Μορφή αναζήτησης

Juan 6

1Nadid éy nagsoli dén ti Jesus ta dibilew na Galilea (I ngahen a esa na éya a diget, éy Tiberias.) 2Ey te meaadu a tolay a tumétagubet diya, dahilan to mineta de a ginamet na du tolay a te ladu. 3Nadid, inumange de Jesus ta buked, a kaguman na du alagad na. Ey négeknud sa side. 4Saya i panahun na Piyesta na Ala-ala. 5Nadid, pékatan-aw ni Jesus ta meaadu a tolay a tumétagubet dide, éy kinagi na ni Pelip, a “Ahe i pamugtungan tam ta ipamakan tam didi tolay yae?” 6(To pégkagi ni Jesus ta éya, éy napospusan na dén i gemtén na, pero nipakelagip na ni Pelip da puhubaan na siya.) 7Ey kinagi ni Pelip ni Jesus, a “Pakodyan tam wade? Maski ibugtong tam i éduwa a datos a kuhata ta tinapay, éy kulang de pa a kanén!” 8Nadid, te alagad a esa ta éya a ti Andres, a wadi ni Simon Pedro. Ey kinagi na ni Jesus, a 9“Te anak ta éye a te kébil ta lima a momon a tinapay sakay éduwa a pindang, pero gasinu san dén ye ta kakadua na tolaye.” 10Ey kinagi ni Jesus du alagad na, a “Pégiknudén moy side.” Nadid, da melawa i kalamonan ta éya, éy pinégiknud de du tolay ta éya. Te manga lima a libu a lélake (puwera du bébe sakay du anak). 11Nadid, inalap ni Jesus tu tinapay no anak. Ey to pégpasalamat na, éy binahabahagi na tu tinapay du tolay. Pati tu éduwa a pindang, éy binahagi na be ta maski sénganya a gustu de. 12Nadid, to kébésog de dén, éy kinagi ni Jesus du alagad na, a “Hempésén moy i sobha dia, kakenga.” 13Ey to péghempés de, éy naputat i labindalawa a gatang to sobha de a minéngan ta tinapay.

14Nadid, péketa du tolay ta éya a ginamet ni Jesus, éy kinagi de, a “Siya ngani dén ya a talaga i purupeta a pinaange se na Diyos a tagapagligtas dikitam.” 15Pero ti Jesus, pékapospos na a pilitén de siya a talaga a maghari dide, éy gininanan na side a inumange man dén siya a isesa ta buked.

Méglakad Ti Jesus Ta Dibo Na Diget

16Nadid, to apon, éy inumange du alagad na to digdig no diget. 17Ey sinumakay side to abeng a umahabes ta Kapernaum. Kélép dén, éy éwan pabi dumédemét ti Jesus dide. 18Nadid, inabut side na mesibét a pahés, a tulos no diget a mesalpuk-salpuk. 19Nadid, to pégaud de ta manga pitu a kilumetru, éy bigla a neta de ti Jesus a méglakad ta dibo na digita a gébék dide. Ey inumanteng side. 20Ey kinagi ni Jesus dide, a “Diyan kam méganteng, sakén ye.” 21Nadid, péketa de a siya ngani dén, éy pinasakay de to abeng. Ey to késakay na dén, éy agad side dinumemét to punduan de a lugar.

Ahayukén Du Tolay Ti Jesus

22Nadid, to kagagabian na éya, éy du tolay a nawahak to tinulakan du alagad, éy inahayok de ti Jesus. Tukoy de a te dahik sa tu isesa san a abeng to apon se. Sakay tukoy de be a éwan kinumuyog ti Jesus du alagad na to kétulak de ta éya a abeng. 23Nadid, ahayukén de pabi ti Jesus, éy te dinumemét a abeng dide a gébwat ta Tiberias. Pinumundu side to tapat no pinénganan du tolay to tinapay a niatéd dide ni Jesus. 24Kanya du tolay, péketa de a éwan sa de Jesus, éy nipeahabes side du bigu a demét a abeng ta Kapernaum. Ey kédemét de ta éya, éy inahayok de sa ti Jesus.

Tu Kanén a Ikébuhay Na Tolay

25Nadid, péketa de diya éy kinagi de, a “Maistu, nikésiya ka pa se dinumemét?” 26Ey kinagi ni Jesus dide, a “Kanyaék moy inahayok, éy dahilan san to nipakan ko dikam to apon se a tinapay. Pero éwan moy maisipan i kahulugina na éya a ginamet ko a tanda. 27Diyan kam pirmi a mégéahayukén ta kanén moy, da éwan ya matagal. Engˈwan, i ahayukén moy makaa éy tu kanén a iba a makabuhay ta tolay a éwan tu katapusan. Ey sakén i mangatéda ta éya a kanén, da inatdinanék Nama ko a Diyos ta kapangyarian ko.” 28Ey kinagi du tolay ni Jesus nadid, a “Anya i maigi a gemtén me, monda tupadén me i kaluuben na Diyos?” 29Ey kinagi ni Jesus, a “Saye i gustua na Diyos a gemtén moy: maniwala kam diyakén, da pinaangeék na se.” 30-31“Ey anya,” kagi de, “éng gustu mo a maniwala kame diko, éy gemtén mo i tanda a kataka-taka. Mara du apo tam to araw, to pégiyan de ta ilang a lugar, éy pinépakan side ni Moises ta mana a gébwat ta langet. Saya i kagia ta kasulatan na Diyos. Nadid,” kagi du tolay “éng meta me ka a magimet ta kona sa a tanda, éy maniwala kame diko.”

32Ey kinagi ni Jesus dide, a “Tandaan moy, besa ti Moises i nangatéda du apo tam ta kanén a gébwat ta langet, éngˈwan Tama ko i nangatéda. Sakay nadid, éy atdinan kam Nama ko ta tunay a kanén a gébwat ta langet. 33Nadid, tu kanén a iatéd na Diyos, éy dinumibi a gébwat ta langet. I éya a kanén, éy saya i makabuhaya ta tolay ta mundua a éwan tu hanggan.” 34Nadid, pékabati du tolay ta éya éy kinagi de, a “Pekanén mo kame pad a palagi ta éya a kanén.”

35Ey kinagi ni Jesus dide. a “Sakén i kanéna a ikébuhay na tolay a éwan tu hanggan. Maski ti ésiya a pasakup diyakén, éy éwan siya mégalép a huway; sakay siya a maniwala diyakén, éy éwan siya mageplék a huway. 36Nadid, anya tu kinagi ko dikam? Tu kinagi ko, éy maski mineta moy tu gimet ko a kataka-taka, éy éwan kam méniwala diyakén. 37Pero maski ti ésiya i iatéda Nama ko diyakén, éy pásakup side diyakén. Ey sakén éy éwan ko idelan i maski ti ésiya a pasakup diyakén. 38Da éwanék se dinumibi a gébwat ta langet a monda gemtén ko i kaluuben kua,” kagi ni Jesus; “éngˈwan i kaluuben no nagpaange se diyakén. 39Ey i kaluuben na, éy éwan tu mebut a maski isesa a tolay a niatéd na diyakén, éngˈwan gustu na éy buhayén ko side a étanan ta kédemét na katapusan na mundua. 40Entan moy,” kagi ni Jesus; “saye i kaluuben Nama ko: Du étanan a makatukoy diyakén a anak na Diyos sakay maniwala be side diyakén, éy gustu Nama ko éy mabuhay side a éwan tu katapusan. Ey sakén i magpabuhaya ta kona sa a tolay ta katapusan na mundua.”

41Nadid, pékabati sa du Judeo, éy pinintasan de siya. Ewan side méniwala to kinagi na a siya i kanén a dinumibi a gébwat ta langet. 42“Anya,” kagi de, “isip ko ti Jesus siya, a anak ni Jose. Bakit kagi na a dinumibi siya a gébwat ta langet, pero natenggi tam tu ina na éy tama na?” 43Ey kinagi dide ni Jesus, a “Diyan kam mégpintas diyakén. 44Entan moy, éwan tu ipasakup diyakén a talaga éng éwan pa side amo-amon Nama ko. Ey du mananggap diyakén, éy pabuhayén ko side kédemét na katapusan na mundua. 45Mara entan moy, nisulat du purupeta to araw a ipaliwanag kan na Diyos du étanan a tolay. Kanya nadid, maski ti ésiya a maniwala ta ipaliwanag Nama ko dide, éy pasakup side diyakén. 46Pero éwan ko kagin a te tolay a minaketa ta Diyos,” kagi ni Jesus. “Ewan. Basta sakén san i naketaa ta Diyos, da gébwaték diya.

47“Tandaan moy i éye a kagi ko dikam, a maski ti ésiya a méniwala diyakén éy te buhay a éwan tu katapusan, 48da sakén i kanéna a ikébuhay na tolay a éwan tu hanggan. 49Mara entan moy du apo moy a négiyan ta ilang a lugar: Maski kinékan de tu mana a nipépakan dide ni Moises, éy nate be san side. 50Pero tu tunay a kanén a dinumibi a gébwat ta langet, éy iba. Maski ti ésiya a méngan ta éya a kanén, éy te buhay siya a éwan tu katapusan. 51Ey sakén i kanéna a dinumibi a gébwat ta langet a ikébuhay na tolay,” kagi ni Jesus. “Kanya maski ti ésiya a méngan ta éya a kanén éy mabuhay siya a éwan tu katapusan. Ey tu kanén a iatéd ko éy tu bégi ko. Iatéd ko a monda mabuhay i tolay ta mundua.”

52Nadid, pékabati du Judeo ta éya, éy négpasuway side, a kinagi de, a “Pakodyan na éye a lélake a méngipakan dikitam ta bégi naa?” 53Kanya kinagi man dén ni Jesus dide, a “Katutuhanan tu kagi ko dikam; sakén i lélake a gébwat ta langet. Eng éwan kam méngan ta bégi kua sakay uminum ta digi ko, éy éwan kam mabuhay a éwan tu hanggan. 54Dahilan i maski ti ésiya a méngan ta bégi ko sakay uminom ta digi ko, éy te buhay siya a éwan tu katapusan. Sakay pabuhayén ko siya ta katapusan na mundua. 55Tandaan moy” kagi ni Jesus, “i bégi kua, éy sáya i tunay a kanén; sakay i digi kua, éy sáya i tunay a inumén. 56Kanya maski ti ésiya a méngan ta bégi kua éy ta uminom ta digi ko, éy mégiyanék diya, sakay mégiyan be siya diyakén. 57Nadid, pinaangeék se Nama ko,” kagi na. “Siya i gébwata na buhay na tolay. Kanya inatdinanék na ta buhay ko. Ey kona be sa i maski ti ésiya a méngan ta bégi ko, éy atdinan ko be siya ta buhay na. 58Kanya sakén i tunay a kanén a dinumibi a gébwat ta langet. Besa ya tu kinékan du apo tam, da nate side. Pero du méngan ta tunay a kanén éy mabuhay side a éwan tu katapusan.” 59Sáya tu kinagi ni Jesus to pégtoldu na du Judeo to kapilya ta Kapernaum.

Tu Kagi Tungkul Ta Buhay

a Ewan Tu Katapusan

60Nadid, nabati be du alagad na tu pégtoldu na. Kanya kinagi du keaduan de, a “Mehirap i éya a pégtoldu na. Ewan tu makatanggap ta éya a kagi.” 61Nadid, natukoy agad ni Jesus i péngupos diya du alagad na. Kanya kinagi na dide, a “Anya, idelan moy be i éya a nitoldu ko? 62Ey anya wade i isip moya éng metaék moy a umontok to dati ko a édsean ta langet? 63Tu ikébuhay na tolay éy Espiritu na Diyos. Tu bégi éy éwan tu kabuluhan a makabuhay ta tolay. Nadid, tu kinagi ko dikam, éy gébwat ta Espiritu, éy makabuhay ya ta tolay. 64Pero te sénganya dikam a éwan méniwala.” Négkagi ti Jesus ta kona sa, da tukoy na sapul to sapul du éwan méniwala diya, sakay tu méngitokyon diya. 65“Saya i katuwiran ko a négkagi dikam.” kagi na, “a éwan tu mananggap diyakén, éngˈwan pa side amo-amon Nama ko.”

66Nadid, kétapos ni Jesus a nagtoldu ta éya, éy gininanan siya du keaduan du alagad na. Ewan dén side kinumuyoyog diya a huway. 67Ey kinagi ni Jesus du alagad na a labindalawa, a “Anya, ginananék moy be?” 68Ey “Ewan,” kagi ni Simon Pedro. “Eng ginanan me ka, éy ahe i angayan mia? Ewan tu iba a mangiligtas dikame éng éwan siko. Siko i te kagia tungkul ta buhay a éwan tu katapusan. 69Méniwala kame diko,” kagi ni Pedro, “da tukoy me a siko i tiniyak na Diyos a tagapagligtas.”

70Ey kinagi ni Jesus, a “Pinili ta kam a labindalawa, a sikam i alagad ko a tunay. Pero i esa dikam éy dimonyo a talaga.” 71Négkagi ti Jesus tungkul ni Hudas Iskarote, da maski sakup siya na labindalawa a alagad, éy tukoy ni Jesus a itokyon na siya ta mangdikép diya.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index