Μορφή αναζήτησης

Tal 31

Masacɛ bamuso ka kuma

1Masacɛ Lemuwɛli bamuso ye ladilikuma min fɔ a ye, o filɛ:

2«Ne deen, ne yɛrɛ woloden,

i ka mɛnni kɛ!

Ne y'e min ɲini n ka daalili la!

3- Kana i barika don musoko la.

Fɛɛn min be masaw ta cɛn,

kana o sira nin ta.

4Lemuwɛli, duvɛn man kan ni masacɛ ye.

Minnifɛn fariman man kan ni jamana ɲamɔgɔ ye.

5N'a y'a min, sariya min fɔra,

a bena ɲinɛ n'o ye.

O bena kɛ sababu ye ka ben dɛsɛbagatɔw kan.

6Mɔgɔ min be tagara sayɔrɔ,

minnifɛn fariman d'a le ma.

Mɔgɔ min dusu kasinin lo,

duvɛn d'a le ma.

7A b'a min ka ɲinɛ a ka fantanya kɔ.

A hakili te to a ka tɔɔrɔ la tugu.

8Mɔgɔ minw te jati,

kuma k'olu bɔ bolo la.

Mɔgɔ minw lɔgɔ bɔra,

kuma ka olu dɛmɛ.

9Kiti tilennin tigɛ

ka tiɲɛ fɔ fantanw ni dɛsɛbagatɔw ka koo la.»

Musoɲuman ka koo

10Musoɲuman,b jɔn le ben'a sɔrɔ?

A koo ka gwɛlɛ ka tɛmɛ kɔnɔkisɛ kan.

11A cɛɛ lanin b'a la kosɔbɛ.

A cɛɛ tena kɛ fantan ye fewu.

12A be baara kɛ a cɛɛ ka makoɲa le kama a sii tile bɛɛ la,

a t'a kɛ a makosa kosɔn.

13A be sagasi ni jese ɲanaman yaala,

a bolow be baara kɛ kosɔbɛ.

14A kɛra i ko jagokɛlaw ka kurunw,

a be bɔ n'a ka dumuni ye yɔrɔjan.

15A be wili joona ni dugu ma gwɛ fɔlɔ

ka dumuni labɛn a ka mɔgɔw ye

ka baara tilan a ka baaradenmusow ye.

16A be miiri foro la k'a san.

A b'a ka baara tɔnɔ kɛ ka *ɛrɛzɛn tutu a kɔnɔ.

17A b'a cɛɛ siri ni barika ye

k'a bolo lamaga.

18A b'a ye ko ale ka koow be ɲana.

A ka fitinɛ te faga sufɛ.

19A be paratali kɛ.

A bolokunnadenw be fanidanbaara la.

20A be fantanw sɔn.

A bolo be dɛsɛbagatɔw wasa.

21A te siran ko nɛnɛ ben'a ka somɔgɔw sɔrɔ

bari, fani b'a ka somɔgɔw labɔ.

22A be kosow dan a yɛrɛ ye.

A ka faniw ye faniɲumanw ni dakamanafaniw ye.

23A cɛɛ ye mɔgɔbaba ye,

boɲa b'a kan.

A niin be cɛkɔrɔbaw ka kolatigɛ jɛnkulu la.

24A be faniw dan k'u feere.

A be cɛsirilanw di jagokɛlaw ma.

25A ka masirifɛn ye fanga ni hɔrɔnya ye.

A te siran sini koo la.

26A be kuma ni hakilitigiya ye.

Ladiliɲuman be bɔ a daa la.

27A b'a ka soo kɔnɔ koow kɔlɔsi.

A te salabagatɔya kɛ.

28A deenw b'a tɔgɔɲuman fɔ kosɔbɛ.

A cɛɛ b'a tanu ko:

29«Muso caaman b'u taamacogo ɲa.

Nga ele kɔni tɛmɛna u bɛɛ kan.»

30Muso ka ɲumanya be mɔgɔ fili, cɛɲa be tɛmɛ.

Nga muso min be siran Masaba ɲa,

ale lo ka kan ni tanuli ye.

31A ka ɲi k'a ka baara tɔnɔ sɔrɔ.

Dugu mɔgɔw ka kan k'a tanu a ka baara kosɔn.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index