Μορφή αναζήτησης

Romanos 6

Cristo yarã ñerire iiniguibeama, arĩ gojañumi Pablo

1¿Goãmʉ eropa marire mahicʉ̃ ĩarã dohpa iirãcuri mari mʉa pepicʉ̃? ¿Goãmʉre marire mahicʉ̃ iinemodiarã ñerire iinemorãcuri mari? 2Árĩbeaa. Ñerire iibiricãrã mari. Jesucristo marire sĩribasadi árĩmi mari ñerire cóãgʉ. Eropirã Cristo yarã árĩrã marire ñerire iibiricãro gahmea. 3Eropa ta Jesucristo yarã mari árĩrire masa erã ĩha masiborore deco mera waĩyesũbʉ. Jesu mari ñeri iira dipuwaja sĩridigʉ árĩmi. Eropirã ĩgʉ yarã árĩrã, waĩyesũnirã árĩrã mari ñeri iirare duhucãbʉ. 4Mari waĩyeri õpa ĩhmua: Jesucristo sĩrira mera mari ñerã árĩdiro pehrea. Eropa wacʉ̃ mari Pagʉ ĩgʉ turari mera Jesucristo sĩridire masudiro dopa iri turari mera marire õaripʉre gohrotomi. Eropirã õarire iirã wahaa.

5Eropirã Cristo yarã árĩrã Cristo sĩrira mera mari ñerã árĩdiro pehrea. Eropirã mari ñeri iirare duhua mari. Eropirã Cristo yarã árĩrã ĩgʉ masa mʉriara mera õaripʉre gohrotorã ãhraa mari. Iri diaye ta ãhraa. 6Jesucristo crusague sĩrigʉ mari ñerã árĩrare pehrecʉ̃ iidi árĩmi. Mari ñeri ʉaribejarire duhumasicʉ̃ iidi árĩmi dipaturi mari ñerire iibiriboro dopa. 7Mari ñeri ʉaribejarare cóãnirã árĩrã ñerire iiniguirã árĩsome pare mari. Irire mari masia. 8Eropirã mari gohrotonirã árĩrã mari Jesucristo mera õarire iinʉgarã árĩrãca. “Iri diaye ta ãhraa,” arĩ pepia mari. 9Ire mari masia: Cristo ĩgʉ sĩri, masa mʉriara pʉhrʉ dipaturi sĩrisome. Ĩgʉ sĩribodirore tarituhadigʉ árĩmi. 10Eropigʉ Cristo yujusubu sĩrigʉ, masa ñerire cóãgʉ sĩrimi. Ĩgʉ masa mʉriadigʉ dohpaguere Goãmʉ gamerire iigʉ ãhrimi. 11“Ĩgʉ iidiro dopa ta yʉ sã ãhraa,” arĩ pepique mʉa: “Jesucristo mari ñerire cóãdiro dopa ta mari sã mari ñerire cohãa. Ñerire iibirã Jesu yarã árĩrã Goãmʉ gamerire iimorã árĩrã tiiaa mari,” arĩ pepique mʉa sã.

12Eropirã ñeri iiniguirã árĩbiricãque. Eropirã ñerire ʉaribejabiricãque. 13Ñerire iirã árĩbiricãque. Mʉa peamegue wabonirãre Jesucristo ĩgʉ taunirã ãhraa. Ĩgʉ eropa iinirã árĩrã õpa arĩque Goãmʉre: “Mʉhʉ, yʉ Opʉ ãhraa. Eropigʉ yʉhʉ mʉ gamero dopa iigʉ, mʉ dorerire iiniguicãgʉca ʉmʉri nʉcʉ pare,” arĩque Goãmʉre. Eropirã õarire iirã Goãmʉ ĩgʉ gameri dihtare iirã árĩque mʉa. 14Dohpaguere Goãmʉ mera õaro árĩborore Moise doreri mʉare dorebeaa. Jesucristo mʉa ya árĩburire sĩribasara mera Goãmʉ mera õarã ãhraa. Eropiro mʉa ñeripʉ mʉare dorebeaa pare. Eropirã ñerire iiniguisome pare mʉa.

Mʉa ñerire iiniguicʉ̃ iri ñeri mʉa opʉ iro dopa ãhraa, arĩ gojañumi Pablo

15¿Yʉ eroparĩcʉ̃ dohpa arĩ pepiri mʉa? ¿Jesucristo yarã árĩrã, Moise dorerire umupeobirimorã árĩrã, ñerire iiniguibocuri mari? Ñerire iiniguibiricãrã. 16Mʉare doregʉ mʉa opʉ ãhrimi. Eropirã ĩgʉ pohro majarã ãhraa mʉa. Eropa ta ñerire iiniguirã mʉa árĩcʉ̃ iri ñeri mʉa opʉ iro dopa ãhraa. Eropirã ñerire duhumasiya mara mʉare. Eropirã peamegue wamorã ãhraa mʉa eropa iirã. Goãmʉre õaro yʉhrirã árĩrã tamera ĩgʉ pohro majarã ãhraa. Eropirã ĩgʉ yarã õarire iirã ãhraa mʉa. Irire masia. 17Iribojegue ñerire iiniguirã mʉa árĩcʉ̃, iri ñeri mʉare doremʉriyoro. Dohpaguepʉre õari buherire peerã, Jesure umupeorã, Goãmʉ dorerire õaro iirã wahabʉ mʉa. Eropa árĩrã Goãmʉre “Õhaa,” arĩro gahmea. 18Eropa warã dohpaguere ñerire doresũrã árĩbeaa mʉa. Eropirã Goãmʉ doresũrã árĩrã õarire iiaa. 19Irire mʉare õpa arĩ gojaa mʉa õaro peeboro dopa. Iribojegue ñerire iipehorã, ñerire iiniguicãrã mʉa árĩdiro dopa ta dohpaguepʉre õarire iiniguicãrã árĩque mʉa. Eropirã Goãmʉ gameri dihtare iirãca mʉa.

20Iribojeguere ñeri dihtare iirã árĩrã, õaripʉre iibirimʉriyoro mʉa. 21Irisubure ñerire iira waja õarire bocabiriyoro mʉa. Iri mʉa ñeri iirare guñarã dohpaguere gʉhyasĩrica mʉa. Iri ñerire mʉa iira dipuwaja peamegue wabonirã árĩribʉ. 22Dohpaguepʉre Jesucristo mʉare ñeri doresũnirãre wiucãmi pare. Eropirã Goãmʉ dorerire iirã wahabʉ mʉa. Eropirã Goãmʉ gameri dihtare iirã árĩrãca. Eropirã árĩpehrerinʉri Goãmʉ mera árĩrãca. 23Ñerire mari iira dipuwaja peamegue wabonirã ãhraa mari masa árĩpehrerã. Mari eropa árĩquerecʉ̃ Goãmʉpʉ mari Opʉ Jesucristore mari umupeocʉ̃ ĩagʉ, árĩpehrerinʉri ĩgʉ mera árĩcʉ̃ iigʉcumi. Waja mariro marire eropa iigʉcumi.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index