Μορφή αναζήτησης

Sam fɔlɔ 25

Nabali be ban ka Dawuda dɛmɛ

1Samuyɛli sara. Isirayɛlidenw bɛɛ ye ɲɔgɔn lajɛn k'a suu koɲa kɛ, k'a suu don a ka soo Arama. O tuma na, Dawuda wilila ka taga Paran mara kongokolon kɔnɔ.

2Cɛɛ dɔ tun be Maŋɔn dugu kɔnɔ, baara dɔ tun b'a fɛ Karimɛli, nafolo tun b'a fɛ kosɔbɛ, saga waa saba ni baa waa kelen tun b'a fɛ. A tun tagara Karimɛli janko a k'a ka sagaw sii tigɛ. 3Cɛɛ nin tɔgɔ tun ko Nabali, a muso tɔgɔ ko Abigayɛli. Muso nin tun ye hakilitigi ye, a fana tun cɛɛ ka ɲi, nga a cɛɛ ka koo tun ka gwɛlɛ, a tun ka jugu. Kalɛbu kɔmɔgɔ tun lo.

4Ka Dawuda to kongokolon kɔnɔ, a y'a mɛn ko Nabali b'a ka sagaw sii tigɛra. 5A ye kanbelen mɔgɔ tan ci a fɛ, k'a fɔ u ye ko: «Aw ka taga Karimɛli, ka Nabali fo n ye. 6Aw k'a fɔ a ye ko Ala ka sii d'a ma, ka hɛrɛ kɛ a n'a ka somɔgɔw, n'a bololafɛnw bɛɛ ye. 7Sisan ko ne ko ne y'a mɛn ko a ka sagaw sii tigɛwaati sera. Ko a ka sagadɛndɛbagaw do tun be n'anw ye, an ma kojugu kɛ u la, u ka fɛɛn si fana ma tunu kabini an be n'u ye Karimɛli. 8Ko a yɛrɛ k'a ka baaradenw ɲininga, u ben'a fɔ a ye. Ko ne ko a ka n ka kanbelen nunu minɛ ka ɲa, bari u nan'a fɛ lonba la. Ko ne ko a ka sabali, fɛɛn min be sɔrɔ a bolo kɔrɔ, a ka o dɔ di a ka baaradenw n'a dencɛ Dawuda ma.»

9Dawuda ka ciden nunu sera tuma min na, u ye Dawuda ka kuma nunu bɛɛ fɔ ka ban Nabali ye, u jera. 10Nabali y'a fɔ Dawuda ka baaradenw ye ko: «Dawuda ye jɔn ye? Zese dencɛ ye jɔn ye? Bii nin na baaraden caaman be boli ka bɔ u kuntigiw fɛ. 11Ne ka ne ka dumuni ni ne ka jii, ani ne ye begɛn minw faga ne ka saga sii tigɛbagaw ye ta k'o di mɔgɔw ma n te minw bɔyɔrɔ lɔn wa?» 12Dawuda kɔmɔgɔw segira ka taga o kuma bɛɛ fɔ Dawuda ye. 13O la, Dawuda y'a fɔ a kɔmɔgɔw ye ko u kelen kelen bɛɛ k'u ka murujanjanw siri u cɛɛ la. U y'o kɛ, Dawuda fana y'a ta siri. Mɔgɔ kɛmɛ naani ɲɔgɔn le tugura Dawuda kɔ. Mɔgɔ kɛmɛ fila tora u ka minanw kɔrɔ.

Abigayɛli be Dawuda dɛmɛ

14Nabali ka baaraden dɔ y'a fɔ a muso Abigayɛli ye ko: «Dawuda ye mɔgɔ dɔw ci ka bɔ kongokolon kɔnɔ ka na an kuntigi fo. An kuntigi ma kumaɲuman fɔ u ye. 15Nga o mɔgɔ nunu y'an minɛ ka ɲa. K'an to kongokolon kɔnɔ n'u ye, an ye waati min bɛɛ kɛ yen, u ma kojugu si kɛ an na, an ka fɛɛn si ma tunu fana. 16An ye waati min bɛɛ kɛ n'u ye k'an to an ka sagaw dɛndɛ la, suu fara tile kan olu le tun kɛra i n'a fɔ kogo k'an lamini. 17Sisan i ka miiri o la, i ka kan ka fɛɛn min kɛ, i k'o filɛ. N'o tɛ, an kuntigi n'a ka somɔgɔw bɛɛ halakituma le sera. Ale do ye mɔgɔkolon ye, a te mɔgɔ ka kuma mɛn.»

18Abigayɛli teliyara ka burukun kɛmɛ fila ni duvɛnforoko fila ta, ani saga duuru sogo tobinin ni suman yirannin sinsin duuru, ni *ɛrɛzɛnjanin bɔɔrɔmisɛnw kɛmɛ, ani gato minw dilanna ni torojanin ye, olu kɛmɛ fila, k'o la faliw kan, 19k'a fɔ a ka baaradenw ye k'olu ka bila ale ɲa, ko ale be na kɔfɛ. Nga a ma foyi fɔ a cɛɛ Nabali ye.

20A yɛlɛla fali dɔ kan ka sira minɛ n'a be jigira kulu furancɛ la. O y'a sɔrɔ Dawuda n'a kɔmɔgɔw fana tun be jigira kulu dɔ kan a ɲafɛ, fɔɔ u tagara ɲɔgɔn kunbɛn. 21Dawuda tun y'a fɔ ka ban ko ale ye cɛɛ nin ka bololafɛnw kɔlɔsi kongokolon kɔnɔ gwansan, fɔɔ foyi ma tunu u la, ko a ye ale ka koɲuman sara ni kojugu ye. 22A ko ni dugu gwɛra k'a sɔrɔ ale ye Nabali n'a somɔgɔw dɔ to yen, ko Ala kana ale to. 23Abigayɛli ye Dawuda ye tuma min na dɔrɔn, a jigira joona joona a ka fali kan k'a ɲaa biri duguma k'a kunbiri gwan Dawuda ɲakɔrɔ, 24k'a fɔ a ye ko: «Ne matigi, a cɛnna ne le fɛ! Sabali ka mɛnni kɛ i ka baaraden darakan na fɔlɔ. 25Ne matigi, kana mɔgɔkolon Nabali filɛ. A tɔgɔ be cogo min na, a yɛrɛ fana be ten. A tɔgɔ ye Naloman ye, a fana be to a ka nalomanya la. Ne matigi tun ye mɔgɔ minw ci, ne, i ka baaraden, tun ma olu ye. 26Ne matigi, Masaba kosɔn, n'i yɛrɛ kosɔn, Masaba yɛrɛ le y'i bali ka mɔgɔ faga ani k'i yɛrɛ mɔnɛ bɔ i yɛrɛ ka fanga barika la. I jugu minw b'a fɛ ka kojugu kɛ i la, fɛɛn min be Nabali sɔrɔ, o ɲɔgɔn k'olu fana sɔrɔ. 27Sisan i ka baaraden nana i fɛ ni fɛɛn minw ye, i ka olu minɛ k'u di i kɔmɔgɔw ma. 28Ne b'i daali ko i k'i ka baaraden ka hakɛ yafa. Tiɲɛ na, Masaba bena barika don ne matigi n'a somɔgɔw ka masaya la, bari a be kɛlɛ kɛra Masaba ye. A fana ma kojugu si kɛ a sii bɛɛ la. 29Ni mɔgɔ dɔ wilila ka tugu ne matigi kɔ ko u b'a faga, Masaba i ka Ala bena i mara, k'i jugu nunu nii bɔ i n'a fɔ kabakuru min bonna ni bɛrɛbonnan ye. 30Masaba y'a fɔ ko a bena koɲuman min bɛɛ kɛ i ye, waati min na a bena o bɛɛ kɛ, k'i kɛ Isirayɛlidenw ka masacɛ ye, 31n matigi ten'a fɔ ko n'i tun y'a lɔn, i tun tena mɔgɔ faga gwansan janko k'i yɛrɛ mɔnɛ bɔ. Ni Masaba nana koɲuman kɛ ne matigi ye tuma min na, ne b'i daali ko i k'i hakili to ne, i ka baaraden na.»

Nabali ka sayako

32Dawuda y'a fɔ Abigayɛli ye ko: «Masaba, Isirayɛli ka Ala barika, ale min ye i ci ka na ne kunbɛn bii nin na. 33Ne be ele fo fana i ka hakilitigiya kosɔn, e min kɛra sababu ye bii ne ma se ka mɔgɔ faga janko ka n yɛrɛ mɔnɛ bɔ. 34Nga Masaba, Isirayɛli ka Ala kosɔn, ale min barika la ne ma se ka kojugu kɛ i la, n'i tun ma teliya ka se ne fɛ, yanni dugu ka gwɛ, foyi si tun tena to Nabali ka somɔgɔw cɛmanw la.» 35Abigayɛli tun nana ni fɛɛn minw ye k'u di Dawuda ma, a y'o minɛ k'a fɔ a ye ko: «I ka taga i ka soo hɛrɛ la. Ne y'i ka kuma mɛn ani ka sɔn i ma cogo min na, i yɛrɛ y'o ye.»

36Abigayɛli kɔsegira Nabali fɛ, o y'a sɔrɔ Nabali tun be dumuniba kɛra soo kɔnɔ i n'a fɔ masacɛ. A nisɔn tun diyanin be kosɔbɛ, a fanin tun be dɔrɔ la. Abigayɛli ma foyi fɔ a ye fɔɔ dugu gwɛra. 37Sɔgɔmadafɛ, a ka duvɛn bɔr'a ɲaa na tuma min na, Abigayɛli ye koo nin fɔ a ye. O yɔrɔnin kelen, a dusukun tigɛra, a kɛra i n'a fɔ kabakuru. 38Tile tan ɲɔgɔn tɛmɛnin kɔ, Masaba ye Nabali faga.

39Dawuda y'a mɛn ko Nabali sara. A y'a fɔ ko: «Ne be barika la Masaba ye kosɔbɛ, ale min ye ne bali Nabali ka kɛwalijugu tuma na, ne ma kojugu kɛ. A y'a kɛ Nabali ka juguya benn'a yɛrɛ kunna.»

O kɔ, Dawuda ye mɔgɔw bila ka ta'a fɔ Abigayɛli ye ko ale b'a fɛ a ka kɛ a muso ye. 40Dawuda ka baaradenw sera Karimɛli, Abigayɛli fɛ k'a fɔ a ye ko: «Dawuda ko ale b'i fɛ, i ka kɛ a muso ye.» 41A wilila k'a ɲaa biri duguma k'a kunbiri gwan k'a fɔ ko: «I ka baaraden bena kɛ i ka jɔnmuso ye ka to k'a matigi ka baaradenw seen ko.» 42Abigayɛli teliyara ka yɛlɛ fali dɔ kan, ka tugu Dawuda ka cidenw kɔ, ka taga kɛ Dawuda ka muso ye. A ka baaraden musoman mɔgɔ duuru tun tugur'a kɔ.

43Dawuda tun ye Ayinowamu furu ka bɔ Zizireyɛli. U fila bɛɛ kɛra Dawuda ka musow ye. 44- O y'a sɔrɔ Sayuli denmuso Mikali, min tun ye Dawuda muso ye, Sayuli tun y'ale minɛ k'a di Layisi dencɛ Paliti ma ka bɔ Galimu.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index