Μορφή αναζήτησης

Juan 5

Tu Pégpahusay Na To Lakay a Méladu

1Nadid, kétapos na éya, éy inumange ti Jesus ta Jerusalem, a mamiyesta. 2Nadid, te diposito na dinom ta Jerusalem. I édsean na éy adene ta pintuan na banuwan a sésdépan na tupa. I pégngahen na Judeo ta dinuma a éya éy Betesda. Ey to digdig no dinom éy te lima a bile. 3Saya i édseana du te ladu a tolay a meadu. Te buhék, te pile, sakay te lumpu. Mégéuhayén side ta ipaglimet-limet no dinom. 4Dahilan éng mensan éy te anghel kan a dumibi to dinom a tulos na a maglimet-limet to dinom, éy maghusay kan tu meditol a tolay a lumogbut, maski anya i saket na.

5Nadid, te lélake ta éya, a te ladu ta étélo dén a pulu a taon éy ta walu. 6Ey neta siya ni Jesus, éy tukoy na a nale dén siya a te katidug ta éya. Ey kinagi na diya, a “Gustu mo a maghusay ka?” 7Ey “O,” kagi no lélake, “pero éwan ko kaya, da éwan tu méngégkat diyakén a méngilogbut ta dinomae éng maglimet-limet. Da pinuhubaan ko dén, éy keditulanék be san du kaguman ko.” 8Ey “Nay,” kagi ni Jesus, “umégkat ka dén a méglakad ka dén, a kébilén mo dén i abék mua.” 9Ey pékabati no lélake ta éya, éy bigla siya a naghusay. Ey inalap na tu abék na, a néglakad dén.

Nadid, i éya a aldew, éy sabadu (I sabadu, éy pangilin na Judeo.) 10Kanya du te tungkulin a Judeo, péketa de to lélake a naghusay, éy pinaginglan de siya, a “Bakit kakébil mo i abék mua?” kagi de. “Isip ko pangilin nadid. Labag ta batas i mégkébil ta aldew a pangilin.” 11“Tu lélake a nagpahusay diyakén,” kagi na, “éy inutusanék na a méglakadék, a kébilén ko dén i abék kuae; kanya kinébil ko dén.” 12“Ey ti ésiya i nagutusa diko a méglakad ka dén a kébilén mo i abék mua?” kagi de. 13“Ewan ko tukoy,” kagi no lélake. Kanya éwan na tukoy éng ti ésiya i nagpahusay diya, éy hinumektat dén ti Jesus, da meaadu i tolay ta éya.

14Nadid, kétapos na éya, éy neta ni Jesus ta Templo tu lélake a ginamot na. Ey kinagi na diya, a “Entan mo, mahusay ka dén. Nadid éy ibutan mo dén i kasalanan mo, monda éwan ka demtan na mas mahirap pa to saket mo.” 15Nadid tu lélake, éy inumange siya du te tungkulin a Judeo, a kinagi na a ti Jesus i nagpahusaya diya. 16Nadid, saya i katuwirana du Judeo a mékialam ni Jesus, da pinahusay na tu lélake to pangilin.

17Pero i katuwirana ni Jesus dide, éy “Tama ko a Diyos éy mégtarabaho a palagi, maski pangilin; éy sakén éy konaék be sa.” 18Nadid, pékabati sa du te tungkulin a Judeo, éy lalo dén a gustu de a bunon ti Jesus. Naiyamut side diya da nilabag na tu ugali de tungkul ta pangilin. Sakay naiyamut be side to kinagi na, a Diyos i ama naa. I kahulugina na éya éy kagi na éy kapareho siya na Diyos.

Tu Kapangyarian No Anak Na Diyos

19Nadid, kinagi ni Jesus dide, a “Tandaan moy ye: i tarabaho ko, éy éwan ta isip kua, éngˈwan ahigén ko i tarabaho Nama ko. Dahilan i gimet Nama ko, éy séˈ be ya i gimet kua, sakén a anak na. 20Gustuék Nama ko. Kanya nipaliwanag na diyakén i étanan a gimet na. Ey ipaliwanag na pa diyakén i gimet ko a lalo a memahal, a monda meta moy a magtaka kam. 21Mara Tama ko a Diyos, éy pabuhayén na i tolay a pate. Ey sakén a anak na, éy kona be sa i gimet kua, a pabuhayén ko i maski ti ésiya a gustu ko. 22Ewan be méghukum Tama ko, éngˈwan inatdinanék na ta kapangyarian a sakén i maghukuma, 23monda igalangék na tolay, a kona ta pénggalang de Nama ko. Tu éwan gumalang diyakén, éy éwan be siya gumalang Nama ko, da siya i nagpaangea se diyakén.

24“Tandaan moy,” kagi ni Jesus, “maski ti ésiya a mangbate ta kagi ko, a sakay méniwala be siya ta nagpaangea se diyakén, éy éwan siya mahukum. Engˈwan, bilang nabuhay dén siya ta pate, da te buhay dén siya a éwan tu katapusan. 25Tandaan moy be ye: Dumemét i oras a pangbate du bilang pate ta kagi na anak na Diyos. Ey du makabate, éy mabuhay side a éwan tu hanggan. Ey dumemét dén nadid i éya a oras. 26Tama ko, éy siya i gébwata na buhay na tolay. Sakay sakén a anak na, éy inatdinanék na be ta kapangyarian a magpabuhay ta tolay. 27Sakay inatdinanék na be ta kapangyarian a maghukum ta tolay,” kagi ni Jesus, “da sakén i lélake a gébwat ta langet. 28Bakit mégtaka kam ta éye a kékagin ko? Entan moy, dumemét i oras a mabati du étanan a édsa ta lébéng i dulaw kua, 29a tulos de a buméswal ta lebéng dia. Sakay du nagimet ta mahusay, éy tamo side ta buhay a éwan tu katapusan. Sakay du nagimet ta medukés, éy tamo side ta péghukuman.”

Du Mégpatunay Ni Jesus

30Nadid, kinagi ni Jesus, a “Ewan gébwat i kapangyarian ko ta sarili ko san, éngˈwan sundin ko san i utus Nama ko ta paghukum ko ta tolay. Kanya tama i péghukum kua. Ewan ko sundin i isip ko sana éngˈwan tupadén ko i kaluuben no nagpaange se diyakén. 31Mara, éng sakén san i mégkagia dikam a te kapangyarianék, éy éwan kam maniwala. 32Pero éwan,” kagi ni Jesus, “da entan moy, te esa a mégpatunay diyakén. Ey tukoy ko a katutuhanan i pégkagi na tungkul diyakén. 33Mara entan moy ti Juan, to péngisiyasat moy diya, éy nipagtapat na dikam i katutuhanan a tungkul diyakén. 34Sakén éy éwanék tu kailangan a magpatunay i lélake diyakén. Pero ipaala-ala ko dikam ti Juan, monda maniwala kam maka ta kagi na a monda meligtas kam. 35Ti Juan éy koman i demlag na simbu, da nagpaliwanag dikam ta katutuhanan. Ey gustu moy ta sandali a panahun tu nipagtoldu na dikam. 36Pero entan moy, te iba a mégpatunay diyakén a higit pa ni Juan,” kagi ni Jesus. “I tarabaho ko a niutus diyakén Nama ko, éy side ya i sistigu kua. Side ya i mégpatunaya a pinaangeék se Nama ko a Diyos. 37Pati Tama ko, éy mégpatunay be diyakén. Pero sikam, éwan moy nabati tu boses na, éwan moy neta tu mata na; 38sakay éwan kam méniwala ta kagi na, da éwan kam méniwala ta pinaange na se. 39Mégéadalén kam ta kasulatan na Diyos,” kagi ni Jesus, “da isip moy wade éng adalén moy éy mabuhay kam a éwan tu katapusan. Ey i éya a kasulatan éy mégpatunay be diyakén! 40Pero maski patunayanék na kasulatan, éy idel moy a ipasakup diyakén, monda te buhay kam maka a éwan tu katapusan.”

41Nadid, kinagi ni Jesus, a “Sakén, éy éwan ko hangad a puriénék na tolay. 42Pero tukoy ko a éwan moy gustu i Diyos. 43Pinaangeék se Nama ko, a mégtoldu dikam tungkul diya; pero éwanék moy tanggapén. Pero éng dumemét dikam i esa a lélake a mégtoldu dikam, éy méniwala kam diya a talaga. 44Ewan kam maari a maniwala diyakén, da i gustu moy sana, éy purién kam na tolay; pero éwan moy gustu a purién kam na Diyos.

45“Diyan moy isipén a sakén i magablaa dikam Nama ko,” kagi ni Jesus. “Engˈwan, Ti Moises i magablaa dikam diya. Umasa kam ni Moises a siya i mangtulunga dikam, pero éwan. 46Kagi moy a méniwala kam ta kagi ni Moises, pero éwan! Eng naniwala kam ni Moises, éy méniwala kam be diyakén, da nisulaték na. 47Nadid, éng éwan kam naniwala to nisulat ni Moises, éy pakodyan moy a maniwala ta pégtoldu kua?”

Tu Nipamakan Na Du Lima

a Libu a Tolay

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index