Μορφή αναζήτησης

MAKABEW FƆLƆ 7

Demetiriyusi fɔlɔ be kɛ masa ye

(Mak 2nan 14.1-4)

1Girɛkiw ka masaya saan 151nan na, Selekusi dencɛ Demetiriyusi bolila ka bɔ Ɔrɔmu. A ni mɔgɔ damani y'u ɲaa sin dugu dɔ ma, kɔgɔjida la. A tagar'a yɛrɛ kɛ masa ye yen. 2K'a to sira kan ka taga masaso faan fɛ, min tun ye a faaw ka soo ye, kɛlɛdenw ye Antiyokusi duurunan ni Liziyasi minɛ janko ka na n'u ye a fɛ. 3Demetiriyusi y'a mɛn ko u minɛna tuma min na, a ko ale t'a fɛ a ɲaa ka la u kan. 4O la, kɛlɛdenw y'u faga, Demetiriyusi sigira masaya la. 5O kɔ, Isirayɛliden janfamɔgɔw nan'a fɛ, minw te sariya bato. Alikime le tun ye u ɲamɔgɔ ye. Ale tun b'a fɛ ka kɛ sarakalasebagaw kuntigi ye. 6U ye zuwifu tɔw jalaki masacɛ ɲana k'a fɔ ko: «Zuda n'a badenw y'i ka mɔgɔsɔbɛw bɛɛ faga, k'an gwɛn ka bɔ an ka jamana na. 7Sisan, Zuda ye cɛnni min kɛ an cɛma ni masacɛ ka mara kɔnɔ, i ka lanamɔgɔ dɔ ci ka taga o filɛ. A fɔ u ye ko u k'u ɲaa gwan, olu n'u dɛmɛbagaw bɛɛ.»

Bakidɛsi ni Alikime be fanga la Zude mara mɔgɔw kan

8Masacɛ Demetiriyusi ye Bakidɛsi woloma min tun ye masacɛ ka mɔgɔsɔbɛw dɔ ye, n'a be Siriba jamana kunna. Mɔgɔba tun lo jamana kɔnɔ, a tun kɛra masacɛ ka lanamɔgɔ ye. 9Masacɛ y'a ci ni Alikime ye, Alaɲasiranbali nin. A ye Alikime kɛ sarakalasebagaw kuntigi ye. A ko Isirayɛlidenw ye kojugu min kɛ, k'u k'o ɲɔgɔn sara u la. 10U tagara ni kɛlɛden caaman ye fɔɔ ka taga se Zuda mara la. U ye mɔgɔw ci Zuda n'a badenw fɛ janko k'u nigɛ ni hɛrɛkuma ye. 11Nga zuwifuw y'a ye k'u nana ni kɛlɛbolo barikaman ye, u ma la u ka kuma na. 12O bɛɛ n'a ta, sariya karamɔgɔ dɔw ye ɲɔgɔn lajɛn ka taga Alikime ni Bakidɛsi fɛ janko ka cogo bɛnnin ɲini a la. 13Isirayɛlidenw cɛma, asideɲɛw ka jɛnkulu fɔlɔ le tun b'a fɛ ka bɛɛn n'u ye. 14U tun b'a fɔra ko: «Mɔgɔ min nana ni kɛlɛdenw ye, sarakalasebaga lo ka bɔ Arɔn kɔmɔgɔw la, a tena tilenbaliyako kɛ an na.» 15Alikime ye kumaɲuman fɔ u ye, ka kali u ɲana ko ale n'a ka mɔgɔw t'a fɛ ka kojugu si kɛ u la, walima u teriw la. 16U y'u jigi la a kan dɔrɔn, a y'u ka mɔgɔ bi wɔɔrɔ minɛ k'u faga o loon kelen na, i n'a fɔ a sɛbɛnnin be cogo min na ko:

17- «U ye ele, Ala ka mɔgɔw suuw fili,

k'u joli bɔnbɔn Zeruzalɛmu lamini bɛɛ la,

mɔgɔ si tun te yen k'u suuw don.»

18O la, siranya ye bɛɛ minɛ kosɔbɛ. U ko: «Mɔgɔ nunu ye galontigɛlaw le ye, u tilennin tɛ, bari u y'o bɛɛn cɛn, an tun ye min kɛ n'u ye, u kalila koo min na, u ma o bato fana.» 19Bakidɛsi bɔra Zeruzalɛmu ka taga n'a ka kɛlɛdenw ye Bɛtizɛti ka sigi yen. Mɔgɔ minw tun nana fara ale kan, a ye mɔgɔw ci k'olu caaman minɛ, ni zuwifu dɔ wɛrɛw, k'u kaan tigɛ k'u suuw fili kɔlɔnba dɔ kɔnɔ. 20A y'o mara to Alikime bolo, ka kɛlɛdenw to n'a ye janko u k'a dɛmɛ. O kɔ, a kɔsegira masacɛ fɛ.

21Alikime y'a seko kɛ janko mɔgɔw ka sɔn k'a jati sarakalasebagaw kuntigi ye. 22Mɔgɔ minw tun be ɲagamini don jama cɛma, olu bɛɛ lajɛnn'a kɔrɔ. U y'u yɛrɛ kɛ Zuda mara tigiw ye, ka kojugu caaman kɛ Isirayɛlidenw na. 23Zuda y'a ye ko Alikime n'a kɔmɔgɔw be kojugu kɛ Isirayɛlidenw na ka tɛmɛ siya wɛrɛw yɛrɛ kan. 24O la, a ye Zude mara yɔrɔ bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan. A y'u dimi bɔ janfamɔgɔ nunu na, minw tun farala Alikime kan, ka jamanadenw bali ka yaala jamana kɔnɔ.

Masacɛ be Nikanɔri ci Zuda kama

(Mak 2nan 14.5-36)

25Alikime y'a ye ko Zuda n'a ka mɔgɔw ye barika sɔrɔ tuma min na, ko a tena se ka lɔ u ɲa, a segira masacɛ fɛ k'u jalaki ko u ye kojugubabaw kɛ. 26Masacɛ ka kɛlɛkuntigiw dɔ tun ye mɔgɔbaba ye masacɛ ka mara kɔnɔ, a tɔgɔ ko Nikanɔri. Isirayɛlidenw koo tun ka go a ye, k'u kɛ a yɛrɛ juguw ye. Masacɛ y'a ci ko a ka taga siya nin halaki. 27Nikanɔri sera Zeruzalɛmu ni kɛlɛden caaman ye. A ye kumaɲuman fɔ Zuda n'a badenw ye janko k'u nigɛ. A ko: 28«An kana kɛlɛ, n bena taga i fɛ ni mɔgɔ damani ye janko an ka ɲɔgɔn ye hɛrɛ la.» 29A sera Zuda fɛ tuma min na, u ye ɲɔgɔn fo ka ɲa, nga Isirayɛlidenw jugu nunu tun labɛnnin lo ka Zuda minɛ ka taga n'a ye. 30Zuda y'a ye ko Nikanɔri nan'a fɛ ni namara ye minkɛ, a siranna, a ma sɔn ka kuma n'a ye tugu. 31Nikanɔri y'a faamu ko a ka namarako bɔra kɛnɛ kan tuma min na, a bɔra Zeruzalɛmu ko a be taga Zuda kɛlɛ Kafarasalama gɛrɛfɛ. 32Nikanɔri ka mɔgɔw cɛma, mɔgɔ kɛmɛ duuru ɲɔgɔn fagara, tɔw bolila ka taga Dawuda ka dugu kɔnɔ.

33O koo nunu tɛmɛnin kɔ, Nikanɔri yɛlɛla Siyɔn kulu kan. Sarakalasebagaw ni cɛkɔrɔbaw bɔra Alabatosoba kɔnɔ janko k'a fo ka ɲa, ani ka saraka jɛnita yira a la, u tun be min bɔra masacɛ tɔgɔ la. 34Nga Nikanɔri y'u dɔgɔya, k'u lɔgɔbɔ, ka dabayakuma fɔ. 35A diminin kalila k'a fɔ ko: «Ni aw ma Zuda n'a ka kɛlɛdenw don n bolo sisan, ni kɛlɛ banna tuma min na, ne bena kɔsegi ka na tasuma don batoso nin na.» A dimininba bɔra yen. 36Sarakalasebagaw donna luu kɔnɔ tugu ka lɔ sarakabɔyɔrɔ ni Alabatosoba ɲafɛ. U kasitɔ ye Ala dali ko: 37«Ee Ala, e le ye soo nin woloma janko a ka kɛ i ta ye, ani ka kɛ soo ye, mɔgɔw b'i dali ka fɛɛn ɲini i fɛ min kɔnɔ. 38E k'i dimi bɔ cɛɛ nin n'a ka kɛlɛdenw na, a to u be sa kɛlɛ la! I hakili to u ka kumajuguw la, kana u to sii la.»

Nikanɔri ka sesɔrɔbaliya

(Mak 2nan 15.1-36)

39Nikanɔri bɔra Zeruzalɛmu k'a ka kɛlɛdenw sigiyɔrɔ labɛn Bɛtorɔn. Siri kɛlɛdenw nana fara a kan o yɔrɔ la. 40Zuda sigira Adasa ni mɔgɔ waa saba (3 000) ye. A ye Ala dali ko: 41«Loon dɔ, masacɛ dɔ ka cidenw ye kumajugu fɔ i ye. I ka mɛlɛkɛ nana ka mɔgɔ waa kɛmɛ ni bi seegi ni duuru (185 000) faga u cɛma. 42I ka kɛlɛden nunu halaki ka bɔ yen an ɲana o cogo kelen na bii. O la, minw ma sa, olu ben'a lɔn ko cɛɛ nin ye kumajugu fɔ i batoso ye. Nikanɔri sara ka kɛɲɛ n'a ka juguya ye.»

43Kɛlɛdenw ye kɛlɛ daminɛ *Adari kalo tile tan ni sabanan loon. Isirayɛlidenw sera Nikanɔri n'a ka kɛlɛbolo kɔrɔ k'u halaki. Ale yɛrɛ kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye ka faga kɛlɛ la. 44A ka kɛlɛdenw y'a ye ko a fagara tuma min na, u y'u ka kɛlɛkɛminanw fili ka boli. 45Zuwifuw tugura u kɔ k'u gwɛn tile kelen kuturu bɛɛ la, k'a daminɛ Adasa fɔɔ ka taga se Gezɛri. U tun be buruw fiyɛ ka mɔgɔw lasɔmi ko u be tugura u kɔ. 46Mɔgɔw bɔra Zude mara duguw bɛɛ la ka bolibagatɔ nunu lamini k'u to cɛmancɛ la. Nikanɔri ka kɛlɛdenw bɛɛ fagara o kɛlɛ la, hali mɔgɔ kelen ma kisi. 47Zuwifuw y'u ka kɛlɛkɛminanw n'u bololafɛnw cɛ. U ye Nikanɔri kuun, n'a kinibolo tigɛ, a tun ye min kɔrɔta ni yɛrɛboɲa ye. U tagara u bila janko Zeruzalɛmukaw k'u filɛ. 48Jama nisɔndiyaninba tun lo. U ye ɲanagwɛ kɛ o loon na i n'a fɔ ɲanagwɛlonba. 49U y'a latigɛ k'u bena to ka ɲanagwɛ kɛ saan o saan Adari kalo tile tan ni sabanan loon, k'u hakili jigi o loon na. 50Zuda mara tora hɛrɛ la waati dɔɔni kɔnɔ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index