Μορφή αναζήτησης

Lukas 22

Bantaén De a Bunon Ti Jesus

1Nadid, éy adene dén i piyesta a ngéngahinan de a Piyesta na Ala-ala. Saya i piyesta a péngan de ta melapis a tinapay. 2Du mataas a padi, sakay du maistu ta rilihiyon, éy naguhunan de a ipadikép ti Jesus ta lihim, a monda ipabuno de. Pero méganteng side du tolay, da meadu du te gustu ni Jesus.

3Nadid ti Satanas, éy inumasék dén siya ni Hudas Iskarote, a esa du labindalawa a alagad. 4Tulos ange nékipéguhon ti Hudas du mataas a padi sakay du pulis no Templo, éng pakodyan na ti Jesus a padikép dide. 5Ey du padi, éy mésahat side, éy nagkasunduan dén side de Hudas, a atdinan de siya ta kuhata. 6Ey sapul ta éya, éy nagisip dén ti Hudas ta pagkakataon na a péngitokyon na ni Jesus dide, monda éwan mapospusan du tolay ta Jerusalem.

Tu Péngapon De Jesus To Piyesta

7Nadid, kédemét na oras no piyesta a péngan de ta melapis a tinapay, éy saya i oras de a mégbuno ta tupa. 8Kanya ti Jesus, éy inutusan na de Pedro éy ti Juan, a kinagi na dide, a “Ange kam maghanda ta paganyayaan tam para ta Piyesta na Ala-ala.” 9Ey “Ahe,” kagi de, “i gustu mua a paghandaan me?”

10Ey kinagi ni Jesus dide, a “Entan moy, umuli kam ta banuwan. Ey ta éya éy kasambat moy i esa a lélake a te kébil a dinom. Basta kumuyog kam diya a somdép kam ta bile a angayan na. 11Sakay kagi moy to te bile ta éya, a ‘Tu Maistu me éy gustu na a mapospusan éng ahe i kuwarto a péngapunan me ta Piyesta na Ala-ala.’ 12Eng kagi moy diya i éya,” kagi ni Jesus, “éy ipeta na dikam tu kuwarto ta ontok a nakahanda dén. Ey saya i paghandaan moya ta péngapon tama.”

13Nadid, to pégkagi dén ni Jesus ta éya, éy inumuli dén du éduwa ta banuwan. Ey nanyari tu étanan a kinagi ni Jesus dide. Ey naghanda sa side ta péngapon de a para ta Piyesta na Ala-ala.

Tu Katapusan a Péngapon

14Nadid, oras de a péngan, éy négdipon de Jesus ta éya, sakay du apostol na. 15Ey kinagi na dide, a “Gustu ko a tahod a mékidipon dikam nadid ta éye a Piyesta na Ala-ala, baguék mate! 16Da kagin ko dikam i katutuhanan, a sapul nadid éy éwan ko dén kanén a huway i anyaya na Piyesta na Ala-ala, hanggan éwan matupad pa tu tunay a kahulugen na ta kaharian na Diyos.”

17Nadid, inalap ni Jesus tu tasa a te lasén a alak. Ey to pégpasalamat na ta Diyos, éy kinagi na, a “Hati-hatién moy dén ye a inumén. 18Da tandaan moy,” kagi na, “sapul nadid, éy éwanék dén uminom ta alak a huway, hanggan éwan se dumemét i péghari na Diyos ta tolay.”

19Nadid, inalap na tu tinapay, éy to pégpasalamat na, éy pinuseng-puseng na, a nitagtag na du alagad na. “Saye i bégi kua,” kagi na: “a pabunu na Diyos a para dikam. Bagay kanén moy ye, éy maala-alaék moy.” 20Ey kona be sa tu ginamet na, ubus de a néngan, éy nigewat na dide tu alak, sakay kinagi na, a “I alakae a inumén tam, éy saye i tanda na bigu a pangako na Diyos dikam, a i katibayan naa éy tu digi ko a mebulak a para dikam.

21“Pero entan moy,” kagi na, “tu méngitokyon diyakén, éy kaguman tam san nadid ta éye a méngan! 22Kailangan a mateék ayun to plano na Diyos. Pero kagbi a tahod tu méngitokyon diyakén!”

23Pékabati du alagad ta éya, éy néguhunan de éng ti ésiya wade i méngitokyona ni Jesus.

Tu Pégpasuway Eng Ti Esiya Dide I Mataasa

24Nadid, éy négpasuway du alagad éng ti ésiya dide i mataasa. 25Ey kinagi ni Jesus dide, a “Du hari du iba a tolay, éy mégéutusén side du tolay de. Sakay du tagapamahala, éy gustu de a purién side na tolay. 26Pero éwan maka sa kona dikam,” kagi ni Jesus. “Engˈwan, tu mataas dikam, éy dapat umaheg siya ta ugali na mababa, a ipabataan maka siya du kaguman na. 27Mara, ti ésiya i mataasa, tu mégiknud san a méngan, o tu utusan na? Tu mégiknud a méngan, éy siya i mataasa. Pero sakén,” kagi ni Jesus, “éy maski mataasék dikam, éy komanék i utusan moy.”

28“Tukoy ko dén a matapat kam san a kinumuyoyog diyakén,” kagi ni Jesus, “maski meaduék dén a hirap. 29Ey nadid, da nidétunék dén Nama ko a maghari, éy atdinan ta kam be ta karapatan moy, 30a kaguman ta kam ta kaharian ko, a négdipon kitam sa, a mapisan. Sakay gemtén ta kam a sikam i magmayor du labindalawa a lahi na Judeo, a apo-apo ni Israel.”

Kagi Ni Jesus a Tanggian Siya Ni Pedro

31Nadid, kinagi ni Jesus ni Simon Pedro, a “Simon, pinumilit dén ti Satanas, a monda puhubaan na kam ta mahigpit. 32Pero nipanalangin ta ka dén, Simon, monda éwan maibut tu péniwala mo diyakén. Ey nadid, Simon, éng magsisi ka dén, a nagsoli ka dén diyakén, éy gustu ko éy patibayén mo tu péniwala du kakaguman mo.”

33“Anin, Panginoon,” kagi ni Pedro, “éwan maibut tu péniwala ko diko. Maski ipihesu de kita a bunon de kita, éy éwan ta ka ginanan!”

34“Ewan, Pedro,” kagi ni Jesus. “Da tandaan mo, bagu magtarakot tu tandang nadid a amulaldew, éy tanggianék mo ta péntélo a éwanék mo kaguman.”

35Nadid, kinagi ni Jesus du alagad na, a “To péglakad ko dikam to éya a mégtoldu, éy éwan ta kam pinagkébil ta kuhata, o suput, o reserba a sinelas; éy anya, kinulang kam beman ta maski anya?” “Ewan,” kagi de. 36“Pero nadid,” kagi ni Jesus, “éng maglakad kam a huway a magtoldu, éng te kuhata kam, éy kébilén moy dén. Sakay kébilén moy dén i suput. Sakay éng éwan kam tu sondang a armas moy, éy ibugtong moy tu badu moy ta sondang. 37Da tandaan moy, tu kagi ta kasulatan na Diyos a tungkul diyakén, a kagi na a mebilangék kan du makasalanan a tolay, éy matupad dén ya nadid.”

38“Entan mo, Panginoon,” kagi du alagad, “te éduwa kitam dén se a sondang.” Ey “Tama dén ya,” kagi ni Jesus.

Tu Panalangin Ni Jesus Ta Olibo

39Nadid, linumuwas de Jesus ta Jerusalem, a inumange man dén side to katidugen de to Buked na Olibo. Ey kaguman na du alagad na. 40Ey kédemét de sa, éy kinagi ni Jesus du alagad na, a “Manalangin kam, monda éwan kam madaig na mangpuhuba dikam.”

41Nadid, inumadeyo siya dide ta kétihék, sakay linumuhud siya a ménalangin. 42“Améng,” kagi na, “Eng maari diko, éy iadeyo mo diyakén i paghirap ko. Pero éwan na kaluuben kua i masunud, éngˈwan na kaluuben mo i masunud.” 43Ey to pénalangin na ta éya, éy pinumeta diya i esa a anghel a gébwat ta langet, a nagpatibay diya. 44Ey nadid, dahil ta tageg na, éy nanalangin siya ta lalo a mahigpit, a hanggan i asob na éy koman i tuhog na dige, dahil to anteng na.

45Nadid, kétapos na a nanalangin, éy nagsoli siya du alagad na, a dinemtan na side a tidug, da mélungkut side. 46“Bakit tidug kam?” kagi na. “Umégkat kam dén, a manalangin kam dén, monda éwan kam madaig na mangpuhuba dikam.”

To Péngdikép De Ni Jesus

47Nadid, pégkagi pabi ni Jesus ta éya, éy dinumemét sa i meaadu a tolay, a kaguman de ti Hudas, a alagad ni Jesus a esa. Ey inumadene siya ni Jesus a monda ahoben na siya. 48Ey kinagi ni Jesus diya, a “Bakit, Hudas, itokyonék mo beman ta pamag-itan na péngahob mo diyakén?”

49Nadid, du alagad a kaguman ni Jesus, péketa de a dekpén siya du tolay, éy kinagi de diya, a “Anya, Panginoon, tegpasén me side ta sondang mia?” 50Ey tulos tu esa dide a tinegpas na tu utusan no mataas a padi, a tulos minahipas tu talinga na.

51Pero sinaway ni Jesus du alagad na, a “Tama dén,” kagi na, “diyan moy side harangan!” Ey tulos kembilan na tu talingo no utusan, éy mahusay dén!

52Nadid, kinagi ni Jesus du te tungkulin a Judeo sa a manikép diya, a “Bakit te armas kam a sondang éy ta kayo? Ataay, tulisanék beman a metapang? 53Aldew-aldew éy édseék dikam ta Templo. Bakit éwanék moy sa dinikép? Pero nadid a kélép, éy saye i oras moy a mangdikép diyakén,” kagi ni Jesus, “da saye i oras a mesibét i kapangyarian ni Satanas.”

Tinanggian Ni Pedro Ti Jesus

54Nadid, éy dinikép de ti Jesus, a niange de siya to bile no mataas a padi. Ey tinonod-tonod side ni Pedro. 55Ey nadid, to harap no bile no padi, éy nagdukot side ta apoy. Ey nékiagum ti Pedro du mégeknud sa, a nékipagdengdeng be sa siya. 56Ey tu esa a bataan ta éya, péketa na ni Pedro to demlag no apoy, éy kinagi na du édsa sa, a “Siya bale ina i kagumana a esa no dinikép moy!” 57Pero nitanggi ni Pedro. “Ewan,” kagi na, “éwan ko siya tukoy!” 58Mamaya-maya, éy mineta siya no esa a lélake, a tulos kinagi na, a “Siko i alagad na a esa!” Pero nisuway man dén ni Pedro.

59Nadid, kélipas na manga esa a oras, éy kinagi no esa a tolay, a “Kaguman na siya a talaga, da taga Galilea be siya!” 60Pero nitanggi man dén ni Pedro, a kinagi na, a “Ewan ko tukoy tu kagi mo!” Ey nadid, to pégkagi pabi ni Pedro ta éya, éy nagtarakot tu tandang. 61Ey tu Panginoon, éy sinuleg na ti Pedro; éy nadid, péketa ni Pedro diya, éy naala-ala na tu kinagi ni Jesus diya, a “Bagu magtarakot i tandang nadid a amulaldew, éy itanggiék mo ta pentélo.” 62Ey to pékaala-ala ni Pedro ta éya, éy linumuwas siya, sakay nagsanget siya ta mahigpit.

Ti Jesus Ta Harap Du Te Tungkulin a Judeo

63Nadid, du méguwardia ni Jesus, éy linéloko de siya, sakay binébalbal de. 64Sakay tinaklében de tu mata na ta damit, sakay sinésuntuk de, a tulos kinagi de diya, a “Nay, tukuyan mo éng ti ésiya i nanuntuka diko!” 65Sakay meadu pa a iba a kagi i nipangdusta dia diya.

66Nadid, to gagabi dén, éy nagmiting dén du te tungkulin a Judeo. Pati du mataas a padi, sakay du maistu ta rilihiyon. Ey péngiange de ni Jesus to harap de, 67éy kinagi de diya, a “Anya, siko a talaga i Cristo a tiniyak na Diyos a tagapagligtas ta tolay ta mundua?” Ey kinagi ni Jesus dide, “Eng kagin ko ya dikam, éy éwan kam maniwala. 68Sakay éng sakén i magpakelagipa dikam, éy éwan kam sumengbet diyakén. 69Pero sapul nadid, sakén a lélake a gébwat ta langet, éy magdatig kame ta Diyos, a kagumanék na a maghari.” 70“Ey nadid,” kagi de, “siko ngani dén i isesa a anak na Diyos, o éwan?” “Tama tu kagi moy,” kagi ni Jesus. 71Nadid, pékabati du te tungkulin ta éya, éy kagi de, a “Bakit kailangan tam pa a mégbati du magsistigu diya ta kasalanan na?” kagi de. “Da nabati tam dén nadid tu sarili na a kagi a medukés!”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index