Μορφή αναζήτησης

Tu Gimet 9:26

Ti Saulo Ta Jerusalem

26Nadid, kédemét ni Saulo ta Jerusalem, éy talaga siya a mékiagum du alagad ni Jesus, pero méganteng side diya. Ewan side méniwala a nipasakup dén siya ni Jesus.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index