Μορφή αναζήτησης

Sar 15

Fɛɛn minw be cɛɛw nɔgɔ

1Masaba y'a fɔ Musa ni Arɔn ye ko: 2«Aw k'a fɔ Isirayɛlidenw ye ko: Ni dilan kan bana ye mɔgɔ dɔ minɛ, jii min be to ka bɔ o tigi ka cɛya la, o nɔgɔnin lo. 3Jii nin be to ka bɔ, walima n'a te bɔ, o le b'a tigi nɔgɔ. Jii nin b'a tigi nɔgɔ cogo min na, o filɛ nin ye: 4a be bɔ mɔgɔ min na, n'a tigi lara dilan o dilan kan, o dilan nɔgɔra. N'a sigira fɛɛn o fɛɛn kan, o fana nɔgɔra. 5Ni mɔgɔ o mɔgɔ magar'a ka dilan na, o tigi k'a ka faniw ko ka jii ko, a nɔgɔnin fana be to fɔɔ wulafɛ. 6Jii nin be bɔ mɔgɔ min na, n'o sigira fɛɛn o fɛɛn kan, mɔgɔ o mɔgɔ sigira o kan, o tigi k'a ka faniw ko ka jii ko, a nɔgɔnin fana be to fɔɔ wulafɛ. 7Ni mɔgɔ o mɔgɔ magara o banabagatɔ nin na, o tigi k'a ka faniw ko ka jii ko, a nɔgɔnin fana be to fɔɔ wulafɛ. 8N'a y'a daji tu mɔgɔ kan min saniyanin be, o tigi k'a ka faniw ko ka jii ko, a nɔgɔnin fana be to fɔɔ wulafɛ. 9Banabagatɔ nin mana yɛlɛ ka sigi fɛɛn o fɛɛn kan a ka taama na, o nɔgɔra. 10N'a sigira, walima ka la fɛɛn o fɛɛn kan, mɔgɔ o mɔgɔ mana maga o fɛɛn na, o tigi nɔgɔnin be to fɔɔ wulafɛ. Ni mɔgɔ min y'o fɛɛn nunu dɔ ta, o tigi k'a ka faniw ko ka jii ko, a nɔgɔnin fana be to fɔɔ wulafɛ. 11Banabagatɔ nin mana maga mɔgɔ o mɔgɔ la, n'a m'a tigɛ ko fɔlɔ, o tigi k'a ka faniw ko ka jii ko, a nɔgɔnin fana be to fɔɔ wulafɛ. 12Banabagatɔ nin mana maga bɔgɔminan fɛɛn o fɛɛn na, o ka ci. Ni minan yirilaman lo, a ka ko.

13«Banabagatɔ nin mana kɛnɛya, a k'a to tile wolonwula be tɛmɛ, a be sɔrɔ k'a yɛrɛ saniya, n'o dafara, a k'a ka faniw ko ani ka jii ɲanaman kɛ ka ko, a be saniya. 14A tile seeginan loon, a ka na ni tuganin fila ye, walima jɛnɛtuba fila, Masaba ɲafɛ Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu daa la k'u di sarakalasebaga ma. 15Ale k'u kɛ saraka ye, kelen ka kɛ hakɛ yafa saraka ye, kelen ka kɛ saraka jɛnita ye. Sarakalasebaga ben'a saniyako kɛ Masaba ɲakɔrɔ a ka bana kosɔn.

16«Ni mɔgɔ dɔ kɔji bɔnn'a yɛrɛ ma, o tigi ka ko, a nɔgɔnin fana be to fɔɔ wulafɛ. 17Mɔgɔ kɔji mana se fani o fani ma, walima golofɛn o golofɛn ma, o fɛɛn nin ka ko, a nɔgɔnin fana be to fɔɔ wulafɛ.

18«Ni cɛɛ jɛnna ni muso ye, u fila bɛɛ ka ko. U nɔgɔnin bena to fɔɔ wulafɛ.

Fɛɛn minw be muso nɔgɔ

19«Ni muso dɔ b'a ka landa la, ni joli be to ka bɔ a fari la, a nɔgɔnin be to a ka landa kosɔn fɔɔ tile wolonwula. Ni mɔgɔ o mɔgɔ magar'a la, o tigi nɔgɔnin be to fɔɔ wulafɛ. 20Ka muso to landa la, n'a lara dilan fɛɛn o fɛɛn kan, o nɔgɔra. A mana sigi fɛɛn o fɛɛn kan, o fana nɔgɔra. 21Mɔgɔ o mɔgɔ mana maga a ka dilan na, o tigi k'a ka faniw ko ka jii ko. A nɔgɔnin fana be to fɔɔ wulafɛ. 22Muso nin sigira fɛɛn o fɛɛn kan, mɔgɔ min magara o fɛɛn na, a k'a ka faniw ko ka jii ko. A nɔgɔnin fana be to fɔɔ wulafɛ. 23Ni fɛɛn dɔ be muso nin ka dilan kan, walima a ka sigilan kan, ni mɔgɔ min magara o fɛɛn na, o tigi nɔgɔnin be to fɔɔ wulafɛ. 24Ni cɛɛ dɔ lara ni muso nin ye k'a to a ka landa la, o tigi nɔgɔnin be to fɔɔ tile wolonwula. A fana mana la dilan fɛɛn o fɛɛn kan, o nɔgɔra. 25Muso min joli be bɔn tile caaman kɔnɔ n'a ka landa waati tɛ, walima n'a joli be bɔn ka tɛmɛ a ka landa loon daa kan, a nɔgɔnin lo o waati nin bɛɛ kɔnɔ, i n'a fɔ a be cogo min na a ka landa waati la. 26O waati bɛɛ kɔnɔ, n'a lara dilan o dilan kan, o be nɔgɔ i n'a fɔ a ka landa waati la. N'a sigira fɛɛn o fɛɛn kan, o fana nɔgɔra i n'a fɔ a ka landa waati la. 27Ni mɔgɔ o mɔgɔ magara o fɛɛnw na, o tigi nɔgɔra. A k'a ka faniw ko ka jii ko. A nɔgɔnin fana be to fɔɔ wulafɛ. 28N'o muso nin ka landa banna tuma min na, a ka tile wolonwula jati, o kɔ, a be saniya. 29Tile seeginan loon, a ka tuganin fila, walima jɛnɛtuba fila minɛ ka na n'u ye sarakalasebaga fɛ ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu daa la. 30Ale ka kɔnɔ kelen kɛ hakɛ yafa saraka ye, k'a tɔ kelen kɛ saraka jɛnita ye. A ben'a saniyako kɛ Masaba ɲakɔrɔ a ka landa nɔgɔ kosɔn.

31«Aw k'a fɔ Isirayɛlidenw ye ko u kana gwɛrɛ ne ka sigiyɔrɔ la u ka nɔgɔ waati la, ka o yɔrɔ nɔgɔ. Min bena kɛ sababu ye u be sa.

32«Sariya min sigira cɛɛ ka nɔgɔ koo la, o le ye nin ye, dilan kan bana be mɔgɔ min na, ni jii be to ka bɔ a cɛya la, walima mɔgɔ min kɔji be bɔn a yɛrɛ ma, k'a tigi nɔgɔ, 33walima muso min b'a ka landa la, ni joli, walima jii, be bɔn mɔgɔ min fɛ, cɛɛ, walima muso, ani cɛɛ min lara ni muso ye min nɔgɔnin be sariya faan fɛ.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index