Μορφή αναζήτησης

Matiu 7

Ne kabena meikramtaɨrta tɨpemb kirarirmo kai ritri teac

(Luk 6.37-38 na 6.41-42)

1- Karica Iesusa gaind mac mbopatna, “Ne kabena meikramtaɨrta tɨpemb kirarirmo kai watca ritrica mimo gainda kai mbop teac, ‘Mina meikramtaɨr ŋgorik.’ Moca Raraŋ Aetaniaca nemo an tɨp kirar kabea nemo toco mo nari. 2- Na ne kabena meikramtaɨrmo morena tɨpemb kirarirmo, Raraŋ Aetaniaca an tɨpembta kirara ma nemo ainda monande. Aintik ne kabena meikramtaɨrmo biŋairina reikta mɨnna, an biŋna mɨnna, Raraŋ Aetaniac ma an nena biŋna mɨnna, ma an mɨn mac nda ruti neaŋnande. 3- Na kaina moca u ndona kakana lamnɨacna gigiratta watapeke, u ndona lamnɨacna inikca wawaraca eacrena ik tɨp aniaca mba lamŋiapeke? 4Na u ndona lamnɨac ndeacrena ik tɨp aniacmo, u wat ŋgocor. U tida watca u ndona kakamo aindopnande, ‘Kaka, aku una lamnɨacna gigiratta mo kecarina?’ 5U paparuna ramoot ŋgoin. Outta u ndona lamnɨac ndeacrena ik tɨp aniaca mo kecarica, una lamnɨaca matau wat te, iŋmbaia u ndona kakana lamnɨac ndeacrena gigiratta watca mo kecarinande.

6- “Na reikca mina Raraŋ Aetaniacmo baburinanmo, ne kai aŋgɨca piriŋmo neaŋ teac, moca mina uriraca nemo wi nari. Na ne ndorita karorelour laiŋmo markɨmbca kai ke teac, moca mina nenanmo ndorita our puŋga kɨtac wɨtɨknande.”

Meikramtaɨra mbendeia Raraŋ Aetaniacmo digi te, ma mimo reik laiŋ neaŋnande

(Luk 11.9-13)

7- Karica Iesusa minmo gaind mac mbopatna, “Ne Raraŋ Aetaniacmo ndorimo otacna mbendeica digi te, ma nenmo otacnande. Na ne ore te, ne watnande. Na ne manmo ac te, ma nemo waraca ruti te, ne man ndambuŋ nakɨpnande. 8- Aintik mandaia digiraŋ te, Raraŋ Aetaniaca manmo memetmbaca neaŋnande. Na mandaia oreraŋ te, ma memetmbaca watnande. Na mandaia acraŋ te, Raraŋ Aetaniaca mamo waraca rutica man ndambuŋ nakɨpnande.

9- “Na ne atera tida moit? Nena ianna mooŋnuoc ian, ma unmo tapac neaŋna digi te, ne manmo waut ian neaŋit ki, co wanaiŋ. 10Co, mooŋnuoca nemo ŋgoaem ianna digi te, ne mamo nduop ŋgoreac ian aŋgɨ neaŋit ki, a? An toco wanaiŋ! 11- Na ne ater, ne tɨpemb ŋgorik wɨt anikca morena ramtaɨr, na ne ndorita mombonikta ndamŋireke, ne mimo mataua moreke, na mimo reik laiŋ neaŋrena. Ainda moca anna gidik ecte, ne gaind ŋgoin ndamŋi. Nena tamuŋna Aet, nemo mandaibinna mbendei digi te, ma nenmo reik laiŋ neaŋnandet!

12- “Na an tɨpemb kirarir muruŋa ne toŋgorenanna, kabena meikramtaɨra nenmo morenanna, an tɨpemb kirarir koinda ne min motocmo mo. Na anna ande Tɨp Wandɨkna kamna mɨnɨŋ, na an toco rambca morina ramtaɨrta kamna mɨnɨŋ.”

Ne taŋca tɨŋ tekera mbuk

(Luk 13.24)

13- Karica Iesusa gaind mac mbopatna, “Ne an tɨŋ tekera mbukna towai paŋpaiŋi. Na menac ŋgocorta taca taŋrena taupna tɨŋa, ma bagaraniac ŋgoin, na mana raŋgairena taupca gogoot ŋgoin, na ma wetwet ŋgoinna taŋrena. Aintik meikramtaɨr wɨt aniaca an taupca raŋgairena. 14Na iarwar ndeteacna wat aŋgɨna tɨŋa tekernoc ŋgoin, na mana raŋgairena taupca owai ŋgoin. Aintik meikramtaɨr, kabe, kabe, niŋgikca an taupca watta anna raŋgairena.”

Aia paparuna rambca morena ramtaɨrtake, matau wat

(Luk 6.43-44 na 13.25-27)

15- Karica Iesusa gaind mac mbopatna, “Ne an paparuna rambca morena ramtaɨrtake, matau wat. Na mina nemo kamb laiŋga mbop te, ne mimo toŋgonandet, na anna mina nemo wai aoca, nena iroara paru te, nemo mo ŋgocraina. Ainda moca mina ande raŋna piriŋ kunnarta kirar, mina ndorimo sipsiparta iŋir puŋga ŋgagoca, mina sipsipar tambuŋa taŋi rambuŋai te, mimo winandet. 16- Na ne minmo titoca tɨki wat garacit, mina morena tɨpemb kirarirmo, mina rambca morina ramtaɨr gidkar ki, wanaiŋ? Na ramtaɨra wainna loor aŋgɨna mo te, mina lacarta ŋgatɨkca mba taŋca wain loor aŋgɨit, na mina ŋgaŋɨnna loor aŋgɨna mo te, mina lacapna katgara mba taŋca ŋgaŋɨn loor aŋgɨit, wanaiŋ ŋgoin. 17- Aintik ikir laiŋga mina gagaimb laiŋ ŋgerrena, na ikir ŋgorikca, mina gagaimb ŋgorikca ŋgerrena. 18- Ainda moca ikir laiŋga mina gagaimb ŋgorikca mba eritndai, na ikir ŋgorikca gagaimb laiŋga mba eritndai. 19- Aintik ikira gagaimb laiŋga er kocortan, mina minmo waca tac nake mbuknande. 20- Ainda moca ne mina tɨpemb kirarira watca, ne lamŋinande, mina Raraŋ Aetaniacna rambca morena ramtaɨr gidkara wanaiŋ.”

21- Karica ma minmo gaind mac mbopatna, “Ne gainda kai lamŋi teac, meikramtaɨra aukmo, ‘Kacoot, Kacoot,’ ŋgacrenanna, tamuŋna auŋna bubuocmo mbukit, co wanaiŋ. Na ramootta aukna tamuŋna auŋna Aetna toŋtoŋa raŋgairenan, ma ndo tamuŋna auŋna bubuoca mbuknande. 22- Na ritri waparacna ra, meikramtaɨr wɨt aniaca aukmo gaindopnande, ‘Kacoot, Kacoot, aia una i mbuŋa aia ramma morena aiŋa morina, na una i mbuŋa aia ŋerŋgaur ŋgorikca moca kecaririna. Na una i mbuŋa aia ŋgagatracar wɨtta morinan.’ 23- Te, an mɨnna aku mimo gaind ŋgoinna aindopnande, ‘Aku nemo lamŋi ŋgocor, ne tɨp wandɨkmo nda ipuŋrena meikramtaɨr, auk ndambuŋa kai kɨp teac.’”

Kaca momona kirarniŋa mbuniŋ

(Luk 6.47-49)

24- Karica Iesusa gaind mac mbopatna, “Mandaia aukna gan kamma waraca raŋgairenan, ma an ramootta iro laŋapna kirar, ma ndona kaca waturapna taupca tɨkca morina. 25Na laemba kɨp te, pukapa laclaocap wat aniaca kɨpca rapac te, ma witki irikna towanaiŋ, mana gaoura waut nambatta mori tik, ma paŋpaiŋ ŋgoin. 26Na mandaia aukna kamma waraca raŋgai ŋgocor, ma an ŋaŋaona ramootna kirar, ma ndona kacmo timgunmo mbatta iaca kaca morina. 27Iŋmbai laemba kɨp te, pukap laclaocap wat aniac kɨpca rapac te, ma tawina witki irikca, ma kocnai ŋgocrainande.”

28- Ri, ma mimo an kamma riptirinanna mbopa mairi, an meikramtaɨra anna waraca ŋgep ŋgoreac naŋgepri. 29- Na mana riptirina kirara ma an mina tɨpemb wandik tamŋirena ramtaɨra riptirina kirara wanaiŋ, mananna an irembapna ramoot riptirinan toc.

Raraŋ Aetaniacna Kam Wembaŋ Laŋ

© Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

© Pioneer Bible Translators of Dallas, Texas, USA

More Info | Version Index