Μορφή αναζήτησης

Luuqaasa 6

Yesuusa Kaalliyaawanttu Sambbataan Tishaa Duutheeddino

(Mat 12:1-8; Mar 2:23-28)

1Sambbata gallassi Yesuusi barena kaalliyaawanttunna ittippe itti goshshaa gidduwanna aadhdhiya wode A kaalliyaawanttu zarggaappe tishaa duuthiide barenttu kushiyan shigechchiide muussaa doommeeddino. 2Parisaawatuwaa giddoppe, “Sambbata gallassaan oothanaw woga gidennawaa ayaw oothiitee?” yaageeddino. 3Yesuusi, “Kaatiyaa Daawitenne ittippe de7iyaawanttu koshatteedda wode ootheeddawaa nabbabi beykkitee? 4Daawite Xoossaa golliya geliide qeesatuwaappe attin hara asay meennaadan digetteedda, Xoossaw yarshshetteedda qumaa meedda. Ittippe de7iyaawanttukka I imminaade meeddino” yaagi zaareedda. -

5Hawaappe kaalliide Yesuusi, “Asaa na7ay sambbataw Godaa!” geedda.

Yesuusi Kushii Gunddeedda Bitaniyaa Patheedda

(Mat 12:9-14; Mar 3:1-6)

6Hara sambbata gallassaan Yesuusi Ayihudatuwaa woossiyaa golliyaa geliide tamaarissi de7ee. Hewankka ushechcha kushii sileedda bitani de7ee. 7Higgiyaa tamaarssiyaawanttunne Parisaawatuu Yesuusa mootiyaa gaasuwaa demmanaw I sambbataan asaa pathooppe be7ana giide naagi de7iino. 8Ikka unttunttu qofaa eriide kushii sileedda bitaniyaa, “Dendda asaa gidduwan eqqa” yaageedda. Bitaniikka denddi eqqeedda.

9Hewaappe simmiide Yesuusi, “Haninttonne sambbata gallassaan lo77obaa oothanaw bessiiyee iitabaa oothanaw bessii? Shemppuwaa ashshanaw bessiyee wodhanaw bessii?” yaageedda. 10Yesuusi bare yuushshuwaan de7iyaa asaa ubbaa xeellowaappe guyyiyan bitaniyaa, “Ne kushiyaa micca!” yaageedda. Ikka micciide paxeedda.

11Unttunttu loythi hanqqeettiide Yesuusa bolla oothanawaa barenttu giddon maqqetteeddino.

Yesuusi Tammanne Laa77u Kiitetteeddawantta Dooreedda

(Mat 10:1-4; Mar 3:13-19)

12He wodiyaan Yesuusi deriyaa bolla woossanaw keseedda; hewankka qammaa kumenthaa Xoossaakko woossiidde aqeedda. 13Sa7ay wonttowaan barena kaalliyaawantta xeeseedda. Hewanttuppekka tammanne laa77atuwaa dooriide, “Kiitetteeddawantta” + yaagiide suntheedda. 14Unttunttu sunthaykka: Phexiroosa giide I suntheedda Simoona, A ishaa Inddiraasa, Yayiqooba, Yohaannisa, Piliphphoosanne Barttalamoosa, 15Maatoossa, Toomaasa, Ilppiyoosa na7aa Yayiqooba, bare gadew seelettiyaa Simoona, 16Yayiqooba na7aa Yihudaanne Yesuusa aathi immeedda asqqorttu Yihudaa. +

Yesuusi Cora Asaa Tamaarisseeddanne Patheedda

(Mat 4:23-25)

17Yesuusikka unttunttunna ittippe deriyaappe wodhdhiide dembbasaan eqqeedda. A kaalliyaawanttuppekka cora asay hewaan de7ee. Qaykka Aappe sisanawunne barenttu harggiyaappe paxanaw Yihudaa gadiyaappe, Yeerusalaame katamaappe, abbaa matan de7iyaa Xiiroosappenne Sidonaappe yeedda cora asay hewaan de7iino. 18Ha asaykka A sisanawunne barenttu harggiyaappe paxanaw yeeddino. Tuna ayyaanan oyqettiide metootiyaawanttukka paxeeddino. 19Wolqqay aappe kesiide ubbaa pathiyaa diraw asay ubbay A bochchanaw koyyee.

Anjjuwaabaanne Metuwaabaa

(Mat 5:1-12)

20Barena kaalliyaawantta xeelliide yaageedda:

“Hinttenttu manqqatuu anjjetteeddawantta;

Ayissi gooppe, Xoossaa kawutethay hinttenttuwaa.

21Hinttenttu ha77i koshattiyaawanttu anjjetteeddawantta;

gidini kaallanita; hinttenttu ha77i yeekkiyaawanttu

anjjetteeddawantta;

gidini miiccanita.

22“Asaa na7aa diraw hinttentta asay ixxiyaa wodenne toochchiyaa wode, hinttenttu sunthaakka iitaan denthiyaa wode, anjjetteeddita. 23Saluwan hinttenttu akkana woytay dara gidiyaa diraw he gallassi nashechchaan guppite; gaasuukka kase hinttenttu aawotuu nabatuwaa bollan hawaadan oothiidde de7eeddino.

24Yewuwaan qassi dure asatoo

hinttenttoo aayyee; hinttenttu ishalo de7uwan de7eeddita.

25Hinttenttoo ha77i kalleeddawanttoo aayyee;

gidini koshattanita;

hinttenttoo ha77i miicciyaawanttoo aayyee;

gidini kayyottanitanne yeekkanita.

26Asay ubbay hinttenttu lo77otethaabaa haasayiyaa wode,

hinttenttoo aayyee;

kase hinttenttu aawotuu worddo nabatoo

hawaadan ootheeddino.

Morkkiyaa Siiqanaw Bessee

(Mat 5:38-48; 7:12)

27“Shin Taani odiyaawaa sisiyaawanttoo yaagay: hinttenttu morkketuwaa dosite; hinttena ixxiyaawanttoo, lo77uwaa oothite; 28hinttena sheqqiyaawantta anjjite, hinttena naaqqiyaawanttoo, woossite. 29Itti bagga shayyiyaa baqqiyaawoo, laa7ethuwaakka bessa; ooninne ne kootiya akkiyawoo, ne shaamiciyaakka diggoppa.

30“New de7iyaawaa neena woossiyaawoo, imma; newaa akkeeddawaa, zaara gaade oochchoppa. 31Asay hinttenttoo oothana mala hinttenttu dosiyaawadan, hinttenttukka haraw hawaadan oothite.

32“Hinttentta dosiyaawantta xalalaa dosooppe ay galatay de7ii? Hawaa gidooppe nagaranchchatuukka barena dosiyaawantta dosiino. 33Hinttenttoo lo77obaa oothiyaawanttu xalalaw hinttenttu lo77obaa oothooppe hewoo ay galatay de7ii? Nagaranchchatuukka hawaadan oothiino. 34Tal77iide hinttew zaaranaw danddayiyaawanttu xalalaw tal77ooppe ay galatay de7ii? Bare tal77eeddawaa zaariide akkanaw nagaranchchatuukka barenttu garssan tal77ettiino. 35Shin hinttenttu, hinttenttu morkkiyaa dosite; unttunttookka lo77obaa oothite; hinttenttuppe tal77owaa zaariidi akkanaw qoppoppite. Hawaa hinttenttu polooppe hinttenttoo gatii daranawaa. Qassi hinttenttu Ubbaappe Bolla Xoossaa naanaa gidanita. I iitatoonne galatennawanttookka keeka. 36Hinttenttu aabbu maariyaawaa gidowaadan hinttenttukka maariyaawantta gidite.

Hara Asaa Pirddanaw Bessenna

(Mat 7:1-5)

37“O bollankka pirddoppite, hinttenttu bollankka pirddettenna; haraa bolla kunaaniyaa oothoppite; hinttenttu bollankka kunaani oosettenna. Atto giite; Xoossay hinttenttoo atto gaana. 38Immite; hinttenttoo imettana. Hinttenttu makkeedda makaan hinttenttoo makettana. Baqqi naaqqina siilli kumi palah laalettiyaa makaa hinttenttu kiwuwaan idinthana” geedda.

39Qassikka Yesuusi hawaappe kaalliyaa leemisuwaa odeedda; “Qooqay qooqaa kaalethanaw danddayii? Qooqay qooqaa kaalethooppe laa77atuukka oyqettiide ollaan kunddikkinoo? - 40Tamaariyaawe barena tamaarissiyaawaappe aadhdhenna; tamaariyaawe minni tamaarooppe barena tamaarissowaa mala gidanaw danddayee.

41“Ne ayfiyaa giddon de7iyaa tuussaa kessennaan de7aadde hara ne laggiyaa ayfiyaa giddon de7iyaa suullaa ayaw xeellay? 42Ne ayfiyaa garssan de7iyaa tuussaa be7ennaan hara asaakko shiiqaade, ‘Ta ishaw, ne ayfiyaa garssappe suullaa ta kessoo?’ yaaganaw woota danddayay? Ha lo77uwaa malatiyaa iitaw, koyrottaade ne ayfiyaa giddon de7iyaa tuussaa kessa. Hewaappe guyyiyan ne ishaa ayfiyaa giddon de7iyaa suullaa kessanaw geeshshaade xeellanaw danddayaa.

Mithattonne Iza Ayfeedda Ayfiyaa

(Mat 7:16-20; 12:33-35)

43“Lo77o mithay iita ayfiyaa ayfenna; hewaadankka iita mithay lo77o ayfiyaa ayfanaw danddayenna. 44Mithay ubbay bare ayfiyaa ayfiyaawan erettee. Agunthaappe woddenthaa ayfii maxettenna; hawaadankka, xundduqiyaappe + laadiyaa ayfiyaa maxanaw danddayettenna. - 45Lo77o asay bare lo77o wozanaappe lo77o yewuwaa haasayee. Qay iita asay bare iita wozanaappe iita yewuwaa haasayee. Ayissi gooppe, asay bare doonan haasayiyawe bare wozanaan kumeeddawaa doonay haasayiyaa diraassa.

Laa77u Qommo Golliyaa Keexxiyaa Asaa

(Mat 7:24-27)

46“Taani odowaa oothikkita, shin ayaw Godaw, Godaw, yaagiide Taana xeegiitee? 47Taakko yiyaa ubbay ta qaalaakka sisiide oosuwan peeshshiyaawe oona malatintto ta hinttentta bessana; 48ikka golliyaa keexxiidde daro ollaa bookkiide zaallaa bolla ginbbiide keexxeedda asaa malatee; di7uu di77iide he golliyaa suginakka, mino zaallaa bolla keexetto diraw qaathanaw danddaybeenna. 49Qay Ta qaalaa sisiide oosuwaan peeshshenna uray baasuu banttasaa shafiyaa bollan golliyaa keexxeeddawaa malatee. Di7uu di77iide he golliyaa sugo wode man77iyankka kunddeedda; he golliikka iita wodaa woddiide bayeedda” yaageedda.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index