watĩ ya turari mera watẽare cóãgʉ iibeaa. Watẽa erã basi cóãmasibeama. 24Eropirã yuju yeba majarã erã basi gamequeãrã iri yeba majarã pehrea wacoma. 25Eropirã yuju wihi majarã erã basi erã gamequeãrã iri wihi majarã pehrea wacoma. 26Eropigʉ ĩgʉ Satana watẽa opʉpʉ watẽare yʉre cóãdoregʉ, ĩgʉ basi ta gamequeãgʉ iibocumi. Eropigʉ ĩgʉ pehrea wabocumi.

27Õpa ta ãhraa watĩ turagʉre tarinʉgari werediacʉ̃: Wihi opʉre turagʉre diribigʉ, yajari masʉ ĩgʉ ya wihire ñajaja yajamasibeami. Ĩgʉre ĩgʉ dirira pʉhrʉ tamerare ñajaja yajamasimi ĩgʉre, arĩ werepʉ Jesu. Eropa arĩ werepʉ watĩre ĩgʉ tarinʉgarare weregʉ. Watĩ turagʉ árĩquerecʉ̃ ta Jesu ĩgʉre tarinʉgami watẽare cohã wiugʉ.

28Eropigʉ arĩnemopʉ Jesu:

—Diaye arĩgʉ iiaa mʉare. Árĩpehreri masa erã ñeri iicʉ̃ sãre, erã wereniguicʉ̃ sãre Goãmʉ cãdijimasimi. 29Eropa cãdijiqueregʉ ta Espíritu Santore erã ñero wereniguicʉ̃ iri tamerare ne cãdijisome. Erã eropa arĩra waja eropa dipuwajacʉniguicãrã árĩrãcoma, arĩpʉ Jesu erãre.

30Jesu Espíritu Santo turari mera mohmequerecʉ̃ erãpʉ “Watĩ turari mera mohmemi,” arĩñorã. Erã eropa arĩra waja Jesu eropa arĩ werepʉ erãre.

Jesu acawererã ĩgʉre sihurã erañuma

Mt 12.46-50; Lc 8.19-21

31Eropirã Jesu pagʉ porã ĩgʉ pago mera erañorã. Eropa erarã disiporogue niguirã gajirãre sihudoreñorã ĩgʉre. 32Eropirã masa ĩgʉ pohrogue doarã wereñorã ĩgʉre.

—Mʉ pago mʉ pagʉ porã mera disiporogue sihuma mʉre erã, arĩñorã.

33Erã eroparĩcʉ̃ peegʉ õpa arĩpʉ Jesu erãre buhebu:

—¿Noa ãhriri yʉ pago yʉ pagʉ porã sã mʉa ĩacʉ̃? arĩpʉ.

34Eropa arĩgʉ ĩgʉ pohro doarãre ĩagʉ õpa arĩpʉ:

—Oã ãhrima yʉ pago, yʉ pagʉ porã dopa árĩrã. 35Goãmʉ gamerire iima oã. Eropa ta iirã yʉ pagʉ magʉ, yʉ pagʉ mago, yʉ pago iro dopa ãhrima, arĩ buhepʉ Jesu erãre.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index