Μορφή αναζήτησης

Mas fɔlɔ int

Kunnafoni

Masacɛw ka kitabu be Isirayɛlidenw ka masaya waati koo le yira an na. O masaya min daminɛna Samuyɛli ka kitabuw la. Masacɛw ka kitabu fana tilanna fila ye i ko Samuyɛli ta, bari koo fɔta nunu tun tena se ka kun sɛbɛ kelen kɔnɔ.

Masacɛ minw tɛmɛna, olu ka koo tun be kɛ ka kɛɲɛ n'u ka kantigiya ye Ala ma. Ni min ye mɛnni kɛ Ala fɛ, Isirayɛli jama ka koo be yiriwa ka taga ɲa o masacɛ nin ka tile la. N'a ye kojugu kɛ, n'a ye joo sɔn, jama barika be dɛsɛ. O la, Ala tun be to ka kira fangatigiw ci u ma, i ko Eli janko ka kuma u fɛ, ani k'a fɛko fɔ u ye.

A yɔrɔ fɔlɔ kɔnɔ (1—2), an be masacɛ Dawuda ka sii labanko le ye, ni a dencɛ Solomani sigiko a nɔɔ na.

Solomani ka masayako le be sɔrɔ yɔrɔ filanan kɔnɔ (3—11), n'a ka nafolotigiyako, n'a ye boɲa min sɔrɔ. A ye Alabatoso lɔ Zeruzalɛmu. Nga Solomani sii ser'a laban ma tuma min na, a ma kɛ kantigi ye Masaba faan fɛ. A y'a yɛrɛ ka furumusow ka fasojow sɔn. A sara, a dencɛ Orobowamu sigir'a nɔɔ na.

Isirayɛlidenw nana u ka jamana tilan fila ye. O koo be sɔrɔ kitabu yɔrɔ sabanan kɔnɔ (12—22). Jamana tilan kelen min be worodugu faan fɛ, o ye Zuda mara ye, kɔgɔdugu ɲafan ka kɛ Isirayɛli mara ye. Isirayɛli mara masaw banna Masaba ka fɔtaw la ka to ka fɛɛn wɛrɛw bato. Nga Zuda mara masaw kɔni tugura Masaba kɔ.

Kitabu nin tilancogo

Solomani be kɛ masa ye 1.1-53

Dawuda sayako 2.1-12

Solomani b'a ka fanga sigi ka ɲa 2.13-46

Solomani b'a ka hakilitigiya yira 3.1—5.14

Solomani be Alabatoso lɔ 5.15—8.66

Ala be layidu ta Solomani ye 9.1-28

Saba masamuso be na Solomani filɛ 10.1-29

Solomani ka kojugu Ala ɲakɔrɔ, n'a sayako 11.1-43

Isirayɛlidenw be muruti masacɛ Orobowamu ma 12.1-33

Kira be Zerobowamu jalaki 13.1-34

Zuda mara, ni Isirayɛli mara ka masaw 14.1—16.34

Kira Eli ka kirayakuma 17.1—19.21

Masacɛ Akabu n'a muso Zezabɛli ka koo 20.1—22.40

Masacɛ Zozafa ni Akaziya ka koo 22.41-54

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index