Μορφή αναζήτησης

Yoan ma Peba 18:13

13Seg ton naska ket Yesund yiyo de Annam pɨlwa. Nokɨp ton re Kayapamna jeam na yɨbnonj. Ɨ Kayapa re onggɨt kemagɨnd yɨna mopyam sɨ rɨga na yɨbnonj.