Μορφή αναζήτησης

Taga Roma 11:9

9Sakay ti Dabid, éy kinagi na tungkul du Judeo i kona se: “Maparusaan maka side,” kagi na, “da umasa side ta kasaganaan de, kesira ta Diyos. Mahukum maka side.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index