Μορφή αναζήτησης

Yoan ma Peba 21:16

16Ɨ Yesu b'usaya Petrond yɨgekitonj da, “Yoanɨmna b'ɨga Simon! Ɨta man Ken singi niyenyɨt?” Sɨ Petro mɨra yomnonj da, “Owɨ, Yonggyam! Man wumɨr et da kon ɨta singi miyenyɨn.” Ɨ Yesu ket tin yomnonj da, “Koina mamoi yɨr tepkinyɨt!”