Μορφή αναζήτησης

Matiyu 20

Sok gadew gim yong falin kinim ami weng fakom umi sung uta ko.

1“Kale Got ami kasák gu uyo ki, kinim bakan soim ami sung bela ulutaw. Kale aka kutim midiliw yak káwom nadale kinim walu im tad dádino gadew yong falnamino, kale imadew tada. 2Kale weng kidel dau nadale, ‘kiba kamane be wok faku bidiwo tumon tem kadel makuw makuw keiyamokabino,’ yakei nadale imadála yak alam gadew yong faliw ko.

3Kale atan sinik tad bati dim tadane, aka yak wanin sánin bán yakudomane, kinim madik ika wok mak fakanin banim, bisák mada dakeiku tod fakadá bidiw kala, kale nadale 4aka bakoyam, ‘kiba kibiliso yak nam gadew yong falna bidiwo, naka kisol uyo kibilim wok kidel fakudokabiw taw kikis kuw kuyamono,’ kale nadale 5afan ika imadála yak alam yong wok faku bidiwe, alo aka tein sada si atan sinik gubidim bikidane, alo ming ming yak wanin sánin bán kai, akanom kinim madik tein bidiw ka. Yakei imadála yak alam yong uniwe. Alo tein si atan sinik tade tow alewbinon dim tadane, alo yak alam bán yak kalomo kinim madik kanom tein bidiw ka. Kale imadála yak alam yong wok fakudawiwe, 6alo beta tein bi atan sinik auok dim tadane aka yakudomone, alo kinim madik mak tod fakadá bidiw kala. Kale nadale, aka bakoyam, ‘kiba watawo kale kanomin atan atan bo ding banim kadák bisák tein bidiw, atan tadenane?’ Yakane, 7ika bakodaw, ‘bá nuka kan ata wok kuyamano ami wok fakudawoduwe!’ Akiwe, aka bako, ‘kaliw kayo kiba kibiliwso yak nam gadew yong wok fálamino!’ Yakei, imadála uniwe, 8aka tein sada si atan tem unom am midilono kalane, gadew yong kayak ayo alam wok kin modin kinim bakodaw, ‘kala yong gilinamin kinim iyo gán dáyamaw matam tadiwe, imi kisol dawkáyamokabaw uyo yak adik adik atan bán una imak dádi isik dawkáyam tow kamakikiw imak dá bi itane adik adik dauyamo,’ akane, 9beta atan sinik auok dim aba imak dáda isik matam tadiwe aka tem kadel makuw makuw keiyama. 10Kata yak kutim imak dáda yong gilinubiw im aket bo kisol faktamu dauyamokabane kalesiw, kata adikum makuw makuw iliso tumon tem kadel kikiw wak geleyamane, 11ika kudu faku nadiwe yong bakan soim kinim ayo kus weng bakanlawiw kate. 12‘kaba watawo kale yak am atan bán una imak dádaw tad atan mángam makuw wok fakudiw. Ita num dil tad wok fakubuw kisol taw kuyamaw, ako kal bom nadiwe nuka dil kutim midiliw wok ki kuektane tadanubuw ade atan mámin yáw kuw wanebuw.’ Akiw. 13Kata bakan so kinim ayo kinim mak bakodaw, ‘takon, naka yak madik ita kidelya bom kawta kamadábi bá ade kaba ken tem kadel makuw umi wok bo au, ken kale fakubáwe?’ 14Akei nadale bakodaw, ‘kala kalam kisol daukami uyo dew unawo, kata naka yak kinim kama yanol imak dádi tad wok fakudiw iyo kalam kisol taw ki dauyamon kala. 15Kale kisol be naka nalam kisol adik dáw, kale yaknodon kalomi uyo ken kanodomi. Bade kam aket naka kinim isom kayo kaba titinam badáwe?’ Akeisa kala.

16Kaleyo kan ita isik geboma bidiw, ika tade tow yanol abokabiw ade yak kan ita yanola bidiw, isik tade nes gebomokabiw.”

Yesus alam fikale alo talá tabokaba sung bakamsa uta ko.

17Kale Yesus aka tam Yedusalem unono, kale unom nadale aka weng kidimin kinim kilung kal iyo bakadu imadew yak kaek nadale aka bakoyam, 18“nuka Yedusalem unumo tadbuw. Kale nuka tam unuwe, Got ami kinim ayo gi dauyam dabadála yak bokal kayak as fakiw dakádawin kinim so sawa kukumin kinim so imi teng dim abane, ika daw mafak dá bako aka anbidiw fikalako.” Ak bom nadiwade 19ika dabadáliw yak Mifiw im dim abane ika bedbedlaw bom nadiwe fau bom nadiwade dok as dawing dákamin dim sil biki anbidokabiw. Kale am alewbino kei nadale talá tabokabano.” Kalesa ko.

Yemis so Yon so imi akun Yesus weng dákadálawsu sung uta ko.

20Kale Sebeddi kadel uka ulum man alow iyo bakadu imadew tad Yesus dádaw nadule alam kin gubuyo kal katun katun luko dák tein nadule dákadálaw kalu ko. “Kawta, ken au kalin weng mak bakonamodáwe?” Akune, 21aka dákadámam, “utakun uta kunamo, kalbáwe?” Wakane, uka bakodaw, “ken weng takadánam mew nam maduw alow bidi tam kalam kasák gu uyo mak kami teng miskuno teinane, mak kami teng awáno teina keidokabiwo nakodáwe?” Akune, 22Beta Yesus ayo weng bakoyam, “kiba, kim dákadámin weng bakanabiw mit uyo kim kal banim.” Yakei nadane bakoyam, “kiba ken nam kál funin mewso kudono, kalbi uyo ken kudoliwe?” Yakane, ika bakodaw “au, nuka ken kudoluw!’ Akiw.

23Kata Yesus aka bakoyam, “kiba atin afan nam kál funin uyo ken kudoliw, katano kan ata nam teng iwkuko abin abem teinokaba ade nam teng awano teinokaba kalin be nam san bá. Kata be nam Natim alata abin alew kidel kusa be yak kinim alam walusa ita kuw be.” Kalesa ko. 24Kale beta weng kidimin kinim nangal kal iyo kanamin weng bela kidi nadiwade ika kinim alew alow Yemis so Yon so kin kudung itama bom kanayamiw ko.

25Kale Yesus aka fabudu mo imu nadale bakoyam, “kiba kilim kal Mifiw im kin moyámin kinim ita kitid tabe kin moyamábiw ade imi gebom gebom ita kitid uyo faku bom kin moyábiw kala. 26Kata kiba imi kukuw alataw keimin bá, á bede kim iwyak tem ayo kan kawta mak matam amsun keidon kalbaw namti, aka kim wok fakudin be ata 27ade aka atin tade tam kim gebom keidon kala namti, aka kim wok fakudin kinim kei nadano kuw ko. 28Kale be ulutaw kale Got ami Kinim aka tadino, wanang kinim ita nam wok fakunamino, kale tase bá. Kale be ata wanang kinim madik imi wok fakudono, kale tase. Kale aka wanang kinim imi guew dudu fikalono, kale tase ko.”

Yesus kinim alew kin mat kin bá imusa umi sung uta ko.

29Kale Yesus so alam weng kidimin kinim so iyo Yedikko bá kudá ei bidiwe wanang kinim seng seng iyo dawsik unsiw. 30Kale kinim kin mat alow mak leiw kinang tein bom nadiwade alew ika kidilomo, Yesus ayo mewso tadbano kaliwe, alew gán bom kalaniw. “Kamokim, Dewit man láw kawta, kaba num aket so mak budun dáyamalo!” Akiwe, 31wanang kinim seng seng iyo kinim alew ngadák fuko imti sading kalino, yakbiw. Kata ika ulum kano weng dukum kuw gánlaw bom kaliw ko. “Kamokim Dewit man láw kawta, kaba num aket so mak budun dáyamalo!” Akiwe, 32Yesus aka eiba uyo kudá tod nadale gán dá bakoyam, “kiwta naka utakun uta kanoyamokabine?” Yakane, 33ika weng kalálaw, “kawta, alew nuka kin bádumo, kalbuwo.” Akiwe, 34Yesus aka itam aket budulawa nade teng dew yak kin maleyamane, wabising kin ayo bá nadiwade alew ika yak Yesus mul tein unsiw ko.