Μορφή αναζήτησης

Romanos 7

Moise dorerire were gojanemoñumi Pablo

1Yʉ acawererã, Goãmʉ Moisere ĩgʉ dorerare õaro masia mʉa. Masʉre iri doreri ĩgʉ ojocarisubu dorea. Ĩgʉ sĩrira pʉhrʉ ĩgʉre dorebeaa iri. Iri sãre masia mʉa. 2Õpa ãhraa: Nomeore igo marapʉ mera dihta árĩdorea Moise ĩgʉ doreripʉ. Iri eropa dorequerecʉ̃ ta igo marapʉ sĩrira pʉhrʉ igopʉ gajigʉ mera marapʉcʉmasimo. Eropa ta arĩ werea iri doreri. 3Eropigo igo marapʉ árĩquerecʉ̃ ta gajigʉre marapʉcʉgo, ñero iigo iimo igoa. Igo marapʉ ĩgʉ sĩrira pʉhrʉgue ta gajigʉre marapʉcʉgo, Moise dorerire tarinʉgabeamo igo. Eropigo ñero iigo iibeamo igo.

4Eropa ta mʉa sã yʉ acawererã, Jesucristo sĩrira mera Jesu yarã warã, iri doreri iiri mera Goãmʉ yarã wabeaa mʉa. Eropirã sĩrinirã mʉrare iri doreri mera dorebiro dopa ta mʉa sãre iri doreri dorebeaa. Mʉa Cristo ya curu majarã ãhraa. Eropirã dohpaguere ĩgʉ yarã ãhraa mʉa. Ĩgʉpʉ ĩgʉ sĩrira pʉhrʉ masa mʉriadigʉ árĩmi Goãmʉ gamerire mari iiboro dopa. 5Jesucristo yarã árĩbirirasubuguere ñerire mari ʉaribejarire iimʉribʉ. Eropirã Moise dorerire mari masira pʉhrʉ iri dorerire tarinʉgadiaribʉ. Eropa tarinʉgã ñerire iirã, mari peamegue wamorã ta árĩmʉriribʉ. 6Dohpaguere Cristo yarã árĩrã iri doreri docague árĩbeaa pare mari. Goãmʉ ĩgʉ mera õaro mari árĩborore iri dorerire iidorebeami pare. Espíritu Santo mari mera árĩgʉ marire õarire gohrotocʉ̃ iimi. Eropirã Goãmʉ gamerire iirã mari iribojegue maja doreri gojara mera árĩmasibeaa pare.

Mari ñeri iidiarire were gojañumi Pablo

7¿Eropirã Goãmʉ Moisere ĩgʉ dorerare dohpa arĩ pepibocuri mari? ¿Iri doreri ñeri árĩcuri mʉa pepicʉ̃? Árĩbirica. Iri ĩgʉ doreri ta ñerire yʉre masicʉ̃ iibʉ. Eropirã ĩgʉ doreri maricʉ̃ ñerire mari iirare masibiriboya mari. Ĩgʉ doreri õpa arãa: “Gajirã yaguere turaro ʉaribejabiricãque,” arãa Moise doreri. Iri eroparĩbiricʉ̃, gajirã yare ʉaribejariñe iri ñeri árĩcʉ̃ masibiriboya mari. 8Eropigʉ iri dorerire yʉ masira pʉhrʉ gajirã yare bʉrigã ʉaribejamʉribʉ. Iri dorerire masibirinigʉ gajirã yare bʉrigã yʉ ʉaribejara iri ñeri árĩcʉ̃ masibiriboya yʉhʉ. 9Ĩgʉ dorerire yʉ masiboro core eropa pepicãnibʉ dohpa. Dipuwajacʉborore guñabiriribʉ. Eropigʉ ĩgʉ dorerire yʉ masira pʉhrʉ yʉ ʉaribejari ñeri árĩcʉ̃ masibʉ yʉhʉ. Eropigʉ yʉ dipuwajacʉborore masibʉ. 10Iri doreri mera mari Goãmʉ mera õaro árĩbonirã árĩquerecʉ̃ mari iri doreri mera dipuwajacʉrã dederebonirã árĩribʉ. 11Ĩgʉ Goãmʉ Moisere dorerare masira pʉhrʉ tarinʉgadiaribʉ. Ñerire ʉaribejagʉ árĩcʉ̃ iri ñeri yʉre goroweobʉ. Ñerire iirã iri dorerire tarinʉgara waja dipuwajacʉmorã árĩribʉ mari. Eropirã iri doreri tarinʉgari mera peamegue dederebonirã árĩribʉ.

12Eropiro Moise doreri Goãmʉ ya õari ãhraa. Eropiro queoro árĩro iiaa. 13¿Eropa árĩquerero iri õari doreripʉ peamegue marire wacʉ̃ iiri mʉa pepicʉ̃? Wadorebeaa. Mari ñeri iiri dipuwaja marire peamegue ñero wacʉ̃ iiaa. Ĩgʉ dorerire mari masira pʉhrʉ iri dorerire tarinʉgarã, “Ñerire iiaa mari,” arĩ masia. Eropirã mari ñerã árĩrire masirã mari peamegue waboro sãre masia mari. Eropirã ĩgʉ dorerire masirã, mari tarinʉgara iri ñeri árĩcʉ̃ masia mari.

14Moise doreri Goãmʉ ĩgʉ apira iri árĩcʉ̃ masia mari. Irire masiquererã maripʉ ñeri ʉaribeja iirã i õaripʉre iibeaa. Eropirã ñerire iiniguirã ãhraa. 15Mari õarire iidiaquererã iibeaa mari. Eropirã mari ñerire iidiabiriquererã ta iiniguicãa. Eropirã mari iirire pee masibeaa mari. 16Eropirã ñerire iidiabiriquererã ñerire iiaa mari. Iri ñerire iidiabirã Moise ĩgʉ dorerire “Õari doreri ãhraa,” arĩdiarã iiaa. 17Eropirã “Yʉ basi ñerire dipaturi iisome pare,” arĩquererã ta ñerire iiniguia. Mari pepirigue árĩripʉ ñerire marire iicʉ̃ iiaa. 18Õarire turaro iidiaquererã ta, ne bocatĩubirica. Eropirã õpa masia. Ñeripʉ marire goroweomʉraa. Mari pepirigue ñeri dihta ãhraa. Ne õari mara. 19Õari mari iidiaripʉre ne iibeaa. Ñerire mari iidiabiriripʉre iiaa. 20Eropirã “Yʉ basi ñerire dipaturi iisome pare,” arĩquererã ta ñerire iiaa daja. Mari pepirigue árĩripʉ marire ñerire iicʉ̃ iiaa.

21Eropiro õpa wahaa marire. Õarire mari iidiaquerecʉ̃ ta mari ʉaribejari mari pepiri ñeri ãhraa. Eropirã õaripʉre iibeaa mari. 22Goãmʉ dorerire mari turaro yʉhridiarica. 23Eropirã mari ire masia: Goãmʉ dorerire gamequererã mari ñeri pepiri mari ʉaribejari ãhraa marire. Mari ñeri pepiri tarinʉgaa mari õari iidiaripʉre. Eropirã mari ñerire duhumasibeaa.

24Eropa ñerire duhumasibirã ñero dujaa mari. ¿Mari ñeri ʉaribejarire duhuboro dopa, mari ñeri pepiri marire dorebiriboro dopa noa marire taugʉcuri? 25Jesucristore mari guñaturacʉ̃ ĩgʉpʉ mari ñerire iibiriboro dopa taugʉcumi. Ĩgʉ mari Opʉ mari ñeri ʉaribejarire tautuhajadi árĩmi. Ĩgʉ eropiicʉ̃ Goãmʉre “Õhaa,” arãa mari. Eropirã dohpaguere mari Goãmʉ dorerire yʉhridiarã ãhraa. Eropa yʉhri­dia­quererã ta mari pepirigue ñero pepiri ãhraa dohpa. Mari eropa árĩrãre Jesucristo marire taumi.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index