Μορφή αναζήτησης

MAKABEW FƆLƆ 8

Ɔrɔmukaw ka tanuli

1Ɔrɔmukaw tɔgɔ bɔra fɔɔ Zuda nan'a mɛn. Mɔgɔw tun b'a fɔra ko kɛlɛdenŋanaw lo, ko mɔgɔ o mɔgɔ mana bɛɛn n'u ye u be koɲuman kɛ u bɛɛ ye. Mɔgɔ minw be taga u fɛ, u be teriya kɛ ni olu ye. 2U y'u ka kɛlɛkow fɔ Zuda ye, ani u ye koba minw kɛ goliw fɛ. Ɔrɔmukaw tun sera u kɔrɔ k'u wajibiya ka nisɔngɔ gwiliman sara. 3U tun ye kɛlɛ kɛ Ɛsipaɲɛ jamana na fana, k'o yɔrɔ warigwɛ ni sanu bɔyɔrɔw minɛ. 4U tun ye jamana nin minɛ u ka hakilitigiya n'u ka jijali barika la, k'a sɔrɔ a tun ka jan n'u ka jamana ye kosɔbɛ. Masacɛ dɔw tun nana u fɛ ka bɔ yɔrɔjanw ko u b'u kɛlɛ, nga Ɔrɔmukaw sera u kɔrɔ, u ye cɛnniba kɛ u fɛ. Minw ma sa, u y'olu wajibiya ka nisɔngɔ sara saan o saan. 5U sera Filipu ni Pɛrɛse kɔrɔ, k'u kolo, olu tun ye kitiw ka masacɛw ye,l ani tɔ nunu minw tun wilila u kama.

6Azi masacɛ Antiyokusiba tun tagara u kama ni sama kɛmɛ ni mugan ye, ni sotigiw, ni kɛlɛkɛwotorow ani kɛlɛbolo barikaman ye, ko a b'u kɛlɛ. U sera ale kɔrɔ fana. 7U y'a minɛ, k'ale n'a kɔfɛ masaw wajibiya ka wariba sara, ani ka mɔgɔw d'u ma u ka to u fɛ. 8U ye Ɛndi ni Mɛdi, ani Lidi jamanaw bɔsi a la, n'a ka maraɲumanw dɔw, k'u di masa Emɛni ma. 9Girɛkiw tun y'a latigɛ k'u bena taga u kama k'u halaki. 10Ɔrɔmukaw y'o mɛn tuma min na, u ye kɛlɛkuntigi kelenpe ci u kama ka kɛlɛ kɛ n'u ye. Ɔrɔmukaw ye girɛki caaman faga, k'u musow n'u ka denmisɛnw minɛ, k'u ka bololafɛnw cɛ, k'u ka jamana mara, k'u ka dugu barikamanw ci. U y'u minɛ i n'a fɔ jɔɔnw, fɔɔ ka na se bii ma.

11Ni jamana wɛrɛ mɔgɔw murutira u ma, walima minw bɛ dugukolodenninw na kɔgɔji cɛma, u tun b'o yɔrɔw fana halaki, ka mɔgɔw bila jɔnya la. 12Nga teriyasɔbɛ tun be olu ni u jɛnɲɔgɔnw cɛ, ani mɔgɔw fɛ minw jigi lanin b'u kan. U ye yɔrɔsurun ani yɔrɔjan masacɛw mara. Mɔgɔ minw y'u koo mɛn, u bɛɛ tun bɛ siran u ɲa kosɔbɛ. 13U y'u diyanamɔgɔw sigi kuntigiya la, ani ka dɔw jigi ka bɔ yen. U ka fanga boɲana kosɔbɛ. 14O bɛɛ n'a ta, u cɛma, mɔgɔ si ma masafugulan biri, mɔgɔ si ma masafani don ko a b'a yɛrɛ boɲa. 15U tun ye jamana ɲamɔgɔw jɛnkulu dɔ sigi jamana kɔnɔ. Mɔgɔ kɛmɛ saba ni mugan tun b'a kɔnɔ. U tun be ɲɔgɔn ye loon o loon ka kuma jama ka koɲaw kan, bɛɛ ka hɛrɛ kosɔn. 16Saan o saan, u be fanga kalifa mɔgɔ kelen ma, ko a k'u mara, a be kɛ u ka jamana bɛɛ kunna. Bɛɛ tun be mɛnni kɛ ale kelenpe fɛ, keliya tun te yen, ɲagoya tun te yen.

Zuwifuw be bɛɛn ni Ɔrɔmukaw ye

17Zuda ye Akɔsi deen Zan dencɛ Epolɛmu ni Eleyazari dencɛ Zasɔn woloma k'u ci Ɔrɔmu, ko u ka teriya don ka bɛn ni Ɔrɔmukaw ye. 18Zuda tun b'a fɛ ka zuwifuw hɔrɔnya, bari u y'a ye ko girɛkiw tun b'a la ka Isirayɛlidenw kɛ jɔɔnw ye. 19Epolɛmu ni Zasɔn ye Ɔrɔmu sira minɛ, u ye taamajan kɛ kosɔbɛ. U sera yen tuma min na, u donna jamana ɲamɔgɔw jɛnkulu fɛ ka kuma n'u ye ko: 20«Zuda Makabe n'a badenw, ani zuwifu tɔw y'an ci aw fɛ ka bɛɛn ni hɛrɛ ɲini n'aw ye, ani k'a ɲini aw fɛ, aw k'an jati aw jɛnɲɔgɔnw n'aw teriw ye.» 21O kuma nin diyara jɛnkulu nin ye. 22U ye bataki sɛbɛn walaka ziralaman fila kan k'u ci Zeruzalɛmu janko ka zuwifuw hakili jigi a la k'u bɛnna k'u be kɛ ɲɔgɔn teriw ye, ko u tena ɲɔgɔn kɛlɛ. O bataki filɛ nin ye:

23«Hɛrɛ ka kɛ Ɔrɔmukaw ni zuwifuw cɛ, kɔgɔji ni dugukolo kan fɔɔ tuma bɛɛ! U ka kisi u juguw ma, kɛlɛ yɔrɔ ka jaɲa u la! 24Nga ni kɛlɛ dɔ wilila Ɔrɔmukaw kama, walima a jɛnɲɔgɔnw dɔ kama, yɔrɔ o yɔrɔ a ka mara la, 25zuwifuw ben'a dɛmɛ o kɛlɛ la n'u dusu bɛɛ ye ka kɛɲɛ ni o waati cogo ye. 26Ɔrɔmukaw b'a ɲini zuwifuw fɛ ko u kana suman di a juguw ma, walima kɛlɛkɛminanw, walima wari, walima kurunw, k'u kana o si dɔndɔ u ma fana. U ka kan ka kɛ kantigiw ye, ani u tena foyi fana minɛ u fɛ. 27O cogo kelen na, ni dɔw wilila zuwifuw kama k'u kɛlɛ, Ɔrɔmukaw bena u dɛmɛ kɛlɛ la n'u dusu bɛɛ ye, ka kɛɲɛ ni o waati cogo ye. 28Ɔrɔmukaw b'u daa di zuwifuw ma ko u tena suman di u juguw ma, walima kɛlɛkɛminanw, walima wari, walima kurunw. U bena kɛ kantigiw ye fana.

29«Ɔrɔmukaw bɛnna ni zuwifuw ye ten. 30Ni u y'a latigɛ ɲɔgɔn fɛ sini ko dɔ ka fara bɛɛn nin kan, walima ko dɔ ka bɔ a la, u bena se k'o kɛ u sago la, fɛɛn min mana fara a kan, walima min mana bɔ a la, u ka kan k'o bato. 31Masa Demetiriyusi ye kojugu minw kɛ zuwifuw la k'u sigɛn, an ye sɛbɛ ci a ma o la ko: ‹Mun na e y'i fanga digi zuwifuw kan ten? Minw ye an teriw n'an jɛnɲɔgɔnw ye? 32N'u y'i jalaki tugu, an bena u dɛmɛ, an bena i kɛlɛ kɔgɔji ni dugukolo kan.› »

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index