Μορφή αναζήτησης

Romanos 5

“Dipuwaja moorã ãhrima,” Goãmʉ ĩgʉ arĩ ĩacʉ̃ õpa waroca marire, arĩ gojañumi Pablo

1Jesucristore mari umupeoturacʉ̃ ĩagʉ “Dipuwaja moorã, õarã ãhrima,” arĩ ĩhami Goãmʉ marire. Ĩgʉ eropa arĩ ĩacʉ̃ Goãmʉ mera mari õaro árĩcʉ̃ iimi marire mari Opʉ Jesucristo. 2Eropirã mari ĩgʉre umupeocʉ̃ ĩagʉ Goãmʉ marire mahigʉ, marire aĩmi ĩgʉ mera mari õaro árĩboro dopa. Goãmʉ tamera õatariagʉ ãhrimi. Eropigʉ ĩgʉ iro dopa ta õarã árĩcʉ̃ iigʉcumi ĩgʉ marire. Ĩgʉ eropiiburire õaro masia mari. Eropirã mucubiria. 3Eropirã ñero tariquererã mucubiria mari. Ñero tarirã irire yujuro bojemasia mari. Eropa yujuro bojerã ñero tariquererã õaro Goãmʉre guñaturarã wahaa mari. Eropirã Goãmʉ yare duhubeaa mari. 4Mari eropa árĩcʉ̃ ĩagʉ, “Õaro iiabʉ mʉa,” arĩgʉcumi Goãmʉ marire. Ĩgʉ marire eroparĩcʉ̃, marire ĩgʉ tauborore õaro masia mari. Eropirã ñero tarirã sã mucubirimasia mari. 5Eropigʉ Goãmʉ marire Espíritu Santore obeomi mari mera árĩdoregʉ. Eropigʉ Espíritu Santopʉ mari mera árĩgʉ Goãmʉ marire eropa mahiniguicãrire masicʉ̃ iimi. Eropirã “Goãmʉ õaro taugʉcumi marire,” arĩ “Ĩgʉ mera árĩniguicãrãca,” arĩ masia mari.

6Eropigʉ ero core mari ñeri iirare mari basi mari cóãmasibiricʉ̃ ĩagʉ, ĩgʉ queodiro sihajacʉ̃ mari ñerã árĩra dipuwaja Cristo sĩripʉ. 7Mari masa gajigʉ ya árĩburire sĩribasadiabeaa. Õagʉ árĩgʉre yujugʉ sĩribasabocumi gajisubu arĩgʉ. 8Maripʉ ñerã mari árĩquerecʉ̃ Jesucristo sĩribasadi árĩmi mari ya árĩburire. Ĩgʉ eropiicʉ̃ Goãmʉ turaro marire ĩgʉ mahirare masia mari. 9Mari ya árĩburire ĩgʉ sĩricʉ̃, ĩgʉ di cóãcʉ̃, Goãmʉpʉ marire “Dipuwaja moorã ãhrima,” arĩ ĩhami. Ĩgʉ eropa arĩ ĩara pʉhrʉ dohpaguepʉre marire peamegue wabonirãre taumi Jesucristo. Eropigʉ ĩgʉ yarã marire ĩgʉ iira pʉhrʉ marire dipuwaja moasome Goãmʉ. 10Eropirã Goãmʉre gamebirã mari árĩquerecʉ̃ ta ĩgʉ magʉ sĩrigʉ mari ñeri iira dipuwaja wajayebasadigʉ árĩmi. Eropa wajayebasagʉ ĩgʉ Pagʉre Goãmʉre guabiricʉ̃ iimi ĩgʉ mari mera. Eropirã ĩgʉ yarã wahaa mari. Dohpague tamerare tauro õaro iigʉcumi marire. Ĩgʉ yarã mari árĩcʉ̃, Jesu ĩgʉ masa mʉriara mera marire peamegue wabonirãre õaro taugʉcumi ĩgʉ. 11Pʉhrʉgue mari tariborore mucubiria mari. Goãmʉpʉre guña mucubiria. Mari Opʉ Jesucristo mari ñeri dipuwaja ĩgʉ sĩrira pʉhrʉ Goãmʉ yarã ãhraa mari. Eropirã mucubiria.

Adánre Cristo sãre wereñumi Pablo Roma majarãre

12Jesucristo taunirã árĩrã õpa masia mari: Adán ĩgʉ ñerire iinʉgarasubugue i yebare ñeri árĩnʉgayoro. Ñeri árĩnʉgacʉ̃ masa sĩrinʉgañuma. Mari árĩpehrerã ñerire iiaa. Eropirã árĩpehrerã mari ñerã árĩri waja sĩrirãca. 13Goãmʉ ĩgʉ dorerire Moisere apiboro core diaye ta i yeba majarã ñerire iimʉriñuma. Eropa ñerire iiquerecʉ̃ iri doreri maricʉ̃ ĩgʉ doreri tarinʉgari waja dipuwaja moamasibiriñumi dohpa. 14Ĩgʉ eropa dipuwaja moamasibiriquerecʉ̃ ta Adánpʉ ĩgʉ pʉhrʉ árĩrã iri doreri mariquerecʉ̃ ta sĩrimʉriñuma. Moise ĩgʉ árĩboro core iri doreri mariquerecʉ̃ ta masa sĩrimʉriñuma. Gajirã ñerire iirã Adán ĩgʉ ñero iimʉridiro dopa gohra iibirimʉriñuma. Eropiibiriquererã erã sã sĩrimʉriñuma. Eropigʉ Adán ñerire iinʉgadigʉ árĩñumi i yebare. Yoara pʉhrʉgue i yeba arigʉ Jesucristopʉ õarire iinʉgadigʉ árĩmi.

15Adán ĩgʉ iira Jesucristo iira dopa árĩbeaa. Adán yujugʉ ta ĩgʉ ñeri iira dipuwaja bajarã masa sĩrinʉgañuma. Goãmʉpʉ marire mahigʉ Jesucristore obeodigʉ árĩmi. Eropigʉ Jesucristopʉ ĩgʉ yujugʉ ta mari ya árĩburire sĩribasagʉ mari bajarã ĩgʉ yarã Goãmʉ mera ʉmʉri nʉcʉ árĩniguiborore iidi árĩmi. 16Eropigʉ Goãmʉ masare ĩgʉ mojomoro ĩadiro Adán ĩgʉ Goãmʉre tarinʉgadiro dopa árĩbeaa. Adánpʉ ĩgʉ yujugʉ ta ñerire ĩgʉ iira dipuwaja árĩpehrerã masa dipuwaja opama. Erã eropa dipuwaja opaquerecʉ̃, masa wʉaro erã ñerire iiquerecʉ̃ dohpaguere masare mojomoro ĩagʉ Goãmʉ erã ñerire cohãmi. Eropa cóãgʉ “Dipuwaja moorã, õarã ãhrima,” arĩ ĩhami ĩgʉ Jesucristo sĩrira mera. 17Adán yujugʉ ta ĩgʉ dipuwaja mera ta árĩpehrerã masa sĩrimorã dihta wañuma. Goãmʉ ĩgʉ iirañepʉ õataria. Dohpaguere masare mojomoro ĩagʉ Jesucristo ĩgʉ yujugʉ sĩrira mera iri ñeri dipuwaja cóãgʉ marire “Õarã ãhrima,” arĩ ĩhami. Eropirã árĩpehrerã ĩgʉ eropa arĩ ĩanirã ĩgʉ mera õaro árĩniguicãrãcoma.

18Yujugʉ Adán ĩgʉ ñerire iinʉgacʉ̃ árĩpehrerã ñerire iinʉgañuma. Erã eropiicʉ̃ ĩagʉ Goãmʉ erãre “Dipuwajacʉrã ãhrima,” arĩ ĩañumi. Gajigʉ Jesupʉ ĩgʉ õarire ĩgʉ iicʉ̃ masa erã ñeri iira dipuwaja sĩribasacʉ̃, árĩpehrerã mari ñeri dipuwaja cóãdigʉ árĩmi Goãmʉ. Mari ñerire ĩgʉ cóãnirã árĩcʉ̃ “Õarã ãhrima,” arĩ ĩagʉcumi Goãmʉ marire. Eropirã árĩpehrerinʉri ĩgʉ mera árĩniguicãrãca mari. 19Yujugʉ Adán Goãmʉre tarinʉga nʉgañumi. Ĩgʉ eropiicʉ̃ bajarã masa ñerire iiricʉrã wañuma. Jesucristopʉ Goãmʉ ĩgʉ dorediro dopa iipʉ. Ĩgʉ eropiicʉ̃ bajarã masa ĩgʉ ñerire cóãnirã warãcoma. Erã eropa wacʉ̃ “Õarã ãhrima,” arĩ ĩagʉcumi Goãmʉ erãre. 20Goãmʉ ĩgʉ dorerire Moisere apiñumi árĩpehrerã masa erã ñero iirare erã masiburire. Mari masa bʉrigã ñerire mari iiquerecʉ̃ Goãmʉpʉ marire bʉrigã mahimi. Eropa mahigʉ Jesucristo sĩrira mera mari ñerire cóãdigʉ árĩmi. 21Ero core mari árĩpehrerã mari ñeri iira dipuwaja sĩrimorã árĩmʉriribʉ. Goãmʉ marire turaro mahigʉ mari Opʉ Jesucristore ĩgʉ obeocʉ̃ ĩgʉ marire ñeri dipuwaja marirã wacʉ̃ iimi dohpaguere. Eropirã erã “Dipuwaja moorã ãhrima,” Goãmʉ ĩgʉ marire arĩ ĩacʉ̃ mari árĩpehrerinʉri ĩgʉ mera eropa árĩniguicãrãca.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index